Kørselsforbud

Hvis du får et kørselsforbud, mister du din førerret og skal aflevere dit kørekort til politiet.

Der er flere typer af overtrædelser, der kan medføre, at du får et kørselsforbud. Det er politiet, som udsteder bøder og inddrager kørekortet ved kørselsforbud. Det er Færdselsstyrelsen som håndterer gengivelse af førerretten efter kørselsforbud.

Du kan fx få et kørselsforbud, hvis du overtræder færdselsloven inden for de første tre år efter førstegangserhvervelse af førerretten.

Får du et kørselsforbud mister du førerretten.

Sådan får du gengivet din førerret

Du skal ansøge om at få gengivet din førerret, før du igen må køre bil. Du kan ansøge om gengivelse af førerretten så snart din afgørelse er endelig. Du ansøger om gengivelse af førerretten hos en valgfri Borgerservice i et af landets kommuner.

Borgerservice sender din ansøgning til Færdselsstyrelsen, der træffer afgørelse i sagen, og sender afgørelsen til din e-Boks.

Færdselsstyrelsen vurderer, om du skal til særlig køreundervisning og eller et ANT-kursus. I visse tilfælde skal du både gennemføre et ANT-kursus og særlig køreundervisning.

Den særlige køreundervisning og eller ANT-kurset kan ikke påbegyndes, før der foreligger en endelig afgørelse om kørselsforbud.

Inden du kan få din førerret og dit kørekort igen, skal du bestå en kontrollerende køreprøve.

Du skal have gennemført den særlige køreundervisning og eller et ANT-kursus, før du kan aflægge en kontrollerende køreprøve.

Gå til siden om kontrollerende køreprøve

Ansøg om kontrollerende køreprøve

ANT-kursus efter spiritus- eller narkokørsel

Hvis du har fået et kørselsforbud på grund af spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du gennemføre et alkohol-, narko- og trafikkursus (ANT-kursus).

ANT-kurset skal gennemføres inden aflæaggelse af den kontrollerende køreprøve.

Kurset udbydes af regionerne, og du kan tilmelde dig eller læse mere om det på regionernes hjemmeside.

 

Gå til side om ANT-kursus

Særlig køreundervisning

Hvis Færdselsstyrelsen vurderer, at der er krav om særlig køreundervisning, skal denne gennemføres inden du aflægger en kontrollerende køreprøve.

Den særlige køreundervisning skal du tage hos en kørelærer. Den særlige køreundervisning består af mindst 8 lektioner i teorilokale og mindst 8 lektioners praktisk køreundervisning af 45 minutters varighed.

 

Spørgsmål og svar om ubetinget frakendelse af førerretten

Du skal ansøge om at få gengivet din førerret, før du igen må køre bil.

Når du har vedtaget forseelsen, eller når der er afsagt dom i din sag, kan du ansøge om gengivelse af førerretten ved en valgfri Borgerservice i et af landets kommuner.

Kommunen sender din ansøgning til behandling hos Færdselsstyrelsen, som træffer afgørelse i sagen og sender en afgørelse til dig i din e-Boks.

I forbindelse med behandlingen af din ansøgning, vil Færdselsstyrelsen vurdere, om du skal gennemføre særlig køreundervisning. Færdselsstyrelsen kan derfor ikke på forhånd oplyse, om du skal gennemføre særlig køreundervisning, før din ansøgning er behandlet.

Særlig køreundervisning strækker sig over mindst 8 undervisningsdage, og består af:

  • mindst 8 lektioner i teori af mindst 45 minutters varighed og
  • mindst 8 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) af mindst 45 minutters varighed

En kontrollerende køreprøve består af henholdsvis en teoriprøve og en praktisk prøve.

Gå til siden om kontrollerende kørekort 

Spørgsmål og svar om frakendelsesordning vedr. kørehviletid

Nej, der er ikke noget krav om, at du har modtaget undervisning i kørefærdighed hos en godkendt kørelærer inden prøverne.

Nej, det fremgår af kørekortbekendtgørelsens §103, stk. 2, at du ikke skal aflægge kontrollerende køreprøve, hvis du har bestået en køreprøve, jf. § 57, stk. 2, efter det forhold, der gav anledning til frakendelsen af dit kørekort.

Beståelse af en køreprøve fritager imidlertid ikke for gennemførelse af et ANT-kursus.

Politiet kan i ganske særlige tilfælde dispensere for tidsfristen for aflæggelse af kontrollerende køreprøve. Der er ingen regler for dette, det beror på et skøn foretaget af politiet. Det kan fx være i det tilfælde, hvor kørekortindehaveren dokumenterer, at fristen ikke med
rimelighed kan overholdes. Et sådant tilfælde kunne fx være som følge af et længerevarende hospitalsophold, frihedsberøvelse eller andet, der gør, at kørekortindehaveren ikke har mulighed for at føre køretøj, hvortil der kræves kørekort. Dette fremgår af Cirkulære om Kørekort.

Nej, der er ikke noget krav om, at du har modtaget undervisning i kørefærdighed hos en godkendt kørelærer inden prøverne.

En kontrollerende køreprøve består af henholdsvis en teoriprøve og en praktisk prøve.

Du skal indlevere din ansøgning om aflæggelse af kontrollerende køreprøve til kommunen.