Kombineret transport

Kombineret transport er transport af varer mellem EU eller EØS-landene, uanset varernes oprindelse eller endelige destination, når transporten af varerne sker ad vej til den indledende eller afsluttende strækning og til den resterende strækning anvender jernbane, indre vandveje eller søvejen, når denne strækning er over 100 km i lige linje.

Den indledende eller afsluttende vejstrækning skal tilbagelægges enten:

  • Mellem det sted, hvor godset læsses, og den nærmeste egnede indladningsbanegård, for så vidt angår den indledende strækning.
  • Mellem den nærmeste egnede udladningsbanegård og det sted, hvor godset losses, for så vidt angår den afsluttende strækning, eller
  • Inden for en radius på 150 km i lige linje fra laste- eller lossehavnen.

Reglerne om kombineret transport gælder for virksomheder, der er etableret i et EU eller EØS-land, som opfylder betingelserne for adgang til erhvervet og til markedet, og som udfører godskørsel for fremmed regning og udfører kombineret godstransport mellem medlemsstaterne.

Vær opmærksom på, at hvis den indledende og/eller afsluttende vejtransport udføres i Danmark og ikke passerer en grænse, finder reglerne om cabotagekørsel, som følger af artikel 8 i forordning nr. 1072/2009 anvendelse. Det er derfor ikke muligt at udføre ubegrænset kombinerede transporter i Danmark.

Du kan læse mere om cabotagereglerne her.

Eksempler:

  • Transport af varer i en container med fx skib fra Kina til Danmark, som herefter skal transporteres ad vej til en slutdestination i Danmark, kan ikke udføres efter reglerne om kombineret transport.
  • Transport af varer med f.eks. skib fra Kina til Rotterdam (Holland), hvorefter varerne transporteres i en container med skib fra Rotterdam til Danmark, og som herefter skal transporteres ad vej til en slutdestination i Danmark, kan udføres efter reglerne om kombineret transport, hvorpå cabotagereglerne finder anvendelse.

Supplerende krav til kombineret transport

Dokumentation for den kombinerede transport.
Dokumentation for hver efterfølgende cabotagekørsel, der er udført i Danmark. Kravet om dokumentation gælder også ved kørsel med tomme sættevogne, tomme containere og returemballage i Danmark. Angivelse af indladnings- og udladningsbanegårde for jernbanestrækningen, eller laste- og lossehavnene og den strækning, der ikke er tilbagelagt på vej, skal bekræftes ved stempling. Stemplingen foretages af jernbane- eller havneadministratorerne.

Såfremt køretøjet har befundet sig i Danmark i 4 dage forinden den internationale transport, skal der fremvises dokumentation for alle kørsler udført i perioden.

Dokumentation skal foreligge ved standsningen af køretøjet og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende. Elektronisk fremsendelse af dokumentation til bilen inden for ganske kort tid kan accepteres. Fremskaffelse af dokumentationen må dog ikke medføre en væsentlig forsinkelse af politiets kontrol.

Reglerne om udstationering gælder for virksomheder, der er etableret i et EU-medlemsland, samt Storbritannien, som udstationerer sine chauffører til at udføre den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport.

Når du som virksomhed udfører den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport, skal du registrere chaufføren via den offentlige brugerflade, der er forbundet til Informationssystemet for det indre marked (IMI). Registreringen skal ske senest inden starttidspunktet for udstationeringen. Udstationeringserklæringen må udfyldes og registreres for en periode i op til 6 måneder.

Føreren skal kunne fremvise en kopi af udstationeringserklæringen samt dokumentation for, at transporterne finder sted i Danmark. Ved anmodning skal chaufføren ligeledes gøre data fra takografen tilgængelig.

Chauffører skal sikres en minimumstimesats, når de udstationeres i Danmark. Ifølge reglerne skal udenlandske chauffører ved kørsel i Danmark sikre en mindsteløn svarende til den mindsteløn, danske arbejdsgivere skal betale for "tilsvarende arbejde".

Aflønningen efter danske vilkår påbegyndes ved påbegyndelsen af cabotageturen eller vejdelen af den kombinerede transport og afsluttes, når losningen af cabotageturen starter og når vejdelen af den kombinerede transport afsluttes.

Aflønningskravet er ikke gældende under på- og aflæsningsperioder, samt hvileperioder. Dertil er aflønningskravet heller ikke gældende ved bilaterale internationale transporter.

Læs mere om minimumssatserne for udstationerede chauffører her. 

Som vognmand har du administrative forpligtelser inden, under og efter udstationeringen af en chauffør.

Læs mere om reglerne for udstationering her.