Partikelfiltre

Diesel-personbiler bliver omfattet af miljøzoner fra 1. oktober 2023.

Vælg her hvilken type partikelfilter du har

Et fabriksmonteret partikelfilter som ikke er registreret korrekt i Køretøjsregisteret, kan registreres ved syn hos en synsvirksomhed. Her skal der medbringes dokumentation fra køretøjsfabrikanten, eller dennes repræsentant (importøren), om at det konkrete køretøj er forsynet med et fabriksmonteret partikelfilter.

Til dokumentation for partikelfilteret kan nedenstående formular anvendes. Angående afgifter skal de henvende sig til motorstyrelsen som har udarbejdet denne vejledning i
forhold til for meget betalt afgift.

Refusion af betalt partikeludledningsafgift

Har du betalt partikeludledningstillæg, selvom dit køretøj har et partikelfilter, kan du søge om at få refunderet det betalte tillæg gennem Motorstyrelsen.

 1. Log på TastSelv
 2. Vælg Kontakt og Skriv til os.
 3. Vælg Bil og motor → Afgifter → Ejer- og vægtafgift.
 4. Skriv hvilket køretøj, det handler om, og hvilken periode du søger om tilbagebetaling for.
 5. Tryk Send.

Gå til Motorstyrelsen

Fremstilling til syn

For et partikelfiltrer, hvor der forelægger dokumentation for at bilen efter montering svarer til en bil af samme model og type med fabriksmonteret partikelfilter, der har et partikeludslip, der ikke overstiger 5 mg/km skal følgende dokumenter medbringes til syn:

 • Erklæring fra fabrikanten eller dennes repræsentant for at din bil, efter monteringen af partikelfilteret, svarer til en bil af samme model og type med fabriksmonteret partikelfilter, der har et partikeludslip, der ikke overstiger 5 mg/km.

Her kan du læse, hvilke krav et eftermonteret partikelfilter skal opfylde. Kravene er fastsat i bekendtgørelse nr. 1474 af 21. december 2009 om fritagelse for partikeludledningsafgift ved
eftermontering af partikelfilter, med senere ændringer. Bekendtgørelsen trådte i kraft 24. december 2009.

 • Et partikelfilter på en dieseldrevet personbil skal opfylde reglerne i bekendtgørelsens § 2
 • Et partikelfilter på en dieseldrevet varebil skal opfylde reglerne i bekendtgørelsens § 3

Følgende partikelfiltre kan monteres uden at dokumentation skal indsendes til Færdselsstyrelsen til godkendelse:

 • Partikelfiltre der er godkendt og mærket efter reglerne i den tyske Straßenverkehrs-Zulassung-Ordnung (StVZO)
 • Partikelfiltre der er godkendt og mærket efter reglerne i bekendtgørelse nr. 2669 af 28. december 2021 om visse eftermonterede partikelfiltre
 • Partikelfiltre, hvor der forelægger dokumentation for at bilen efter montering svarer til en bil af samme model og type med
  fabriksmonteret partikelfilter, der har et partikeludslip, der ikke overstiger 5 mg/km

Monteres et partikelfilter, som er godkendt og mærket i henhold til tilsvarende regler i et andet EU-land, EØS-Land eller Tyrkiet er det dog et krav, at dokumentation indsendes til Færdselsstyrelsen til godkendelse.

Fremstilling til syn

Monteringen af partikelfilteret skal godkendes og registreres ved syn. Når køretøjet er synet og du har fået registreret dit køretøj med eftermonteret partikelfilter i DMR vil du være fritaget for partikeludledningsafgiften. For et tysk godkendt partikelfilter medbringes følgende to dokumenter til syn:

 • Kopi af KBA godkendelsen (ABE – Allgemeine Betriebs Erlaubnis).

Af KBA-godkendelsen skal aktuel bilmodel og variant fremgå. Filterets typenummer og godkendelsesnummer (KBA nummer) samt de bilmodeller og varianter, som filteret er godkendt til, skal fremgå af KBA godkendelsen.

For et partikelfilter efter bekendtgørelse nr. 2669 af 28. december 2021 om visse eftermonterede partikelfiltre medbringes en af følgende dokumenter til syn:

 • Dokumentation for at partikelfilteret opfylder kravene i bekendtgørelsens bilag 1 og er verificeret eller prøvet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsens bilag 1
 • En erklæring i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 2. hvoraf det fremgår at partikelfilteret er monteret efter fabrikantens anvisninger
 • Liste hvor det fremgår, at partikelfilteret er godkendt til den specifikke bilvariant

For et partikelfilter der er godkendt og mærket i henhold til tilsvarende regler i et andet EU-land, EØSLand eller Tyrkiet medbringes følgende dokumenter til syn:

 • Færdselsstyrelsens godkendelse

Manglende registrering af eftermonteret filter

Hvis du har et eftermonteret partikelfilter der mangler registrering i motorregisteret, kan dette registreres ved syn hvis der medbringes den relevante registrering.

Registrering ved syn

Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre

Færdselsstyrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse der fastsætter krav til partikelfiltre, der eftermonteres på person- og varebiler, som er godkendt efter Euro 4, Euro IV eller lavere euronormer.

Bekendtgørelsen fastsætter betingelserne for at visse partikelfiltre kan godkendes og eftermonteres på person- og varebiler.

Det fremgår således af bekendtgørelsen, at partikelfiltre, der er godkendt i medfør af bekendtgørelse om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter, kan monteres på en anden køretøjstype end omfattet af godkendelsen, såfremt betingelserne i bilag 1 til bekendtgørelsen der opfyldt. Ligeledes fremgår det af bekendtgørelsen, at partikelfiltre, der ikke er godkendt i medfør af bekendtgørelse om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter, kan monteres på en anden køretøjstype end omfattet af godkendelsen, såfremt betingelserne i bilag 1 opfyldes.

Bilag 1 indeholder blandt andet 4 modeller for verificerings- og prøvningsmetoder af tidligere godkendte partikelfiltre, ligesom det indeholder kravene til godkendelse af en ny partikelfiltertype til et køretøj. Som led i godkendelsen af partikelfiltrene skal de verificeres eller prøves af en teknisk tjeneste, der er
udpeget til at foretage prøvninger af emissioner fra køretøjer i medfør af EU-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 858/2018. Den tekniske tjeneste vurderer ved sin undersøgelse, om partikelfiltret lever op til de verificerings- og prøvningsmetoder, der fremgår af bilaget til bekendtgørelsesudkastet.
Eftermonteres et partikelfilter attesterer montøren i form af en erklæring jf. bilag 2, at monteringen er sket i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Køretøjet skal herefter fremstilles og godkendes ved syn, før køretøjet igen kan tages i brug.

Love og regler om eftermontering af partikelfilter

Spørgsmål og Svar om partikelfiltre

De tekniske krav, som et partikelfilter skal overholde, er helt afhængigt af, om der er tale om et køretøj over eller under 3500 kg.

For køretøjer under 3500 kg dvs. person og varebiler gælder det, at der skal monteres et åbent partikelfilter på køretøjet, der som minimum reducerer udledningen med 30%. For køretøjer over 3500 kg skal partikelfilteret være lukket og reducere med minimum 80%.

Færdselsstyrelsen har udvidet godkendelserne for 2 af principgodkendte filtre til også at omfatte person og varebiler.

Du kan læse mere på vores hjemmeside i forhold til kravene til partikelfiltre, der kan eftermonteres på tunge køretøjer, varebiler og personbiler.

Færdselsstyrelsen er ikke i besiddelse af en liste over godkendte filtre til eftermontering. Du skal derfor henvende dig til en producent eller montør af partikelfiltre for vejledning til hvilket
partikelfilter, der passer til netop din bil.

Når du får eftermonteret et partikelfilter, skal dit køretøj fremstilles til syn. Når dit køretøj er godkendt ved syn Bliver det eftermonterede partikelfilter registret i DMR og du fritages hermed
for partikeludledningsafgift.
Det er Motorstyrelsen, der er ansvarlig for Køretøjsregistret. Du skal derfor i første omgang kontakte Motorstyrelsen, hvis du har fået eftermonteret et partikelfilter og det er godkendt ved
syn, men du stadig betaler partikeludledningsafgift.

Nej. Som køretøjsejer har du mulighed for at få dit partikelfilter registreret hos en synsvirksomhed.

Det er Miljøstyrelsen, der er ansvarlig for lovgivningen vedrørende miljøzoner, og det er derfor Miljøstyrelsen der kan dispensere fra kravene om miljøzoner.

Har du spørgsmål eller ønsker dispensation fra lovgivningen om miljøzoner, skal du derfor kontakte Miljøstyrelsen.

Læs mere om miljøzoner her