Spørgsmål og svar om motorcykelstøj og vejsidesyn

EU-landene skulle senest den 1. januar 2022 indføre regler for periodisk syn af motorcykler eller effektive alternative trafiksikkerhedsforanstaltninger. I Danmark indføres der ikke krav om periodisk syn af motorcykler. Motorcykler kontrolleres i stedet ved såkaldte vejsidesyn. Det vurderes, at den færdselssikkerhedsmæssige gevinst i Danmark vil være lige så stor ved at indføre syn af motorcykler ved vejsiden, som ved indførelse af periodisk syn, samtidig med, at det vil være mindre indgribende.

I forbindelse med vejsidesyn af motorcykler, kan du som motorcyklist komme ud for, at synsinspektører fra Færdselsstyrelsen anviser og ledsager dig til et kontrolsted, hvor der foretages en vurdering af den tekniske tilstand af motorcyklen, herunder vurderes det også, om motorcyklen opfylder kravene til støj.

Ja, du skal som fører af motorcyklen samarbejde med synsinspektøren, herunder give adgang til, at motorcyklen undersøges af synsinspektøren.

Synsinspektøren kontrollerer rapporterne fra eventuelle tidligere syn og vejsidesyn, herunder om mangler, der er anført i den forrige rapport fra vejsidesyn, er udbedret. Derudover foretages en kontrol af motorcyklens tekniske stand, herunder også en vurdering af om støjkravene er opfyldt. Såfremt  ynsinspektøren skønner, at motorcyklen støjer for meget, kan der foretages en støjmåling.

De gældende støjkrav er beskrevet i Færdselsstyrelsens detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. Den kommenterede udgave kan findes i Færdselsstyrelsens ”Vejledning om syn af køretøjer” i afsnit 7.05 og 11.01.

På en EU-typegodkendt motorcykel fremgår standstøjtallet og tilhørende omdrejningstal af motorcyklens fabrikationsplade.

Støjtallet kan tillige være angivet i køretøjsregisteret (DMR) https://motorregister.skat.dk/dmrkerne/ koeretoejdetaljer/visKoeretoej?execution=e2s3 under fanebladet ”Tekniske oplysninger”.

Hvis motorcyklen har en dansk typegodkendelse, fremgår standstøjtallet og det tilhørende omdrejningstal og målemetoder tillige af typegodkendelsen. Hvis der under fanebladet ”Køretøj” i DMR er angivet et nummer under Typeanmeldelsesnummer/ bremsedataerklæringsnummer, kan typegodkendelsen tilvejebringes via Færdselsstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til Færdselsstyrelsen på info@fstyr.dk.

Bemærk, at hvis der i DMR er angivet et EF-typegodkendelsesnummer, kan oplysninger alene skaffes via importøren af motorcyklen. Færdselsstyrelsen har kun de danske typegodkendelser, som Færdselsstyrelsen selv har udstedt.

Motorcykler, der er EU-typegodkendte og registreret den 1. januar 2004 eller senere, må kun eftermonteres med et e-/E-godkendt udstødningssystem.

Færdselsstyrelsens synsinspektør kan træffe afgørelse om brugen af motorcyklen indtil manglerne er udbedret. Konstaterer synsinspektøren farlige mangler, som udgør en direkte og umiddelbar risiko for trafiksikkerheden eller har indvirkning på miljøet, kan synsinspektøren træffe afgørelse om, at motorcyklen ikke må anvendes før manglerne er udbedret. Synsinspektøren kan ligeledes træffe afgørelse om, at motorcyklen skal indkaldes til et ekstraordinært syn i en synshal.

Hvis motorcyklen er ældre end 1. juli 1969, vil det ved syn blive vurderet, om den støjer mere end normalt for den pågældende model. Hvis der er mistanke om for højt støjniveau, vil du blive bedt om at skaffe oplysninger (billeder/tegninger) af en original motorcykel af samme model eller af udstødningen til en sådan, så det kan kontrolleres, at udstødningen svarer til den originale. Hvis motorcyklen er nyere end 1. juli 1969, vil der altid blive foretaget en støjmåling. For motorcykler fra før 1. oktober 1982 vil støjtallet blive sammenlignet med dét, som står på typegodkendelsen, og hvis motorcyklen ikke er typegodkendt, vil den blive kontrolleret i forhold til de faste, tilladte værdier, der kan findes i Vejledning om syn af køretøjer. I alle tilfælde tillades en tolerance på + 3 dB(A).

For motorcykler nyere end 1. oktober 1982 vil motorcyklen blive kontrolleret i forhold til de til rådighed værende standstøjtal (på typegodkendelse, i DMR eller på fabrikationspladen). Også her tillades en tolerance på + 3 dB(A), Hvis der ikke er noget tilgængeligt standstøjtal (med tilhørende omdrejningstal), vil fremstilleren blive anmodet om at skaffe værdierne fra importøren af motorcyklen, eller motorcyklen skal støjmåles hos en teknisk tjeneste eller godkendt prøvningsinstans, forinden den kan godkendes ved synet.