Bøde ved manglende syn

Hvis du ikke får dit køretøj synet og godkendt eller afmeldt inden de lovpligtige frister, kan du få op til to bødeforlæg på hver 2.000 kr.

Det administrative bødeforlæg

Et bødeforlæg er en administrativ bøde, som kan udstedes af offentlige myndigheder, når de konstaterer en lovovertrædelse. Bødeforlægget er et tilbud om at afslutte en sag om en lovovertrædelse, uden at politiet og domstolene bliver involveret. Det betyder, at du ved at betale bødeforlægget, efterfølgende ikke har mulighed for at få behandlet din sag ved domstolene.

Hvis du modtager et bødeforlæg fra Færdselsstyrelsen, skyldes det, at du har overskredet en frist for syn eller afmelding af køretøjet, som er fastsat i medfør af synsloven (lov om godkendelse og syn af køretøjer).

Hvis du betaler bøden

Bødeforlægget er et tilbud om at afslutte sagen uden at forelægge den for domstolene. Ønsker du at betale bødeforlægget, og dermed vedtage bødeforlægget, skal du være opmærksom på, at dette betyder, at du ikke kan få sagen behandlet ved domstolene.

Ud over at betale bødeforlægget, skal du også sørge for at få dit køretøj synet og godkendt eller afmeldt inden for fristen i bødeforlægget, ellers vil du modtage endnu et bødeforlæg på 2.000 kr.

Du afmelder dit køretøj, ved at aflevere dine nummerplader hos en godkendt nummerpladeoperatør eller i en af Motorstyrelsens ekspeditioner. 

Læs mere om afmelding af køretøj på skat.dk (nyt vindue)

Såfremt du ønsker sagen behandlet ved domstolene, behøver du ikke at foretage dig yderligere, idet sagen automatisk vil blive oversendt til politiet, såfremt du ikke betaler bødeforlægget. Det vil sige, at vi anmoder politiet om at rejse tiltale i sagen.

Hvis du ikke har mulighed for at betale bødeforlægget

Du skal skrive til os, hvis du ønsker at vedtage bødeforlægget, f.eks. fordi du kan erkende forholdet, eller fordi du ikke ønsker, at sagen skal behandles ved domstolene, men ikke har mulighed for at betale bødeforlægget. 

Bøden vil herefter blive oversendt til Gældsstyrelsen, der vil stå for at inddrive gælden.

Vær opmærksom på, at der i nogle tilfælde kan være tale om to bødeforlæg. Det er vigtigt, at du tilkendegiver om det et eller begge bødeforlæg, der erkendes.

Rykker for manglende betaling

Hvis du har modtaget et bødeforlæg, men ikke har betalt det, vil du modtage en rykkerskrivelse fra os. Hvis du har meddelt os, at du ønsker at vedtage bødeforlægget, men ikke kan betale det, vil bødeforlægget blive oversendt til Gældsstyrelsen, og du vil ikke modtage en rykkerskrivelse inden oversendelsen.

En rykkerskrivelse er en påmindelse om at betale det bødeforlæg, du har fået for manglende syn og godkendelse eller afmelding af dit køretøj.

I øjeblikket sender Færdselsstyrelsen rykkerskrivelsen som fysisk post, men vi arbejder på en digital løsning, således at den ligesom bødeforlægget kommer til din digitale postkasse. Er du fritaget for digital postkasse, sender vi alle breve som fysisk post.

Hvis du ikke betaler bødeforlægget

Hvis du ikke betaler bødeforlægget, betragter vi det som om, at du ikke kan erkende forholdet, og sagen vil derfor blive oversendt til endelig afgørelse hos politiet.

Hvis du ønsker at henvende dig angående et bødeforlæg 

Da bødeforlægget er et tilbud om at afslutte sagen uden at forelægge den for domstolene, skal eventuelle indsigelser vedrørende det udstedte bødeforlæg rettes til politiet. Indsigelser kan dog først gøres gældende overfor politiet, når sagen er oversendt til politiet. Vi vil orientere køretøjets ejer/bruger, når sagen oversendes til politiet.

Færdselsstyrelsen kan kun i særlige tilfælde annullere et bødeforlæg, f.eks. hvis bødeforlægget hviler på forkerte data, synet ikke er indberettet korrekt eller hvis den registrerede ejer/bruger af køretøjet er afgået ved døden.

Ønsker du at henvende dig til Færdselsstyrelsen angående et bødeforlæg, kan du benytte blanketten nederst på siden.

Når du er logget ind med dit NemID/MitID, anbefales det, at du har følgende ved hånden:

 • Køretøjets registreringsnummer
 • Bødenummer/bødenumre
 • Relevant dokumentation
 • Fuldmagt ved henvendelse på vegne af anden person
Vi bestræber os på at besvare din henvendelse inden for ca. 2 måneder, og først efter, at du har fået svar, vil bødeforlægget blive oversendt til politiet, medmindre Færdselsstyrelsen ud fra en konkret vurdering annullerer bødeforlægget.

Ansøgninger og blanketter

Spørgsmål og svar om manglende syn

Hvis du ikke får dit køretøj synet eller afmeldt i Motorregistret inden for den lovpligtige frist, vil følgende automatisk blive sat i gang:

 1. Færdselsstyrelsen sender 4 uger efter synsfristen et brev med påmindelse om det manglende syn, hvor du vil blive anmodet om at få synet og godkendt dit køretøj eller afmelde køretøjet i Motorregistret inden for 5 uger fra brevdatoen.
 2. Overholder du ikke fristen på 5 uger, vil du efterfølgende modtage et bødeforlæg på 2.000 kr. for manglende syn. Du får i bødeforlægget samtidig et påbud om at få godkendt eller afmeldt dit køretøj i Motorregistret inden for 3 uger fra brevdatoen.
 3. Får du ikke godkendt eller afmeldt dit køretøj inden for fristen i bødeforlægget, vil du efterfølgende modtage endnu et bødeforlæg på 2.000 kr. for manglende afmelding af køretøjet.   
 4. En uge efter, at du har modtaget bødeforlæg for manglende afmelding af køretøjet, vil Færdselsstyrelsen anmode politiet om at inddrage nummerpladerne.

I alt kan du altså risikere at få en bøde på 4.000 kr.

 

Hvis du får dit køretøj synet, men ikke godkendt inden for synsfristen vil følgende automatisk blive sat i gang:

 • Færdselsstyrelsen sender 10 uger efter synsfristen et påbud om, at du skal få dit køretøj afmeldt i Motorregistret eller godkendt inden for 3 uger.   
 • Får du ikke dit køretøj godkendt eller afmeldt inden for fristen, vil du efterfølgende modtage et bødeforlæg på 2.000 kr. for manglende afmelding. 
 • En uge efter, at du har modtaget bødeforlæg for manglende afmelding af køretøjet, vil Færdselsstyrelsen anmode politiet om at inddrage nummerpladerne.

 

13 uger før synsfristen

Indkaldelse til syn af tunge køretøjer sendes ud.
8 uger før synsfristen Indkaldelse til syn af lette køretøjer sendes ud.
Synsfristen Synsfristen
4 uger efter synsfristen Påmindelse for manglende syn sendes ud.
9 uger efter synsfristen Frist for påmindelse om manglende syn (overskrides fristen, udstedes der et bødeforelæg ugen efter).
10 uger efter synsfristen

Såfremt køretøjet ikke er fremstillet til syn:

Bødeforlæg for manglende syn sammen med påbud om at få køretøjet godkendt eller afmeldt sendes ud.

Såfremt køretøjet er fremstillet, men ikke godkendt:

Påbud om at få køretøjet godkendt eller afmeldt sendes ud

13 uger efter synsfristen Frist for afmelding eller godkendelse ved syn (overskrides fristen, udstedes der et bødeforelæg ugen efter).
14 uger efter synsfristen  Bødeforlæg for manglende afmelding af køretøjet sendes ud.
15 uger efter synsfristen Færdselsstyrelsen anmoder politiet om nummerpladeindragelse.

 

 

Færdselsstyrelsen sender alle breve vedrørende syn til e-Boks, medmindre man har fået fritagelse for digital postkasse - så sender vi brevene pr. post.

Det er dit ansvar at åbne post, der er sendt til din e-Boks. Ønsker du at få din sag behandlet ved domstolene, kan du undlade at betale bødeforlægget, hvorefter dette vil blive oversendt til politiet til videre behandling.

Lov om offentlig digital post - retsvirkninger:

§ 10. Meddelelser, der sendes under anvendelse af Offentlig Digital Post, anses for

 1. at være kommet frem på det tidspunkt, hvor meddelelsen er tilgængelig for adressaten i postløsningen, og

 2. at være afsendt af den angivne afsender.

Når et brev er afleveret til en postdistributør fysisk eller digitalt, anses det for afleveret til modtageren.

Du anses for at have modtaget påmindelsen med posten. Du skal derfor betale et eventuelt bødeforlæg. Ønsker du ikke at betale bødeforlægget, vil det blive oversendt til politiet til videre behandling.

Hvis du har modtaget et brev på din adresse, der ikke er til dig, skal du sende brevet retur med postvæsnet. Brevet kan sendes retur ved at sætte to streger over modtagerfeltet og anføre ”ubekendt på adressen”, hvorefter brevet kan smides i en postkasse eller afleveres på et posthus.

Det er vigtigt, at du ikke åbner brevet.

Du skal selv sørge for syn og godkendelse af køretøjet, indtil det er omregistreret eller afmeldt i Motorregistret. For mere information om afmelding af køretøjet bedes du kontakte Motorstyrelsen. Du afmelder dit køretøj ved at aflevere dine nummerplader hos en godkendt nummerpladeoperatør eller hos et af Motorstyrelsens motorekspeditioner.

Du kan læse mere på Motorstyrelsens hjemmeside

Som registreret ejer eller bruger har du ansvaret for, at køretøjet er synet og godkendt. Du skal derfor betale eventuelle bødeforlæg, der er udsendt i perioden frem til køretøjet er blevet afmeldt eller omregistreret til en ny ejer. Ønsker du ikke at betale et bødeforlæg, vil det blive oversendt til politiet, hvor du kan få sagen prøvet ved domstolene.

Hvis du og sælger sammen har omregistreret køretøjet i Motorregistret før synsfristen, er det dig, der skal få køretøjet synet. Ved ejerskifte vil det i Motorregistret være anført, om køretøjet er indkaldt til syn med angivelse af den seneste frist for syn. Det vil også fremgå af den udstedte ejerskiftekvittering, som du kan se i Motorregistret.

BEMÆRK: Synsfristen forlænges ikke, fordi køretøjet omregistreres til en ny ejer.

Ansvaret for at få køretøjet synet er overgået til dig samtidig med ejerskiftet. Du skal derfor betale et eventuelt bødeforlæg. Ønsker du ikke at betale bødeforlægget, vil det blive oversendt til politiet til videre behandling.

Færdselsstyrelsen sender indkaldelser, erindringer og bødeforlæg til den person, der er registreret som ejer/bruger af køretøjet i Motorregisteret.

Hvis du stadig modtager breve fra os, har den nye ejer af køretøjet ikke omregistreret det i Motorregisteret. Hvis det er tilfældet, bedes du omgående kontakte Motorstyrelsen. 

Så længe du står som ejer/bruger af køretøjet, vil du skulle betale eventuelle bødeforlæg. Såfremt du ikke ønsker at betale et bødeforlæg, vil det bliver oversendt til politiet.

Hvis synsfristen er overskredet, kan man ikke omregistrere køretøjet til en ny ejer i Motorregistret. Efter synsfristen kan et køretøj først omregistreres, når det er blevet godkendt ved syn.

Det er dig som registreret ejer eller bruger af køretøjet, der skal få køretøjet synet, og du vil også skulle betaleet eventuelt bødeforlæg, hvis fristen for syn overskrides. Hvis du ikke ønsker at betale et bødeforlæg, vil det blive oversendt til politiet.

Du har været til syn efter fristens udløb, og har samtidig overskredet fristen i vores påmindelse. Bødeforlægget er udskrevet på baggrund af fristen oplyst i påmindelsen. At du derefter har fået synet køretøjet, ændrer ikke på det udstedte bødeforlæg.

Når du er registreret som ejer/bruger af køretøjet i Motorregistret efter fristen i vores påmindelse for syn, har du ansvar for syn af køretøjet, og derfor sendes bødeforlægget til dig. 

Ønsker du ikke at betale bødeforlægget, vil det blive oversendt til politiet til videre behandling.

En frist for omsyn på en synsrapport forlænger ikke fristen i vores breve om manglende syn eller manglende godkendelse.

Hvis du ikke overholder fristerne i vores breve, vil du modtage et bødeforlæg.

 

Du skal bede Motorstyrelsen om at afmelde køretøjet. Bødeforlægget fastholdes som udgangspunkt over for dig som bruger, da du har fået et brev om, at du skal afmelde køretøjet hos Motorstyrelsen.

BEMÆRK: Du har ansvaret for syn af køretøjet, så længe du ikke er afmeldt som bruger i Motorregistret.

 

Bødeforlægget er et tilbud om at afslutte sagen i Færdselsstyrelsen. Så længe din sag behandles hos os, skal du ikke betale bødeforlægget, indtil du modtager svar fra os.

Der er ikke mulighed for at klage over bødeforlæg til en overordnet myndighed. Er du ikke enig i vores svar, og undlader du at betale bødeforlægget, bliver sagen oversendt til politiet til videre behandling, så du eventuelt kan få prøvet sagen ved domstolene.  

Hvis køretøjet er synet, og der er sket en fejl, annullerer vi bødeforlægget. Det kan vi gøre hvis:

 1. et syn eller omsyn ikke er blevet opdateret i Motorregistret, eller
 2. et syn eller omsyn ikke er blevet indberettet rigtigt, eller
 3. det er et forkert køretøj, der er indberettet som synet og godkendt.

Du skal i så fald kontakte Færdselsstyrelsen. Du kan anvende blanketten ovenfor.

Ansøgninger og blanketter