Cabotage

Cabotagekørsel er national transport for fremmed regning, som udføres i en begrænset periode i et værtsmedlemsland – det vil sige et andet medlemsland end det, hvor transportvirksomheden er etableret i.

Cabotage kan alene udføres inden for EØS-området. Det er et krav, at cabotagekørslen udføres i tilknytning til en forudgående international transport til landet. Den internationale transport skal være afsluttet, og cabotagekørslen skal herefter udføres indenfor 7 dage og med et maksimum på 3 cabotageture.

Den internationale transport, der går forud for cabotagekørslen, skal desuden have en sådan karakter, at den ikke primært har dét formål at give køretøjet mulighed for at udføre cabotagekørsel.

En cabotagekørsel kan bestå enten af flere pålæsningssteder eller af flere aflæsningssteder.

Hvis køretøjet afslutter en international transport i et andet medlemsland, og herefter kører tom ind i Danmark, så må der udføres én cabotagekørsel inden for 3 dage efter indrejse i Danmark. Cabotagekørslen skal dog fortsat være afsluttet indenfor 7 dage efter, at den internationale transport blev afsluttet i det andet medlemsland.

Når den sidste cabotagekørsel i Danmark er afsluttet, har køretøjet en 4-dages karensperiode. Køretøjet må først udføre cabotagekørsel igen, når 4 kalenderdage er passeret fra afslutningen af den sidste cabotagekørsel.

Der kan ikke udføres cabotagekørsel på baggrund af en forudgående transport, der er udført på en CEMT- eller turtilladelse.

Transport af tomme containere, tomme sættevogne, og returemballage (paller, blomsterbure og lign.) i Danmark, der transporteres i henhold til en transportaftale og som er hovedgenstand for fragtaftalen og/eller betaling, anses for transport af varer og tæller som én cabotagekørsel.

Hvis transportvirksomheden kan vise, at transporten udgør en integreret del af en fragtaftale og/eller sker som et accessorium til en forudgående eller efterfølgende cabotagekørsel, tæller det imidlertid ikke som en selvstændig cabotagekørsel.

Hvis der f.eks. udføres transport af en container med varer fra Tyskland til Danmark, vil den tomme container efter levering af varerne kunne køres til bestemmelsesstedet efter fragtaftalen.

Supplerende krav til cabotagekørsel

Dokumentation for den forudgående internationale transport, uanset hvilken medlemsstat denne er afsluttet i.
Dokumentation for hver efterfølgende cabotagekørsel, der er udført i Danmark. Kravet om dokumentation gælder også ved kørsel med tomme sættevogne, tomme containere og returemballage i Danmark. Såfremt køretøjet har befundet sig i Danmark i 4 dage forinden den internationale transport, skal der fremvises dokumentation for alle kørsler udført i perioden.

Dokumentation skal foreligge ved standsningen af køretøjet og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende. Elektronisk fremsendelse af dokumentation til bilen inden for ganske kort tid kan accepteres. Fremskaffelse af dokumentationen må dog ikke medføre en væsentlig forsinkelse af politiets kontrol.

Reglerne om udstationering gælder for virksomheder, der er etableret i et EU-medlemsland, samt Storbritannien, som udstationerer sine chauffører til at udføre cabotage med gods.

Når du som virksomhed udfører cabotagekørsel for gods, skal du registrere chaufføren via den offentlige brugerflade, der er forbundet til Informationssystemet for det indre marked (IMI). Registreringen skal ske senest inden starttidspunktet for udstationeringen. Udstationeringserklæringen må udfyldes og registreres for en periode i op til 6 måneder.

Føreren skal kunne fremvise en kopi af udstationeringserklæringen samt dokumentation for, at transporterne finder sted i Danmark. Ved anmodning skal chaufføren ligeledes gøre data fra takografen tilgængelig.

Chauffører skal sikres en minimumstimesats, når de udstationeres i Danmark. Ifølge reglerne skal udenlandske chauffører ved kørsel i Danmark sikre en mindsteløn svarende til den mindsteløn, danske arbejdsgivere skal betale for "tilsvarende arbejde".

Aflønningen efter danske vilkår påbegyndes ved påbegyndelsen af cabotageturen  og afsluttes, når losningen af cabotageturen starter. 

Aflønningskravet er ikke gældende under på- og aflæsningsperioder, samt hvileperioder. Dertil er aflønningskravet heller ikke gældende ved bilaterale internationale transporter.

Læs mere om minimumssatserne for udstationerede chauffører her. 

Som vognmand har du administrative forpligtelser inden, under og efter udstationeringen af en chauffør.

Læs mere om reglerne for udstationering her. 

Vejledning