Taxivognmænd

Her kan du læse om de krav, du skal opfylde, for at kunne blive godkendt som taxivognmand.

For virksomheden

Før du indsender en ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, skal din virksomhed være registreret hos Erhvervsstyrelsen og have fået et CVR-nr.

Nærmere oplysninger om, hvordan man får et CVR-nr., findes på E rhvervsstyrelsens hjemmeside . Du kan registrere din virksomhed under ”start virksomhed” på www.virk.dk.

Hvis du har oprettet din virksomhed i selskabsform (fx ApS, A/S), skal du være opmærksom på de tilhørende forpligtelser fx indberetning af årsrapport.

 • Virksomheden skal have fast forretningssted i Danmark. Virksomheden skal have en ansvarlig leder. Såfremt den ansvarlige leder ikke ejer virksomheden 100%, skal der fremsendes en ansættelseskontrakt i forbindelse med ansøgningen.
 • Virksomheden skal have en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse og 20.000 kr. for hver yderligere tilladelse.
 • Virksomheden må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.
 • Virksomheden skal opfylde nærmere bestemte løn– og arbejdsvilkår for chauffører.
 • Virksomheden skal huske, at der skal registreres en bil til tilladelsen, når den tages i brug.
 • Vognmænd, der udfører taxikørsel, skal være tilknyttet et kørselskontor.

Bemærk: Kommunikation fra Færdselsstyrelsen til virksomheden sker via virksomhedens digitale postkasse.

Den ansvarlige leder

Den ansvarlige leder må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover. Den ansvarlige leder skal kunne godkendes på vandel og god skik.

Krav til vognmænd

Økonomi

Gældende for vognmænd:

Færdselsstyrelsen gør opmærksom på at sagsbehandlingen ikke påbegyndes før dokumentation for egenkapital foreligger.

Virksomheden skal have en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse og 20.000 kr. for hver yderligere tilladelse.

Virksomheden kan dokumentere egenkapitalkravet på følgende forskellige måder:

 • En erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor.
 • Sikkerhedsstillelse i form af en garanti stillet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab.
 • Virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor.
  • Opstillede regnskaber er ikke godkendt dokumentation af egenkapital.
 • Virksomhedens åbningsbalance, såfremt virksomheden endnu ikke har aflagt sit første regnskab.
  • Åbningsbalancen må ikke være mere end 18 mdr. gammel på ansøgningstidspunktet.


Bemærk: En selskabsomdannelse fra IVS til ApS som udgangspunkt ikke er omfattet af taxiloven som godkendt dokumentation af egenkapital.

Gældende for kørselskontorer:

Kravet til virksomhedens egenkapital for en tilladelse til landsdækkende kørselskontor og tilladelse til landdistriktskørselskontor er forskelligt.

 • Krav til egenkapital, hvis der ansøges om tilladelse til drift af et landsdækkende kørselskontor – 500.000 kr.
 • Krav til egenkapital, hvis der ansøges om tilladelse til drift af et landdistriktskørselskontor – 40.000 kr.


Virksomheden kan dokumentere egenkapitalkravet ved:

 • En erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor.
 • Sikkerhedsstillelse i form af en garanti stillet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab.
 • Virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor.
  • Opstillede regnskaber er ikke godkendt dokumentation af egenkapital.
 • Virksomhedens åbningsbalance, såfremt virksomheden endnu ikke har aflagt sit første regnskab.
  • Åbningsbalancen må ikke være mere end 18 mdr. gammel på ansøgningstidspunktet.

Gældende for nye vognmænd:

Virksomheden kan ikke få tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, hvis virksomheden eller den ansvarlige leder har en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.

Gældende for igangværende vognmænd:

Som igangværende vognmand er det muligt at få godkendt en frivillig betalingsaftale med Skatteforvaltningen, såfremt man har restancer til det offentlige på 100.000 kr. eller derover. Det bemærkes i den forbindelse, at den frivillige betalingsaftale skal bidrage til en indfrielse af den samlede gæld.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at en rimelig afviklingsperiode som udgangspunkt forstås som et år. Styrelsen vurderer konkret fra sag til sag, hvad der betragtes som en nedbringelse af den samlede gæld inden for en rimelig periode.

Betalingsaftalen videresendes til styrelsen via virksomhedens digitale postkasse i dens oprindelige form, hvorefter styrelsen vil gennemgå betalingsaftalen, da den skal godkendes.

Gældende for kørselskontorer

Virksomheden kan ikke få tilladelse til at drive kørselskontor i et landdistrikt eller landsdækkende, hvis virksomheden eller den ansvarlige har en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.

Gældende for den ansvarlige leder, samt for vognmænd og kørselskontorer:

For at kunne blive godkendt som ansvarlig leder i en virksomhed, der udfører erhvervsmæssig persontransport, er det et krav, at den ansøgende ansvarlige leder faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens drift.

I forbindelse med ansøgning om tilladelser, ansøgning om godkendelse af ny ansvarlig leder eller tilsyn med en virksomhed med tilladelser til erhvervsmæssig persontransport og/eller tilladelser til drift af kørselskontor, foretages der en konkret vurdering af, om den ansøgende ansvarlige leder faktisk og vedvarende forestår virksomhedens drift. I forbindelse med denne vurdering indgår oplysninger om arbejdsopgaver og aflønning af den ansvarlige leder.

Det vurderes, om den ansøgende ansvarlige leders arbejdsopgaver svarer til, at denne skal forestå virksomhedens drift. Det skal fremgå af ansættelseskontrakten, at den ansvarlige leder er ansat som ansvarlig leder, der ansøger om tilladelser.

Aflønningsniveauet skal fastsættes i overensstemmelse med de krav, der er til aflønning af transportledere på det øvrige vejtransportområde, hvor det er vurderet, at aflønning skal være af et vist niveau, før end der tale om, at den ansvarlige leder faktisk og vedvarende kan forestå virksomhedens drift. Er der tale om en stor virksomhed med mange tilladelser, kan styrelsen, efter en konkret vurdering, kræve en højere aflønning end ovenfor angivet.

Ansættelseskontrakten mellem den ansvarlige leder og virksomheden skal indsendes til styrelsen sammen med ansøgningen via www.virk.dk.

Gældende for vognmænd:

Den ansvarlige leder skal opfylde vandelskravet. Det betyder, at den ansvarlige leder ikke må være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye lovovertrædelser i forbindelse med driften af virksomheden. Styrelsen indhenter en fuldstændig straffeattest for at bedømme din vandel. Eksempelvis kan en dom for underslæb af særlig grov karakter føre til, at den ansvarlige leder ikke kan godkendes. Domme for lovovertrædelser forældes efter et vist tidsrum. Dette kommer dog an på, hvilken type overtrædelse, der er tale om.

Personkredsen bag virksomheden og den ansvarlige leder skal desuden sandsynliggøre, at de kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Styrelsen kan nægte at udstede en tilladelse, hvis personkredsen bag virksomheden eller den ansvarlige leder tidligere:

 • Har drevet vognmandsvirksomhed, der har været under konkurs eller rekonstruktionsbehandling og årsagerne til de økonomiske vanskeligheder ikke er undskyldelige, eller igennem en længere periode har udført ulovlig vognmandskørsel.
 • Styrelsen foretager i hver enkelt sag en konkret vurdering af, om økonomiske vanskeligheder i en tidligere virksomhed har været undskyldelige.

Gældende for kørselskontorer:

Den ansvarlige leder skal opfylde vandelskravet. Det betyder, at den ansvarlige leder ikke må være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye lovovertrædelser i forbindelse med driften af virksomheden. Styrelsen indhenter en fuldstændig straffeattest for at bedømme den vandelsmæssige baggrund.

Eksempelvis kan en dom for bedrageri føre til, at en person ikke kan godkendes. Domme for lovovertrædelser forældes efter et vist tidsrum. Dette kommer dog an på, hvilken type overtrædelse, der er tale om.

Den ansvarlige leder og personkredsen bag virksomheden skal desuden sandsynliggøre, at de kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Ved vurdering af, om en virksomhed, der drives i selskabsform, opfylder betingelserne om, at de kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen, kan der indgå oplysning om, at medlemmer af bestyrelsen eller direktionen eller andre personer med væsentlige interesser inden for selskabet inden for de seneste 5 år:

 1. er blevet nægtet godkendelse som ansvarlig leder eller har fået tilbagekaldt en godkendelse som ansvarlig leder af en virksomhed i henhold til denne lov, lov om buskørsel, lov om godskørsel eller forskrifter udstedt i medfør heraf eller
 2. har været godkendt som ansvarlig leder i eller har haft væsentlige interesser i en virksomhed godkendt i medfør af denne lov, en buskørselsvirksomhed eller en godskørselsvirksomhed, der
  1. er blevet nægtet udstedelse af eller har fået tilbagekaldt en tilladelse i medfør af bestemmelser i denne lov, lov om buskørsel, lov om godskørsel eller forskrifter udstedt i medfør heraf,
  2. har overtrådt bestemmelser i denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf eller
  3. har eller har haft økonomiske vanskeligheder, som kan tilskrives forhold, som de pågældende var ansvarlige for.

Ansøgninger

Vælg den rette ansøgning

Herunder kan du læse mere om de forskellige ansøgninger om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport.

Her finder du også de konkrete ansøgninger, som er relevante for din situatio

Tilladelse til erhvervsmæssig persontransport

Ønsker du at blive vognmand, og har du ingen tilladelse i virksomheden i forvejen, kan du søge om nye tilladelser.

Før du indsender en ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, skal din virksomhed være registreret hos Erhvervsstyrelsen og have fået et CVR-nr. Nærmere oplysninger om, hvordan man får et CVR-nr., findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside . Du kan registrere din virksomhed under ”start virksomhed” på www.virk.dk. Hvis du har oprettet din virksomhed i selskabsform (fx ApS, A/S), skal du være opmærksom på de tilhørende forpligtelser fx indberetning af årsrapport.

Yderligere tilladelser

Har du allerede tilladelser i din virksomhed og ønsker du yderligere tilladelser, kan du søge om yderligere tilladelser. Dette er aktuelt for dig, der ønsker flere tilladelser eller ønsker at samle dine tilladelser fra flere virksomheder i én virksomhed. Såfremt du ønsker at samle tilladelser fra flere virksomheder i én virksomhed, skal du søge om yderligere tilladelser på det CVR-nummer, hvor alle tilladelser ønskes anvendt, og når ansøgningen er behandlet, og tilladelser er udstedt, skal du give os besked om ophør af de tilladelser i de virksomheder, som du ikke ønsker at anvende længere.

Der vil i forbindelse med sagsbehandlingen blive anmodet om dokumentation af egenkapital for det antal tilladelser, der skal ligge i virksomheden. Såfremt der tidligere var stillet garantier på virksomhederne, der ophører, vil Færdselsstyrelsen frigive dem med den dato, der er indkommet ny dokumentation om egenkapital på den virksomhed, hvor der er udstedt de yderligere tilladelser.

Det forudsættes, at styrelsen er oplyst om dette forhold. Yderligere tilladelser vil få samme udløbsdato som de allerede udstedte tilladelser til virksomheden. Hvis virksomheden er indehaver af flere tilladelser med forskellige udløbsdato, vil styrelsen lægge den seneste udløbsdato til grund for de yderligere tilladelser. 

Fornyelse

Hvis du er igangværende vognmand og allerede har en tilladelse, der udløber i nærmeste fremtid, kan du søge om fornyelse. Færdselsstyrelsen vil som udgangspunkt tidligst behandle en sag om fornyelse 6 måneder før udløb af den eksisterende tilladelse.

Du skal være opmærksom på, at hvis virksomheden ikke er medlem af en arbejdsgiversforening eller har en tiltrædelse overenskomst ved indsendelse af en ansøgning om fornyelse skal der indsendes kopi af ansættelsesaftaler og lønsedler for den seneste lønperiode for 10 pct. af virksomhedens chauffører, dog minimum én chauffør, samt indsende kopi af timesedler, køresedler, ugerapporter eller lign. for den seneste lønperiode for 10 pct. af virksomhedens chauffører, dog minimum én chauffør. Alle tre typer vedhæftninger skal omhandle samme chauffør(er). Derudover vil der skulle indsendes oplysninger om virksomhedens overenskomstforhold.

Som igangværende vognmand er det muligt at få godkendt en frivillig betalingsaftale med SKAT, såfremt man har restancer til det offentlige på 100.000 kr. eller derover. Det bemærkes i den forbindelse, at den frivillige betalingsaftale skal bidrage til en indfrielse af den samlede gæld.

Ombytning af tilladelse

Bemærk tilladelser til Limousine mv, kan ikke ombyttes til erhvervsmæssig persontransport. De kan benyttes til de udløber, hvor efter der skal indsendes ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.  

Du kan ombytte din taxitilladelse til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som gør det muligt at udføre taxikørsel i hele landet. Med den nye tilladelse skal du være tilsluttet et kørselskontor og ikke et bestillingskontor.
Bemærk: Tilladelser til limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik kan ikke ombyttes til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, før den er ved at udløbe.

Som igangværende vognmand er det muligt at få godkendt en frivillig betalingsaftale med SKAT, såfremt man har restancer til det offentlige på 100.000 kr. eller derover. Det bemærkes i den forbindelse, at den frivillige betalingsaftale skal bidrage til en indfrielse af den samlede gæld.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at en rimelig afviklingsperiode som udgangspunkt forstås som ét år. Styrelsen vurderer konkret fra sag til sag, hvad der betragtes som en nedbringelse af den samlede gæld inden for en rimelig periode.

Ansøg om ny ansvarlig leder til erhvervsmæssig persontransport

Ansættes du i en virksomhed som ansvarlig leder, eller overtager du en virksomhed, hvor du samtidig vil være virksomhedens ansvarlige leder, skal du godkendes som ansvarlig leder i denne virksomhed.
Derfor skal du indsende ansøgning om ny ansvarlig leder til erhvervsmæssig persontransport. Såfremt du ikke ejer hele virksomheden, skal der sammen med ansøgningen indsendes en ansættelseskontrakt.

Du skal være opmærksom på, at det er dig som ansvarlig leder, der skal udfylde ansøgningen og være logget på med dit MitID, da du dermed underskriver digitalt, så vi må indhente oplysninger på dig til brug for behandlingen af ansøgningen.

Generelt vedrørende udløb og gyldighed på tilladelser:

Fornyede tilladelser udstedes med en gyldighed på 10 år. Yderligere tilladelser vil få samme udløbsdato som de allerede udstedte tilladelser til virksomheden. Hvis virksomheden er indehaver af flere tilladelser med forskellige udløbsdato, vil styrelsen lægge den seneste udløbsdato til grund for de yderligere tilladelser. Nye tilladelser udstedes med en gyldighed på 10 år. Ombyttede tilladelser udstedes med samme udløb som de eksisterende i virksomheden.

Øvrig dokumentation

Administrationsgebyrer

GebyrSats 2024Beskrivelse
Tilladelse til erhvervsmæssig persontransport i bil med gyldighed til og med 5 år985 kr.Behandling af ansøgning om og udstedelse af tilladelse til erhvervsmæssig persontransport i bil - pr. tilladelse med gyldighed til og med 5 år
Tilladelse til erhvervsmæssig persontransport i bil med gyldighed over 5 år1.970 kr.Behandling af ansøgning om og udstedelse af tilladelse til erhvervsmæssig persontransport i bil - pr. tilladelse med gyldighed over 5 år

Ophør af taxivirksomhed/tilladelse

Såfremt du ønsker at ophøre med din virksomhed eller et antal tilladelser bedes du sende en mail til Færdselsstyrelsen på vores mail info@fstyr.dk med information om CVR-nummer, tilladelse(r) du ønsker at ophøre med samt dato du ønsker at ophøre fra. Du vil på virksomhedens digitale postkasse modtage et ophørsbrev. Såfremt virksomheden er ophørt, sendes brevet på ansvarlig leders personlige digitale postkasse, eller såfremt du anmoder om det, på angivet mailadresse.

Såfremt du har tilladelser og plader efter gammel taxilov, skal de i forbindelse med ophør fremsendes til Færdselsstyrelsen:

Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe

Såfremt du ønsker frigivelse af din garanti, kan du læse mere under 'Frigivelse af garanti'. Du skal dog være opmærksom på, at en frigivelse af garanti i forbindelse med ophør vil blive med en frigivelsesdato, der vil være – dato for modtagelse af tilladelser + 6 måneder. Eksempel: Er tilladelsen derfor modtaget 01-02-2021, vil garantien blive frigivet 01-08-2021.

Frigivelse af garanti

Såfremt du har en garanti, du ønsker frigivet, bedes du sende en mail til Færdselsstyrelsen på vores mail info@fstyr.dk med information om CVR-nummer og anmodning om frigivelse af garanti:

 Anmoder du om frigivelse af garanti på aktiv tilladelse, skal Færdselsstyrelsen have ny dokumentation for egenkapitalen som erstatning. Du kan læse mere om godkendt dokumentation under ’økonomi’

Anmoder du om frigivelse af garanti på ophørt tilladelse og er tilladelsen udstedt efter gammel taxilov (Kommunen), så har Færdselsstyrelsen ikke garantien i vores system og du skal derfor indsende kopi af garantien sammen med din anmodning om frigivelse. Til oplysning kan Færdselsstyrelsen frigive garanti på alle kommuner, hvor Færdselsstyrelsen har overtaget tilsynsforpligtelsen.

Anmoder du om frigivelse af garanti på aktiv tilladelse udstedt efter gammel taxilov, skal Færdselsstyrelsen have ny dokumentation for egenkapitalen som erstatning.  Dokumentationen skal være på samme beløb, da tilladelserne fortsat er aktive efter gammel taxilov. Du kan læse mere om godkendt dokumentation under ’økonomi’

Tilladelser ifm. gammel taxilov.

Hvis du beholder din taxitilladelse, skal du fortsat køre i den kommune, der har udstedt tilladelsen. Hvis din taxitilladelse er omfattet af tilslutningspligten, skal du fortsat være tilsluttet et bestillingskontor. Hvis der ikke længere er et bestillingskontor i kommunen, kan du køre uden tilslutning til et bestillingskontor.

Du må ikke køre taxikørsel via et af de nye kørselskontorer. Læs mere om kørselskontorer under 'Krav til kørselskontorer'.

Bemærk: Når din tilladelse udløber, kan du ansøge om en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.

Offentlig Service Trafik (OST) og Limousinekørsel

Du kan ikke længere søge om OST -tilladelse (offentlig servicetrafik) eller tilladelse til limousine- og sygetransporttilladelser

Hvis du beholder din tilladelse, kan denne benyttes til den udløber, hvor efter der skal indsendes ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport. 

Spørgsmål og svar om offentlig servicetrafik sygetransport eller limousine

Du kan ikke længere få ombyttet din tilladelse til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport. Du skal i stedet ansøge om ny tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.

Det er et krav, at du opfylder den nye taxilovsbetingelser for at få udstedt en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.

 

Du kan ikke ansøge om at få fornyet tilladelse til offentlig servicetrafik eller limousine da de er udstedt efter gammel taxilov. 

Du skal derfor ansøge om ny tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.

Ja, men kun på det antal tilladelser, du allerede har.

Nej. Du kan ikke længere søge om OST-tilladelser og få en forhåndsgodkendelse. Du skal søge om ny tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.

Det er ikke længere muligt at ansøge om OST-tilladelser, da disse blev udstedt under gammel taxilov.

Nej, du kan ikke få overført tilladelserne til et selskab, da tilladelserne følger det CVR-nummer de er udstedt på.