Klageadgang

Læs mere om, hvordan og hvornår du kan klage over en afgørelse vedrørende dit kørekort eller din køreprøve.

Du kan klage over afgørelser fra Færdselsstyrelsen, hvor du ikke har fået fuld ud medhold. Det kan fx være en afgørelse om, at du ikke har bestået din køreprøve, eller at du skal have en tidsbegrænsning af dit kørekorts gyldighed.

Hvis du ønsker at klage, skal du følge den klagevejledning, du har fået i afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage på vegne af en anden, skal du vedhæfte en fuldmagt, der er udfyldt af den person, der har modtaget afgørelsen. Du finder blanketten nederst på siden.

Når du ønsker at starte en kørekortsag, hvad enten der er tale om nyerhvervelse, fornyelse, generhvervelse eller ombytning mv., skal ansøgningen om kørekort indgives til Borgerservice. Det er herefter kommunen, der som udgangspunkt træffer afgørelse i din sag. Hvis der er særlige forhold i sagen, videresender Borgerservice sagen til Færdselsstyrelsen, som vil træffe afgørelse. Disse forhold kan blandt andet være af helbredsmæssig karakter, men det kan også være forhold i ombytningssager, hvor der rejses tvivl om ægtheden af det kørekort, som ønskes ombyttet. Strafferetlige afgørelser om fx din førerret, frakendelser af kørekort og lignende behandles også af Færdselsstyrelsen. 

Når enten kommunen eller Færdselsstyrelsen har truffet afgørelse i en kørekortsag efter reglerne i kørekortbekendtgørelsen, kan afgørelsen påklages til Trafikstyrelsen. Der vil normalvis fremgå en klagevejledning af Færdselsstyrelsens eller kommunens afgørelse, hvori der står, at afgørelsen i første omgang skal påklages til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Kommunen eller Færdselsstyrelsen vil i den forbindelse gennemgå sagens akter og fremsende dem sammen med en udtalelse og din klage til Trafikstyrelsen. Du skal være opmærksom på, at klagefristen er 4 uger, som regnes fra den dag, afgørelsen blev meddelt dig fra kommunen eller Færdselsstyrelsen.

Når Trafikstyrelsen har modtaget sagen fra kommunen eller Færdselsstyrelsen, vil du få fremsendt et kvitteringsbrev med information om den forventede sagsbehandlingstid. 

Færdselsstyrelsen har i øjeblikket en sagsbehandlingstid på ca. 6 måneder, regnet fra det tidspunkt, hvor alle nødvendige oplysninger er modtaget af styrelsen, hvorved klagesagen er klar til behandling.

Nogle sager kan dog kræve en længere sagsbehandlingstid. Det kan eksempelvis være hvis sagen er særligt kompliceret og/eller principiel.

Sagsbehandlingstiden kan også blive længere, hvis styrelsen i en periode modtager mange klagesager.

Hvis du har spørgsmål til din klagesag eller ønsker at indsende yderligere oplysninger til brug for sagens behandling, kan du rette henvendelse til Færdselsstyrelsen. Du finder kontaktoplysningerne til os nederst på siden.

Du bedes angive sagsnummeret i forbindelse med din henvendelse. Sagsnummeret findes øverst i det kvitteringsbrev du har modtaget fra Færdselsstyrelsen.

Fuldmagtserklæring