Buscabotage

Ved buscabotage forstås national personbefordring med bus for fremmed regning, som en transportvirksomhed udfører i en begrænset periode i et værtmedlemsland - det vil sige et andet medlemsland end det, hvor transportvirksomheden er etableret.

Adgangen til at udføre buscabotage er betinget af, at værtsnationens nationale regler overholdes.

Buscabotage kan alene udføres inden for EØS-området.

Buscabotage ved international rutekørsel

Det er muligt at udføre buscabotage i forlængelse af en international rute, inden for EØS-området. Ansøges der om muligheden for at udføre buscabotage i forlængelse af denne rute, skal den buscabotage, der udføres inden for Danmark, leve op til de regler, der er i henhold til fjernbuskørsel.

Godkendes buscabotagen i forlængelse af ruten, udstedes der en cabotagetilladelse af Færdsstyrelsen.

Du kan læse mere om reglerne for fjernbuskørsel her. 

Det er ikke muligt at udføre rutekørsel som cabotagekørsel, når det er befordring til opfyldelse af transportbehovene i en bykerne eller et byområde eller af transportbehovene mellem en bykerne eller et byområde og de dertil hørende forstæder.

Ved udførelse af buscabotage ved international rutekørsel, skal der særskilt medbringes:

  • Rutetilladelsen til den pågældende rute
  • Cabotagetilladelsen

De nævnte dokumenter skal medbringes i køretøjet og skal kunne fremvises kontrolmyndighederne på forlangende.

Buscabotage ved lejlighedsvis kørsel

Ved lejlighedsvis kørsel kan der udføres buscabotage i en begrænset periode. Det fortolkes som en periode på indtil 7 sammenhængende dage per måned. Det er en betingelse for udførelsen af cabotagekørslen, at der har været en forudgående international kørsel.

Ved udførelse af buscabotage ved lejlighedsvis buskørsel skal der særskilt medbringes et udfyldt kørselsblad. Kontroldokumenter kan købes hos Dansk Persontransport.

Supplerende krav til buscabotagekørsel

  • en kopi af udstationeringserklæringen.
  • data fra takografen, med særligt henblik på relevante nationalitetsmærker for de medlemsstater, hvor buschaufføren har udført en af de omfattede transporter.

Særligt skal følgende dokumentation kunne fremvises ved:

Lejlighedsvis kørsel:

  • Kørselsblad

Speciel rutekørsel:

  • Transportaftalen
  • Kørselsblad. Denne skal udfyldes så det giver en månedlig oversigt

International rutekørsel, hvor der også køres cabotage:

  • Kopi af rutekørselstilladelsen

Reglerne om udstationering gælder for virksomheder, der er etableret i et EU-medlemsland, samt Storbritannien, som udstationerer sine chauffører til at udføre cabotage med passagerer.

Når du som virksomhed udfører cabotagekørsel med passagerer, skal du registrere chaufføren via den offentlige brugerflade, der er forbundet til Informationssystemet for det indre marked (IMI). Registreringen skal ske senest inden starttidspunktet for udstationeringen. Udstationeringserklæringen må udfyldes og registreres for en periode i op til 6 måneder.

Føreren skal kunne fremvise en kopi af udstationeringserklæringen samt dokumentation for, at transporterne finder sted i Danmark, f.eks. med kørselsbladet. Ved anmodning skal chaufføren ligeledes gøre data fra takografen tilgængelig.

Chauffører skal sikres en minimumstimesats, når de udstationeres i Danmark. Ifølge reglerne skal udenlandske chauffører ved kørsel i Danmark sikres en mindsteløn svarende til den mindsteløn, danske arbejdsgivere skal betale for "tilsvarende arbejde".

Aflønningen efter danske vilkår påbegyndes ved påbegyndelsen af cabotageturen og indtil losningen af cabotageturen starter.

Aflønningskravet er ikke gældende under på- og aflæsningsperioder, samt hvileperioder. Dertil er aflønningskravet heller ikke gældende ved bilaterale internationale transporter.

Læs mere om minimumssatserne for udstationerede chauffører her. 

Som vognmand har du administrative forpligtelser inden, under og efter udstationeringen af en chauffør.

Læs mere om reglerne for udstationering her. 

Vejledninger: