Vejsidesyn

Et vejsidesyn er et syn af tunge erhvervskøretøjer ved vejsiden. Udvælgelsen af køretøjerne til vejsidesyn kan eksempelvis ske ved mistanke om, at køretøjet udgør en risiko for færdselssikkerheden eller miljøet.

Hvordan foregår et vejsidesyn?

Vejsidesynet er et supplement til det periodiske syn. Vejsidekontrollen vil bestå af et indledende syn og eventuelt et mere detaljeret syn. Det er Færdselsstyrelsens inspektører, der foretager de detaljerede syn, mens de indledende syn foretages af både politiet og Færdselsstyrelsen. Det samlede antal indledende syn ved vejsidesyn skal i hvert kalenderår svare til mindst fem procent af det samlede antal af de omhandlede køretøjer, som er registreret i medlemsstaterne.

Ved det indledende syn kontrolleres den seneste synsrapport fra det periodiske syn og fra vejsidesyn, hvis den findes. Her bliver det undersøgt, at eventuelle fejl på seneste synsrapport er udbedret. Er fejlene ikke udbedret, kan det medføre et mere detaljeret syn, eller at fejlene skal udbedres på stedet. Inspektøren skal desuden foretage en visuel vurdering af køretøjets tekniske tilstand. Inspektøren kan også foretage en visuel vurdering af fastgørelsen af køretøjets last. Det detaljerede syn udføres, hvis der under det indledende syn opstår mistanke om væsentlige mangler på køretøjet. Et mere detaljeret syn gennemføres af uddannede inspektører i passende faciliteter i nærheden.

Du kan se en oversigt over de sædvanlige kontrolpunkter i Direktiv 2014/47/EU - bilag 2, som du finder nederst på siden.

Hvad siger loven på vejsidesynet?

Den 20. maj 2018 trådte nye EU-regler om vejsidesyn i kraft. Formålet er, at de nye EU-regler skal øge færdselssikkerheden, samt at minimumskravene skal bidrage til at give større ensartethed på tværs af alle EU-lande. EU-reglerne fremgår af direktiv 2014/47/EU om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer,
som EU-landene vedtog den 3. april 2014.

Skal synsrapporten medbringes under kørsel?

For tunge køretøjer er der krav om, at synsrapporten (eller kopi heraf) fra det seneste regelmæssige syn eller rapporten fra det seneste vejsidesyn, hvis den foreligger, medbringes under kørsel. I Danmark accepteres et elektronisk bevis for de seneste syn, men det er valgfrit for medlemsstaterne, om
elektronisk bevis for tidligere syn accepteres. Valgfriheden indebærer dermed, at andre medlemsstater kan kræve, at synsrapporten for både forvogn og påhængskøretøj medbringes fysisk ved kørsel i udlandet.

Genkend inspektørerne

Vedsidesyn foretages af Færdsesstyrelsens inspektører. Hvis du oplever at blive vinket ind til
vejsidekontrol, kan du genkende inspektørerne ud fra nedenstående billeder.

Fejl og mangler

Den 1. januar 2020 træder nye regler i kraft, som betyder, at bødeniveauet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler forhøjes.

Nederst på siden finder du en guide til førere af tunge køretøjer samt en række vejledninger over de typiske alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge køretøjer.

De nye regler, der træder i kraft den 1. januar 2020, indfører ikke nye typer af fejl og mangler. Føreren og ejeren (eller varig bruger) vil derfor ikke kunne straffes for andet eller mere end det, som man allerede kan straffes for i dag. Bødeniveauet for almindelige fejl og mangler (dvs. fejl og mangler, der ikke kan betegnes som alvorlige sikkerhedskritiske) hæves ikke.

Nederst på siden kan du se hvornår en fejl og mangel efter styrelsens opfattelse vil være at anse som en alvorlig sikkerhedskritisk fejl og mangel, og dermed være omfattet af det forhøjede bødeniveau.

I takt med at yderligere fortolkningsbidrag måtte blive fastlagt af domstolene, vil der blive udarbejdet nye vejledninger. Materialet skal derfor ikke ses som udtømmende. I samme vejledning vil du også kunne læse mere om ansvarsgrundlaget for henholdsvis ejer (eller varig bruger) og fører.

Der vil ikke ske ændringer i forhold til ansvarsgrundlaget for henholdsvis ejer (eller varig bruger) og fører af køretøjet. Nederst på siden finder du ”Guide til førere af tunge køretøjer om undersøgelse af køretøjet inden kørsel”. Vejledningen indeholder eksempler på, hvad og hvordan du som chauffør i forhold til færdselslovens § 67, stk. 3, selv kan kontrollere ved køretøjet, herunder ved påhængskøretøjet (påhængsvognen og sættevognen m.v.) inden kørsel.