Spørgsmål og svar om godskørsel

Fællesskabstilladelsen er tilladelsen, der berettiger en vognmand til at drive godskørsel for fremmed regning i Danmark og EU. Tilladelsen er personlig og må ikke videregives til andre. De udstedes med en gyldighedsperiode på op til 10 år. Fællesskabstilladelsen skal opbevares på virksomhedens driftscentral og kan ikke medbringes i køretøjet som udfører godskørsel for fremmed regning. Her skal i stedet medbringes en bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen.

En bekræftet kopi er en fysisk kopi af fællesskabstilladelsen, der skal opbevares i et køretøj, der udfører godskørsel for fremmed regning. En virksomhed kan som udgangspunkt få udstedt et antal bekræftede kopier svarende til det antal køretøjer, virksomheden råder over.

Fællesskabstilladelsen til godskørsel giver ret til, i Danmark og inden for EU, at udføre godskørsel for fremmed regning med motorkøretøj eller vogntog med en samlet tilladt totalvægt på over 3,5 tons. Godskørsel for fremmed regning er al kørsel, der ikke hører under begrebet firmakørsel.

Nej.

Fællesskabstilladelsen er udstedt til virksomhedens CVR-nummer og kan dermed kun benyttes af det pågældende CVR-nummer. Hvis du skifter selskabsform, f.eks. fra en enkeltmandsvirksomhed til et ApS, hvor der oprettes et nyt CVR-nummer skal du søge om fællesskabstilladelsen med det nyoprettede CVR-nummer.

Nej.

Idet fællesskabstilladelsen er udstedt til virksomhedens CVR-nummer, må den kun benyttes af det CVR-nummer, som den er udstedt til.

Transportlederen varetager den faktiske daglige drift af transportvirksomheden, og det er påkrævet, at virksomheden har udpeget mindst én transportleder.

Transportlederen skal godkendes af Færdselsstyrelsen.

Du skal altid op til prøven.

Det er dog muligt at blive fritaget for at deltage i selve kurset efter nogle nærmere fastlagte kriterier, hvis du f.eks. kan dokumentere, at du igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godskørselsvirksomhed.

Hvis virksomhedens transportleder fratræder, skal Færdselsstyrelsen underrettes herom. Virksomheden skal have ansat og have godkendt en ny transportleder inden for 6 måneder fra den tidligere transportleders fratrædelsesdato.

Såfremt transportlederen afgår ved døden, kan fristen for ansættelse og godkendelse af en ny transportleder forlænges med 3 måneder.

Hvis virksomhedens transportleder fratræder, skal Færdselsstyrelsen underrettes herom. Virksomheden skal have ansat og have godkendt en ny transportleder inden for 6 måneder fra den tidligere transportleders fratrædelsesdato.

Såfremt transportlederen afgår ved døden, kan fristen for ansættelse og godkendelse af en ny transportleder forlænges med 3 måneder.

Virksomhedens egenkapital kan dokumenteres ved:

  1. virksomhedens åbningsbalance ved nyetablerede virksomheder, som endnu ikke har skullet afgive sin første årsrapport
  2. virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor
  3. erklæring afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller
  4. garanti stillet af et forsikringsselskab eller pengeinstitut med et indhold, der er fastsat af Færdselsstyrelsen.

Det afhænger af, hvilken typer gæld, der er tale om.

Der kan ikke udstedes tilladelser, hvis virksomheden eller transportlederen har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover.

Kravet gælder dog kun for ikke-personlig gæld til det offentlige, hvorfor gæld vedrørende SU-lån,
kontanthjælp, børnebidrag og lignende privatretlig gæld ikke medregnes i vurderingen af, om virksomheden eller transportlederen kan godkendes.

Nej.

Det er ikke nødvendigt at underrette Færdselsstyrelsen, hvis virksomheden skifter navn. Det vigtige er, at det er det rigtige CVR-nummer, som tilladelsen er udstedt til, der også fremgår af fællesskabstilladelsen.

Færdselsstyrelsen anbefaler dog, at der i køretøjet medbringes en udskrift fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvor navneændringen fremgår.

Ja.

Hvis virksomheden og CVR-nummeret ophører helt, skal virksomheden underrette Færdselsstyrelsen og indsende sin fællesskabstilladelse samt bekræftede kopier af fællesskabstilladelsen til styrelsen.

Hvis virksomheden blot ophører med at drive godsvognmandsvirksomhed, men CVR-nummeret består med anden drift i virksomheden, skal Færdselsstyrelsen underrettes om, at den tilladelseskrævende kørsel ophører. Virksomheden skal ligeledes indsende sin fællesskabstilladelse samt bekræftede kopier af fælleskabstilladelsen til Færdselsstyrelsen.

Kræver ikke tilladelse, såfremt køretøjet er specielt indrettet til at udføre redningsopgaver og de kun udnyttes til dette.

Vær opmærksom på, at det kan kræve anden form for tilladelse.

Kræver ikke tilladelse, såfremt udføres af en kommune med egne køretøjer, kræver ikke tilladelse.
Udføres renovationen af private firmaer mod et vederlag er en tilladelse påkrævet. §60 virksomheder, selskaber som ejes af kommunen eller er en fælleskommunal virksomhed, der udføres renovationen skal have tilladelse.

Sneryddere, der alene fejer sneen væk kræver ikke tilladelse.
Læsses sneen på en lastbil eller spredes der grus eller salt på vejene, kræves der tilladelse

kræver tilladelse, hvis de mod et vederlag fragter slammet fra kloakkerne til et andet sted.

kræver ikke tilladelse, hvis kørslen udelukkende har det formål at transportere landbrugsbedrifter med henblik på at sprede det på landbrugsjord. Hvis det fragtes til en gylletank for fremmed regning, kræver det tilladelse.