Klager om kørekort

Læs i dette afsnit mere om, hvordan og hvornår du kan klage over en afgørelse vedrørende dit kørekort.

Hvem behandler din kørekortsag?

Når du ønsker at starte en kørekortsag, hvad enten der er tale om nyerhvervelse, fornyelse eller ombytning mv., skal ansøgningen om kørekort indgives til borgerservice. Det er herefter kommunen, der som udgangspunkt træffer afgørelse i din sag. Hvis der er særlige forhold i sagen, videresender kommunen sagen til Færdselsstyrelsen, som vil træffe afgørelse. Disse forhold kan blandt andet være af helbredsmæssig karakter, men det kan også være forhold i ombytningssager, hvor der rejses tvivl om ægtheden af det kørekort, som ønskes ombyttet. Strafferetlige afgørelser om eksempelvis din førerret, frakendelser af kørekort og lignende behandles ligeledes af Færdselsstyrelsen.

Når enten kommunen eller Færdselsstyrelsen har truffet afgørelse i en kørekortsag efter reglerne i kørekortbekendtgørelsen, kan afgørelsen påklages til Trafikstyrelsen. Der vil normalvis fremgå en klagevejledning af Færdselsstyrelsens eller kommunens afgørelse, hvori der står, at afgørelsen i første omgang skal påklages til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Kommunen eller Færdselsstyrelsen vil i den forbindelse gennemgå sagens akter og fremsende dem sammen med en udtalelse og din klage til Trafikstyrelsen. Du skal være opmærksom på, at klagefristen er 4 uger, som regnes fra den dag, afgørelsen blev meddelt dig fra kommunen eller Færdselsstyrelsen.Når Trafikstyrelsen har modtaget sagen fra kommunen eller Færdselsstyrelsen, vil du få fremsendt et kvitteringsbrev med information om den forventede sagsbehandlingstid.

Færdselsstyrelsens sagsbehandlingstid

Færdselsstyrelsen har i øjeblikket en sagsbehandlingstid på ca. 6 måneder, regnet fra det tidspunkt, hvor alle nødvendige oplysninger er modtaget af styrelsen, hvorved klagesagen er klar til behandling.Nogle sager kan dog kræve en længere sagsbehandlingstid. Det kan eksempelvis være hvis sagen er særligt kompliceret og/eller principiel. Sagsbehandlingstiden kan også blive længere, hvis styrelsen i en periode modtager mange klagesager. Du vil blive orienteret, hvis behandlingen af din sag trækker væsentligt ud.

Hvad kan jeg klage over?

Du kan klage over afgørelse i din kørekortsag, hvor du ikke har fået fuldt ud medhold

 

Kontakt til Færdselsstyrelsen om klagesager

Hvis du har spørgsmål til din klagesag eller ønsker at indsende yderligere oplysninger til brug for sagens behandling, kan du rette henvendelse til Færdselsstyrelsen på nedenstående adresse. emnefeltet skal du angive 'Ang. klage over afg. om kørekort'. Du bedes angive sagsnummeret i forbindelse med din henvendelse. Sagsnummeret findes øverst i det kvitteringsbrev du modtog fra Færdselsstyrelsen i forbindelse med, at styrelsen fik oversendt din klagesag fra kommunen eller det administrative center, som traf afgørelse i din sag i første instans.