International rutekørsel

International rutekørsel defineres ved at være erhvervsmæssig personbefordring efter faste tidsintervaller og i en bestemt trafikforbindelse, hvor af- og påstigning kan ske ved forud fastsatte stoppesteder. 

For at kunne udføre international rutekørsel kræver foruden fællesskabstilladelsen en særlig tilladelse hertil.

Der findes to typer af international rutekørsel, henholdsvis inden for og uden for EU’s grænser.

Hvis både rutens start- og slutdestination er placeret inden for EU’s grænser, er der tale om international rutekørsel inden for EU.

Hvis rutens start- eller slutdestination er placeret i en nation uden for EU's grænser (et tredjeland), er der tale om international rutekørsel uden for EU.

Tilladelser til international rutekørsel udstedes med en gyldighedsperiode på indtil 5 år.

International rutekørsel inden for EU

Ved international rutekørsel inden for EU’s grænser er kørslen og udstedelse af tilladelser reguleret af Forordning (EU) 1073/2009, om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel.

Såfremt en virksomhed ønsker at udføre international rutekørsel mellem to punkter inden for EU’s grænser, skal transportvirksomheden foruden fællesskabstilladelsen have en særlig tilladelse til at udføre rutekørslen.

International rutekørsel uden for EU

Ved international rutekørsel uden for EU er kørslen og udstedelsen af tilladelser ikke reguleret i EU-reglerne. Kørslen skal i stedet være baseret på et gensidighedsprincip. Gensidighedsprincippet betyder, at det er en forudsætning for, at en buskørselsvirksomhed, som er etableret i en EU-medlemsstat, kan opstarte e busrute mellem etableringsmedlemsstaten og et tredjeland, at den pågældende virksomhed har et samarbejde om ruten med en buskørselsvirksomhed i tredjelandet. 

Ønsker en Buskørselsvirksomhed at søge om en tilladelse til international rutekørsel, skal Færdselsstyrelsen modtage overensstemmende ansøgninger fra begge samarbejdspartnere og begge virksomheder skal være i besiddelse af en tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring. Virksomheden, der er etableret i en EU-medlemsstat, skal dokumentere at være indehaver af en fællesskabstilladelse, mens virksomheden, som er etableret i et tredjeland, skal kunne dokumentere at have en tilsvarende tilladelse udstedt af tredjelandsmyndigheden.

International rutekørsel i UK

I forbindelse med Brexit indgik EU og UK en handels- og samarbejdsaftale.

Herefter er international rutekørsel til/fra eller med transit igennem UK ikke længere baseret på EU- reglerne om international rutekørsel. Vilkårene og betingelserne for ansøgning om tilladelse til international rutekørsel ligner meget de tilsvarende EU-regler på området, men vær opmærksom på, at der kan være op til 6 måneders sagsbehandlingstid på en ansøgning om international rutekørsel mellem EU og UK.

Det er ikke muligt for en transportvirksomhed, der er etableret i EU, at opnå tilladelse til en rute, der har både afgangs- og endestation inden for UK’s grænser og omvendt.

Tilladelsen udstedes af Færdselsstyrelsen i henhold til handels- og samarbejdsaftalen.

Det er ikke muligt at udføre buscabotagekørsel på UK’s område. Der er dog undtagelser til dette udgangspunkt for kørsel mellem Republikken Irland og Nordirland.

UK-virksomheder kan fortsat udføre international rutekørsel til/fra EU’s område, men skal også have udstedt en særlig tilladelse. UK-virksomheder kan ikke udføre cabotagekørsel i forbindelse med international rutekørsel.

Ansøg om tilladelse til international rutekørsel

Ved ansøgning om tilladelse til international rutekørsel inden for EU indsendes ansøgningsskemaet til Færdselsstyrelsen via info@fstyr.dk. Ansøgningsskemaet kan findes nedenfor.

Ved indsendelse af ansøgningen skal følgende dokumenter vedhæftes som bilag:

 • En kopi af virksomhedens tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring (fællesskabstilladelsen)
 • En udførlig køreplan
 • En udfyldt køre- og hviletidsplan for de chauffører, der skal udføre kørslen (se eventuelt hjælpeskabelon til køre- og hviletidsplanen nedenfor)
 • Hvis ruten udføres af underleverandører, skal der vedhæftes en underleverandørliste samt en kopi af samtlige underleverandørers fællesskabstilladelse
 • Et kort over ruten med stoppesteder indsat
 • En taksttabel i både DKK og EURO

Ved ansøgning om international rutekørsel uden for EU er brugen af ansøgningsskemaet frivilligt.
Gøres der ikke brug af ansøgningsskemaet skal følgende som minimum indsendes til Færdselsstyrelsen:

 • En beskrivelse af ruten
 • Oplysning om det ønskede antal tilladelser
 • En beskrivelse af tidsinterval (tidspunkt for opstart af ruten samt gyldighedsperioden)
 • Kopi af virksomhedens tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring (fællesskabstilladelsen eller tilladelsen fra tredjelandsmyndigheden)
 • En udførlig køreplan
 • En køre- og hviletidsplan for de chauffører, der skal udføre ruten (se eventuelt hjælpeskabelon til køre- og hviletidsplanen nedenfor)
 • Kort over ruten med stoppesteder indsat
 • En taktstabel som minimum angivet i EURO