International lejlighedsvis buskørsel

Ikke-erhvervsmæssig international lejlighedsvis buskørsel

Foreninger samt kommunale og private institutioner, der udfører ikke-erhvervsmæssig buskørsel i udlandet i egen bus, skal medbringe en såkaldt "gul attest".

En "gul attest" er en attest, der har til formål at dokumentere, at kørslen er ikke-erhvervsmæssig. Det er Færdselsstyrelsen, der udsteder gule attester, og ved anmodning om udstedelse af en gul attest, bedes du henvende dig til Færdselsstyrelsen.

Ansøg om "Gul attest"

Der er ikke en formel ansøgningsblanket ved ansøgning om ikke-erhvervsmæssig international lejlighedsvis buskørsel, en "gul attest".

Ønsker du at søge om en "gul attest" kan du sende en henvendelse til Færdselsstyrelsen via info@fstyr.dk.

Du bedes indsende følgende:

  • En kopi af bussens registreringsattest
  • Oplysning om navnet på den, der er ansvarlig for den virksomhed eller sammenslutning, der ejer bussen
  • Oplysning om formålet med den internationale kørsel.

Erhvervsmæssig international lejlighedsvis buskørsel

Lejlighedsvis kørsel er defineret som kørsel, der ikke er rutekørsel, og hvor kørslen er en grupper af passagerer, der er dannet på initiativ af kunden eller transportvirksomheden selv.

Kørsel indenfor EØS

Ved lejlighedsvis kørsel indenfor EØS-området, herunder ved lokale udflugter, er der alene krav om, at buskørselsvirksomheden er i besiddelse af en fællesskabstilladelse.

Tilladelsen kan også bruges til buskørsel mellem Danmark og et ikke EØS-land for så vidt angår den strækning, som tilbagelægges inden for EØS-området.

Som kontroldokument skal man desuden medbringe et udfyldt kørselsblad. Kørselsbladet indeholder bl.a. oplysninger om kørslens art, hovedruten og buskørselsvirksomhedens navn. Der er dog ikke krav om kontroldokument ved kørsel til Finland, Norge og Sverige.

Kørsel udenfor EØS

Ved lejlighedsvis kørsel udenfor EØS-området gør Interbus-aftalen det muligt at foretage international lejlighedsvis buskørsel mellem de tredjelande, der er medlemmer af aftalen, og EU.

Aftaleparterne er Den Europæiske Union, Republikken Albanien, Bosnien-Hercegovina, Republikken Moldova, Montenegro, Republikken Nordmakedonien, Republikken Tyrkiet, Ukraine og Storbritannien.

Udgangspunktet er, at buskørselsvirksomheden uden en særskilt tilladelse må udføre lejlighedsvis buskørsel mellem to aftaleparters territorier, eller med udgangspunkt og afslutning på samme aftaleparts territorium og, hvis dette er nødvendigt under en sådan kørsel, i transit gennem en anden aftaleparts territorium eller gennem en ikke-aftaleparts territorium.

Som et eksempel kan nævnes kørsel med lukkede døre (rundture uden optagning af nye passagerer undervejs, dvs. turistbusrejser). Alle typerne af tilladelsesfri lejlighedsvis kørsel fremgår af artikel 6 i Interbus-aftalen.

Det er dog et krav, at den danske buskørselsvirksomhed er i besiddelse af en fællesskabstilladelse. Man skal også medbringe et kontroldokument i form af et udfyldt Interbus-kørselsblad. Kontroldokumenter kan købes hos Dansk Persontransport.

Busserne der anvendes, skal desuden være indregistreret i det land, hvor virksomheden er etableret.

Buscabotage er ikke mulig efter Interbus-aftalen.

Hvis den lejlighedsvise kørsel ikke er omfattet af artikel 6 i Interbus-aftalen, så er det et krav, at buskørselsvirksomheden søger en særskilt tilladelse i henhold til Interbus-aftalens artikel 7. Tilladelsen udstedes af Færdselsstyrelsen, og ansøgningsblanketten findes her på siden. Færdselsstyrelsen skal derefter vurdere ansøgningen i samarbejde med tredjelandet, som er medlem af Interbus-aftalen, samt eventuelle andre transitaftaleparter.

Ansøg om tilladelse til erhvervsmæssig international lejlighedsvis buskørsel

Ønsker virksomheden at søge om tilladelse til erhvervsmæssig international lejlighedsvis buskørsel kan virksomheden indsende ansøgningen til Færdselsstyrelsen via info@fstyr.dk.