Tilsyn med fællesskabstilladelse til godskørsel

Her kan du læse om tilsyn med virksomheder, der har tilladelse til godskørsel for fremmed regning i køretøjer/vogntog over 3.500 kg

Om tilsyn

Hvis en virksomhed har en fællesskabstilladelse, vil virksomheden blive indkaldt til et tilsyn. Det sker for at sikre, at virksomheden fortsat lever op til betingelserne for at have en fællesskabstilladelse.

Som virksomhed er man forpligtet til at deltage i tilsynet. Det betyder, at der skal indsendes den dokumentation til Færdselsstyrelsen, som Færdselsstyrelsen skal bruge for at vurdere, om virksomheden opfylder betingelserne for at have en tilladelse.

Hvis Færdselsstyrelsen ikke modtager den dokumentation fra virksomheden, som Færdselsstyrelsen anmoder om, træffer Færdselsstyrelsen afgørelse på baggrund af de oplysninger, Færdselsstyrelsen har. Det kan betyde, at Færdselsstyrelsen vurderer, at en eller flere af betingelserne ikke er opfyldt. Opfylder virksomheden ikke en eller flere af betingelserne, kan virksomhedens tilladelse(r) blive tilbagekaldt.

På samme måde kan en godkendelse som transportleder tilbagekaldes, hvis transportlederen ikke længere opfylder betingelserne for at være godkendt som transportleder.

Hvad skal virksomheden indsende?

Krav, virksomheden skal opfylde

Virksomheden skal råde over samme antal motorkøretøjer med en tilladt totalvægt på 3.500 kg som antallet af udstedte kopier, dvs. at hvis en virksomhed har 10 kopier af sin fællesskabstilladelse, skal virksomheden som udgangspunkt også råde over 10 køretøjer, som kan anvendes til godskørsel. Virksomheden kan dokumentere at råde over et køretøj ved at registrere sig som ejer og/eller bruger af køretøjet i Dansk Motorregister.

Hvis virksomheden leaser et køretøj, vil leasingselskabet registrere virksomheden som bruger af køretøjet i Dansk Motorregister.

Færdselsstyrelsen kontrollerer i Motorregistret.

Hvis virksomhedens køretøjer kun udfører godskørsel for fremmed regning i Danmark, skal virksomheden blot meddele dette til Færdselsstyrelsen. Hvis virksomhedens køretøjer udfører godskørsel uden for Danmarks grænser, skal virksomheden kunne dokumentere, at de køretøjer, som kører internationalt, vender hjem til virksomhedens forretningsadresse senest 8 uger efter, at køretøjerne har forladt forretningsadressen i Danmark. Dette kan fx dokumenteres ved hjælp af:

 • Takografdata (ddd-filer)
 • Brobizz
 • Færgefakturaer
 • Fragtbreve
 • Tolddokumentation
 • GPS-data

Som minimum skal datoer og køretøjernes registreringsnumre fremgå af dokumentationen.


Hvilken periode skal virksomheden indsende dokumentation for?
 • Hvis virksomheden har foretaget international godskørsel for fremmed regning inden for de seneste 10 uger, skal der indsendes data for de seneste 10 uger.
 • Hvis virksomheden ikke har udført international godskørsel inden for de seneste 10 uger, skal virksomheden indsende 10 ugers sammenhængende data fra den seneste periode, hvor virksomheden har udført international godskørsel.
 • Hvis virksomheden ikke har udført international godskørsel inden for det seneste år, skal virksomheden ikke indsende dokumentation, men i stedet meddele til Færdselsstyrelsen, at virksomheden ikke har foretaget international godskørsel inden for det seneste år.

Der skal kun indsendes dokumentation for de køretøjer, der har udført international godskørsel inden for det seneste år.

Virksomheden skal være momsregistreret. Færdselsstyrelsen kontrollerer, om virksomheden er momsregistreret hos Skattestyrelsen. Bliv momsregistreret her: Link til momsregistrering.

Hvis virksomheden mener at være undtaget fra at skulle være momsregistreret, skal virksomheden indsende sin begrundelse til Færdselsstyrelsen.

Virksomheden skal altid kunne leve op til sine økonomiske forpligtelser. Derfor kan virksomheden i forbindelse med et tilsyn blive anmodet om at stille dokumentation for tilstrækkeligt økonomisk grundlag. Det betyder, at virksomheden skal dokumentere at have egne kontante midler (egenkapital eller sikkerhed) for et beløb, der udregnes ud fra det antal kopier af fælleskabstilladelsen, virksomheden har. Se satserne her.

Tilstrækkeligt økonomisk grundlag (egenkapital eller sikkerhed) skal dokumenteres på en af følgende måder:

Det er ikke muligt at stille dokumentation igennem kapitalforhøjelser, fast ejendom, sikkerhedskonti, lukkede konti eller lignende, ligesom Færdselsstyrelsen ikke har en konto, som beløbet kan indsættes på.

Virksomheden skal aflønne sine chauffører/ansatte med chaufførfunktioner på en sådan måde, at lønnen ikke afviger væsentligt og entydigt fra de retningsgivende overenskomster på godskørselslovens område. En ansat med chaufførfunktioner er enhver medarbejder, som indimellem udfører chaufførarbejde, uanset hvad medarbejderens stillingsbetegnelse er, eller hvor mange timer medarbejderen kører som chauffør.

Virksomheden kan dokumentere, at virksomheden lever op til kravet på en af følgende måder:
 • Hvis virksomheden er medlem af en af følgende arbejdsgiverforeninger, DTL-A, ATL, ITD-A eller KA, skal virksomheden oplyse dette til Færdselsstyrelsen. Herefter vil Færdselsstyrelsen anmode arbejdsgiverforeningen om at bekræfte oplysningen samt at bekræfte, at virksomheden igennem sit medlemskab er forpligtet af en kollektiv, landsdækkende overenskomst for chauffører.
 • Hvis virksomheden er tiltrådt en overenskomst for chauffører, fx med 3F, Krifa eller Det Faglige Hus, kan virksomheden indsende sin tiltrædelsesoverenskomst til Færdselsstyrelsen. Alternativt kan virksomheden oplyse, hvilken fagforening tiltrædelsesoverenskomsten er indgået med. Herefter vil Færdselsstyrelsen anmode fagforeningen om at bekræfte oplysningen.
 • Hvis virksomheden er tiltrådt en overenskomst, som dækker godskørsel for fremmed regning i køretøjer/vogntog over 3.500 kg, og som er indgået mellem Dansk Industri (DI) eller Dansk Erhverv (DE) og 3F, kan virksomheden oplyse dette til Færdselsstyrelsen. Herefter vil Færdselsstyrelsen anmode Dansk Industri (DI), Dansk Erhverv (DE) eller 3F om at bekræfte oplysningen.
 • Hvis virksomheden ikke er omfattet af en overenskomst, skal virksomheden indsende løndokumentation (ansættelseskontrakter, lønsedler, time-/køresedler og takografdata) for 10 % af virksomhedens ansatte med chaufførfunktioner. Når virksomheden har indsendt løndokumentation, vil Færdselsstyrelsen sammenligne virksomhedens chaufførers samlede løn med en chauffør, som er omfattet af DTL-A/ATL og 3F Transportgruppens transportoverenskomster. På baggrund af denne sammenligning vil styrelsen foretage en konkret vurdering af, om virksomhedens chaufførers samlede løn afviger væsentligt og entydigt fra de lønelementer, som fremgår af DTL-A/ATL og 3F transportoverenskomster. Der bliver særligt lagt vægt på følgende lønelementer: Timeløn, tillæg, genebetalinger, ferie udover ferielovens minimum, særlig opsparing og pension.
Liste over retningsgivende og godkendte overenskomster:

 Bemærk, at medlemskab af en brancheforening ikke i sig selv er tilstrækkeligt.

Hverken virksomheden eller transportlederen må have ikkepersonlig forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. og derover.

Forfalden gæld betyder gæld til det offentlige, som ikke er betalt inden for fristen (forfaldsdatoen).

Ikkepersonlig gæld betyder gæld til det offentlige, som er opstået i forbindelse med drift af enhver virksomhed., fx gæld på skattekontoen, A-skat, moms, vejtransportafgifter osv.

Personlig gæld, fx SU-gæld, børnebidrag, biblioteksbøder osv., indgår ikke i Færdselsstyrelsens opgørelse af gældens størrelse.

Færdselsstyrelsen indhenter oplysninger om ikkepersonlig forfalden gæld til det offentlige hos Skatteforvaltningen.

Hvis virksomheden mangler at angive fx moms, A-skat eller AM-bidrag, kan Skatteforvaltningen ikke give en fuldstændigt overblik over gældens størrelse. I denne situation kan Færdselsstyrelsen anmode virksomheden om at indberette det manglende.

Hvis virksomhedens og/eller transportlederens gæld er på mere end 100.000 kr., vil Færdselsstyrelsen give virksomheden og/eller transportlederen en frist på maksimalt 6 måneder til at nedbringe gælden til under 100.000 kr. Hvis virksomheden ikke nedbringer gælden inden for den fastsatte frist, må det forventes, at virksomhedens fælleskabstilladelse inklusive kopierne vil blive tilbagekaldt. Hvis transportlederen ikke nedbringer sin gæld inden for den fastsatte frist, må det forventes, at godkendelsen som transportleder vil blive tilbagekaldt.

Hvis virksomheden eller transportlederen har indgået og overholder en betalingsaftale med Skatteforvaltningen (Gælds- og/eller Skattestyrelsen) på hele eller dele af gælden, medregner Færdselsstyrelsen ikke gældsposter omfattet af en sådan aftale i sin opgørelse af forfalden gæld. Hvis en virksomhed fx skylder Skatteforvaltningen 150.000 kr. i alt, men har indgået og overholder en betalingsaftale på en gældspost, som udgør 100.000 kr., vil Færdselsstyrelsen opgøre virksomhedens gæld til 50.000 kr. En betalingslinje uden en fast aftale om afdragenes størrelse og betalingstidspunkter er ikke nok til, at Færdselsstyrelsen ser bort fra gælden. Har virksomheden og/eller transportlederen fået ligningsmæssig henstand på en eller flere af sine gældsposter hos Skatteforvaltningen, vil disse poster ikke indgå i Færdselsstyrelsens opgørelse af gældens størrelse.

Spørgsmål til, om virksomheden eller transportlederen har ikkepersonlig forfalden gæld eller gældens størrelse, skal rettes til Skatteforvaltningen (Skatte- eller Gældsstyrelsen).

Færdselsstyrelsen foretager en vurdering af følgende forhold:

Strafbare forhold

Virksomheden, de(n) administrerende direktør(er) eller transportleder(e) må ikke være dømt for strafbare forhold, der kan begrunde fare for misbrug af adgangen til at udføre vognmandsvirksomhed i forbindelse med driften i vejtransporterhvervet.

Når virksomheden er under tilsyn, indhenter Færdselsstyrelsen oplysninger fra Kriminalregisteret til brug for Færdselsstyrelsens bedømmelse af, om virksomheden, virksomhedens administrerende direktør(er) og transportleder(e) groft eller gentagne gange har overtrådt nationale regler inden for:

 • Godskørselsloven og -bekendtgørelsen
 • Buskørselsloven og -bekendtgørelsen
 • Færdselslovgivning
 • Løn- og arbejdsvilkår inden for erhvervet
 • Handelsret
 • Erhvervsansvar
 • Konkurslovgivning
 • Euforiserende stoffer og narkotikahandel
 • Skatte- og afgiftslovgivningen
 • Beskyttelse af dyr under transport
 • Menneskesmugling eller menneskehandel
 • Miljølovgivningen om beskyttelse af jord samt grund- og overfladevand og om frembringelse, opbevaring, behandling eller bortskaffelse af affald

og overtrædelse af de fællesskabsretlige regler inden for:

 • Køre- og hviletidsbestemmelser for chauffører, arbejdstid og installation og anvendelse af kontrolapparater
 • Største tilladte vægt og dimensioner for erhvervskøretøjer i international trafik
 • Grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for chauffører
 • Syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, herunder obligatorisk teknisk kontrol med motorkøretøjer
 • Adgang til det internationale marked for godskørsels hhv. buskørsel
 • Sikkerhed i forbindelse med vejtransport af farligt gods
 • Installation og anvendelse af hastighedsbegrænsere på visse kategorier af køretøjer
 • Kørekort
 • Adgang til vejtransporterhvervet
 • Dyretransport
Konkurser

I vurderingen kan der også indgå oplysninger om, hvorvidt transportlederen, virksomhedens ejer, medlemmer af bestyrelsen eller direktionen eller andre personer med væsentlige interesser i selskabet har været godkendt som transportleder eller har haft væsentlige interesser i en gods- eller buskørselsvirksomhed, der inden for de seneste 5 år har eller har haft økonomiske vanskeligheder, herunder rekonstruktionsbehandling eller konkurs mm., som kan tilskrives forhold, som de pågældende har været ansvarlige for.

Det betyder, at tidligere konkurser af gods- eller buskørselsvirksomheder kan få betydning for, hvorvidt virksomheden kan beholde sin tilladelse, hvis det vurderes, at konkursen skyldes forhold, som de ovenstående personer vurderes at være ansvarlige for.

Har de ovenstående personer være involveret i konkurser i andre gods- eller buskørselsvirksomheder, kan Færdselsstyrelsen indhente redegørelser fra kurator i konkurssagerne.

Øvrige forhold

I vurderingen kan der ligeledes indgå oplysninger om, hvorvidt transportlederen, virksomhedens ejer, medlemmer af bestyrelsen eller direktionen eller andre personer med væsentlige interesser i selskabet inden for de seneste 5 år:

 • Er blevet nægtet godkendelse som transportleder eller
 • Har fået tilbagekaldt en godkendelse som transportleder i en virksomhed med tilladelse i henhold til godskørselsloven, buskørselsloven eller taxiloven.

Det kan også indgå i vurderingen, om de ovennævnte personer inden for de seneste 5 år har været godkendt som transportleder eller har haft væsentlige interesser i en gods- eller buskørselsvirksomhed:

 • Der er blevet nægtet udstedelse af en tilladelse eller har fået tilbagekaldt en tilladelse i overensstemmelse med godskørselsloven, buskørselsloven eller taxiloven eller
 • Der i forbindelse med udførslen af transportvirksomheden groft eller gentagne gange har overtrådt relevante bestemmelser i nævnte lovgivning.

Færdselsstyrelsen foretager en samlet vurdering af, om vognmandsvirksomheden kan drives på forsvarlig måde.

Fuldmagt/partsrepræsentant

Hvis virksomheden ønsker, at en person eller virksomhed, som hverken er administrerende direktør, ejer eller transportleder, skal kunne gå i dialog med Færdselsstyrelsen om tilsynssagen, skal virksomheden give tilladelse til det. Det kan gøres ved, at administrerende direktør, ejer eller transportleder udfylder og indsender en fuldmagt til info@fstyr.dk

Der skal i fuldmagten noteres, i hvilket omfang den pågældende person eller virksomhed må have adgang til sagens oplysninger. Administrerende direktør, ejer eller transportleder kan til enhver tid tilbagekalde fuldmagten ved at kontakte Færdselsstyrelsen skriftligt eller telefonisk. Fuldmagten bortfalder automatisk, når tilsynssagen afsluttes.

Virksomheden behøver ikke indsende en fuldmagt til Færdselsstyrelsen for, at en medarbejder kan modtage information eller indsende oplysninger på vegne af virksomheden. Hvis medarbejderen skal kunne tale med Færdselsstyrelsen om sagens oplysninger, skal virksomheden dog indsende en fuldmagt. Færdselsstyrelsen kan kun vejlede en medarbejder uden fuldmagt generelt.

Diagrammet viser fordelingen af
afsluttede tilsyn i 2. kvartal 2024

Godkendt betyder, at tilsynet ikke har givet anledning til anmærkninger.

Anmærkning betyder, at virksomheden har fået en frist til at rette op på et eller flere forhold.

Tilbagekaldt betyder, at virksomhedens tilladelser er blevet tilbagekaldt.

Love og regler