National varebilskørsel

Her kan du læse mere om hvilke krav varebilsvognmænd, der transporterer gods for fremmed regning, skal leve op til for opnåelse af tilladelse til national varebilskørsel. Bemærk, at betingelserne for udstedelsen af tilladelsen skal være opfyldt under hele gyldighedsperioden.

Sådan opnår du tilladelse til national varebilskørsel

Du skal have en tilladelse til national varebilskørsel, hvis du inden for Danmarks grænser, udfører godkørsel for fremmed regning i en varebil eller et vogntog med en samlet tilladt totalvægt på mellem 2.500 kg og 3.500 kg, hvis godset har en samlet vægt på mere end 11 kg pr. stykgods.

Én tilladelse til national varebilskørsel udstedes med en gyldighed på indtil 10 år, hvorefter der kan søges om en ny tilladelse.

Bemærk: Tilladelsen gælder kun national godskørsel med varebil. International godskørsel med varebil kræver en fællesskabstilladelse.

For at få en tilladelse til national varebilkørsel, skal følgende krav være opfyldt:

Økonomi

For at opfylde det økonomiske krav, skal virksomheden dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier svarende til antallet af tilladelser til national varebilskørsel, der ansøges om.

Størrelsen af det økonomiske krav bestemmes af, hvor mange tilladelser virksomheden ønsker. Det økonomiske krav skal kunne dokumenteres i hele tilladelsens gyldighedsperiode.

Se satser for det økonomiske krav her

I tilfælde, hvor en virksomhed har både tilladelse til national og international varebilskørsel til den samme varebil, opgøres det økonomiske krav kun for én tilladelse.

Opfyldelse af det økonomiske krav kan dokumenteres ved:

  1. Virksomhedens åbningsbalance ved nyetablerede virksomheder, som endnu ikke har afgivet den første årsrapport
  2. Virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor. Det er ikke tilstrækkeligt, at årsrapporten er opstillet af en revisor
  3. Erklæring afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor
  4. Garanti stillet af et forsikringsselskab eller pengeinstitut med et indhold, der er fastsat af Færdselsstyrelsen.

Såfremt du tidligere har dokumenteret din opfyldelse af det økonomiske krav gennem en garanti, og har fået udstedt vejtransporttilladelser, vil det være muligt at få garantien frigivet. Du skal blot kunne dokumentere det økonomiske krav på anden vis. Frigivelse af en garanti, sker efter anmodning til Færdselsstyrelsen.

 

Transportleder

For at opfylde kravet om transportleder skal virksomheden udpege en godkendt transportleder.

Virksomheden skal udpege en eller flere transportledere, der faktisk og vedvarende skal forestå ledelsen af virksomhedens godskørsel. Transportlederen skal have en reel tilknytning til virksomheden, og derudover opfylde betingelser om faglige kvalifikationer, gæld til det offentlige og vandel.

Hvis transportlederen er ansat, skal ansættelsen dokumenteres ved fremsendelse af en ansættelseskontrakt. Det skal af ansættelseskontrakten fremgå, at den udpegede transportleder er ansvarlig for virksomhedens transportledelse og får et vederlag på minimum 10.000 kr. om måneden. Hvis transportlederen tillige er chauffør, skal den pågældende i stedet have overenskomstmæssig aflønning som chauffør og derudover modtage et vederlag for arbejdet som transportleder på minimum 35.000 kr. om året.

Hvis den udpegede transportleder er ansat som direktør i virksomheden, skal ansættelseskontrakten for direktørstillingen indsendes som dokumentation for ansættelsen.
Hvis transportlederen overtager ansvaret for transportledelsen i virksomheden på baggrund af en tjenesteydelseskontrakt, er der særlige krav til kontraktens indhold. Kontrakten skal specificere transportlederens opgaver og ansvar, og det skal præciseres, at opgaverne udføres udelukkende i virksomhedens interesse og ansvaret udøves uafhængigt af de virksomheder, som den pågældende virksomhed udfører transporter for.

I tilfælde, hvor transportlederen ikke er ansat i virksomheden, fordi beskæftigelsen udøves som selvstændig erhvervsvirksomhed, skal der ikke foreligge en kontrakt.

Er varebilsvognmandsvirksomheden en personligt ejet virksomhed, skal transportlederen være virksomhedsejeren.

Transportlederen skal kunne kontaktes indenfor almindelig arbejdstid fra kl. 10-14.

Transportlederens faglige kvalifikationer

For at opfylde kravet om faglige kvalifikationer, skal transportlederen have gennemført og bestået et varebilsvognmandskursus, der er godkendt af Færdselsstyrelsen.

Kurset afsluttes med en skriftlig prøve, som skal bestås.

Uddannelsen som varebilsvognmand skal sikre, at vognmanden kender de gældende regler for at drive varebilsvognmandsvirksomhed.

Fritagelse for kursus på baggrund af tidligere beskæftigelse
Ansøgere, der kan fremlægge dokumentation for at de igennem de seneste 3 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed, kan fritages for kursusdeltagelse efter ansøgning. Prøven skal bestås.

Hvis beskæftigelsen er udført på anden måde end ved lønmodtagerbeskæftigelse, indsendes oplysninger herom, eventuelt vedlagt dokumentation

Du skal udfylde ansøgningen om kursusfritagelse i afsnit I. Afsnit II skal udfyldes af din arbejdsgiver med oplysninger om din beskæftigelse. Ansøgning og arbejdsgivererklæring skal indsendes til Færdselsstyrelsen via Info@fstyr.dk.

Løn- og arbejdsvilkår

For at opfylde kravet om løn- og arbejdsvilkår, skal en ansøger eller en indehaver af en tilladelse til national varebilskørsel følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.

Det er ikke krav, at virksomheden skal være medlem af en arbejdsgiverforening eller at chaufførerne skal være medlem af en fagforening. Men chaufførernes løn- og arbejdsvilkår skal følge en kollektiv overenskomst for chauffører, der udfører godskørsel.

Færdselsstyrelsen kan ikke rådgive dig om fortolkning af de kollektive overenskomsterne. Råd og vejledning må søges hos egne rådgivere.

Læs mere om bestemmelserne om løn- og arbejdsvilkår her

Gæld til det offentlige

Der kan ikke udstedes en tilladelse til national varebilskørsel, hvis virksomheden eller transportlederen har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover. Kravet gælder kun for ikkepersonlig gæld til det offentlige.

Forud for udstedelse af tilladelse til national varebilskørsel indhenter Færdselsstyrelsen, efter samtykke, høringer hos Skatteforvaltningen om forfalden gæld til det offentlige.

Hvis virksomheden eller transportlederen har indgået og overholder en betalingsaftale, medregner Færdselsstyrelsen ikke gælden ved opgørelse af forfalden gæld til det offentlige.

Er du i tvivl om, hvorvidt du har restancer, eller hvad den samlede størrelse af restancen er, bedes du kontakte Gældsstyrelsen.

Vandel

For at opfylde vandelskravet skal virksomheden og dennes administrerende direktør(er), samt transportlederen, have udvist god vandel. Det betyder, at du ikke må være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye overtrædelser i forbindelse med driften i vejtransporterhvervet.

Når der ansøges om fællesskabstilladelse, indhenter Færdselsstyrelsen efter samtykke straffeattester til offentlig brug og eventuelt enkeltstående oplysninger fra Kriminalregistret.

Der indhentes oplysninger om virksomheden og dennes administrerende direktør(er) samt transportlederen, for at bedømme om vandelskravet er opfyldt.

Der ses på, om der er grund til at nære tvivl om transportlederens eller transportvirksomhedens vandel med hensyn til straffe eller sanktioner for alvorlige overtrædelser af relevante nationale og internationale regler, herunder bl.a. regler inden for konkurs- og skattelovgivningen, narkotikalovgivningen m.m.

Ved vurderingen af, om virksomheden og transportlederen opfylder vandelskravet, kan der ligeledes indgå oplysninger om, hvorvidt transportlederen, virksomhedens ejer, medlemmer af bestyrelsen eller direktionen eller andre personer med væsentlige interesser i selskabet inde for de seneste 5 år er blevet nægtet godkendelse som transportleder eller har fået tilbagekaldt en godkendelse som transportleder i en virksomhed med tilladelse i henhold til godskørselsloven, buskørselslovens eller taxiloven, eller forskrifter fastsat i medfør heraf.

Der kan endvidere indgå oplysninger om, hvorvidt de ovenfor nævnte personer inden for de seneste 5 år har været godkendt som transportleder i eller har haft væsentlige interesser en gods- eller buskørselsvirksomhed:

  • der er blevet nægtet udstedelse af en tilladelse eller har fået tilbagekaldt en tilladelse i overensstemmelse med Buskørselsloven, Godskørselsloven eller Taxiloven, 
  • der i forbindelse med udførslen af transportvirksomheden groft eller gentagne gange har overtrådt relevante bestemmelser i nævnte lovgivning, eller
  • der har eller har haft økonomiske vanskeligheder, herunder rekonstruktionsbehandling eller konkurs mm. som kan tilskrives forhold, som de pågældende har været ansvarlige for.

Færdselsstyrelsen foretager en samlet vurdering af, om vognmandsvirksomheden kan drives på forsvarlig måde.

Ansøg om tilladelse til national varebilkørsel

Ønsker virksomheden at søge om tilladelse til national varebilskørsel, kan virksomheden indsende ansøgningen via vores digitale blanket ved brug af digital signatur.

Før der indsendes en ansøgning, skal virksomheden været registreret hos Erhvervsstyrelsen og have et CVR-nr.

Nærmere oplysninger om, hvordan du får et CVR-nr. findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Du kan registrere din virksomhed under start virksomhed.

Enhver medarbejder med en medarbejdersignatur kan udfylde og indsende ansøgningen. Er ansøgningen indgivet af transportlederen eller den administrerende direktør, har den pågældende givet det fornødne samtykke til at indhente oplysninger om gæld til det offentlige samt oplysninger fra Kriminalregistret.

Hvis ansøgningen ikke er indgivet af transportlederen eller den administrerende direktør, skal vedkommende sørge for at indsende en samtykkeerklæring til brug for behandling af ansøgningen. Samtykkeerklæringen kan findes på virk.dk.

Pris og gyldighed

Tilladelsen til national varebilskørsel udstedes for en 10-årig periode, hvorefter virksomheden skal søge om fornyelse af denne. 

Færdselsstyrelsen opkræver et gebyr for udstedelse og fornyelse af tilladelse til national varebilskørsel.

Færdselsstyrelsen opkræver pr. 1. januar 2024 et gebyr på 1.700 kr. pr. tilladelse til national varebilskørsel.

Færdselsstyrelsen opkræver et gebyr efter regning, på 550 kr. pr. påbegyndt time for ændringer til allerede udstedte varebilstilladelser i forbindelse med ansøgning om ny eller supplerende transportleder. Gebyret for ændring opkræves også for sagsbehandlingen i tilfælde af afslag på det ansøgte.

Hvad du skal forvente

Det er styrelsens mål, at du kan forvente at få en skriftlig afgørelse senest 8 uger efter, at styrelsen har modtaget din ansøgning om tilladelse til national varebilskørsel.

Der kan forekomme forlænget sagsbehandlingstid i tilfælde, hvor der er behov for indhentning af yderligere oplysninger, eller hvis sagen er særligt kompliceret. Hvis vi mangler oplysninger, vil vi anmode om disse skriftligt via Digital Post til virksomhedens digitale postkasse. 

Når behandlingen af din ansøgning er afsluttet, vil du modtage en afgørelse i virksomhedens digitale postkasse. 

Hvis du får afslag på din ansøgning, modtager du en begrundet afgørelse. Du kan ikke klage over afgørelsen til andre myndigheder. Du kan dog altid henvende dig til os igen indenfor rimelig tid, hvis du mener, at der er grundlag for at få sagen genoptaget.

Ved spørgsmål til din ansøgning, kan du kontakte Færdselsstyrelsen på Tlf.nr.: 7221 8899 eller via info@fstyr.dk. Ved henvendelse bedes du oplyse dit sagsnummer.

Når du er blevet indehaver af en tilladelse til national varebilskørsel

Som indehaver af en tilladelse til national varebilskørsel skal du i hele gyldighedsperioden opfylde kravene til opnåelse af tilladelse til national varebilskørsel.

Færdselsstyrelsen fører løbende tilsyn med, at alle ovenstående krav er opfyldt.

Registrering af varebilstilladelser

For at kunne udføre national godskørsel for fremmed regning i en varebil, er det et krav, at du registrerer, hvilken varebil du anvender tilladelsen til. Det gør du ved at registrere varebilens registreringsnummer til en af dine tilladelser til national varebilskørsel via vores digitale blanket ved brug af digital signatur.

Du skal tillige registrere den eller de varebiler, som du ønsker at benytte til godskørsel for fremmed regning. Det gør du ved at henvende dig til en nummerpladeoperatør, en bilforhandler eller synshal, og fremvise din varebilstilladelse.

Du kan selv ændre registreringen, hvis du ønsker at benytte tilladelsen i en anden varebil. Vær dog opmærksom på, at tilladelsen kun kan anvendes til én varebil ad gangen, og at du skal registrere varebilen, inden kørslen påbegyndes.

For at slette en registrering anvendes samme digitale blanket, som når du registrerer, hvilken varebil du anvender tilladelsen til.  Blanketten udfyldes med tilladelsesnummer og i stedet for et registreringsnummer indtastes 7 nuller (0000000).

Virksomheder, der har vejtransporttilladelser, kan på Virk.dk under Mit Virk se en oversigt over virksomhedens udstedte vejtransporttilladelser. Det er også muligt at se, hvem der er tilknyttet som transportleder, vejtransporttilladelsernes gyldighedsperiode, samt muligt for indehaveren af en tilladelse til national varebilskørsel at se hvilket registreringsnummer, der er tilknyttet den enkelte tilladelse til national varebilskørsel.