Spørgsmål og svar om buskørsel

Fællesskabstilladelsen er tilladelsen, der berettiger en vognmand til at udføre erhvervsmæssig personbefordring i Danmark og EU. Tilladelsen er personlig og må ikke videregives til andre. Fællesskabstilladelsen udstedes med en gyldighedsperiode på indtil 10 år. Fællesskabstilladelsen skal opbevares på virksomhedens driftscentral og kan ikke medbringes i køretøjet som udfører erhvervsmæssig personbefordring. Her skal i stedet medbringes en bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen.

En bekræftet kopi er en fysisk kopi af fællesskabstilladelsen, der skal opbevares i et køretøj, der udfører erhvervsmæssig personbefordring. En virksomhed kan som udgangspunkt få udstedt et antal bekræftede kopier svarende til det antal køretøjer, virksomheden råder over.

Fællesskabstilladelsen til buskørsel giver ret til, i Danmark og inden for EU, at udføre anden form for erhvervsmæssig personbefordring end rutekørsel med en dansk indregistreret bus. En bus er et motorkøretøj indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet.

Ønsker du også at udføre rutekørsel, kræver det i visse tilfælde en særlig tilladelse hertil udover fællesskabstilladelsen.

Nej.

Fællesskabstilladelsen er udstedt til virksomhedens CVR-nummer og kan dermed kun benyttes af det pågældende CVR-nummer. Hvis du skifter selskabsform, f.eks. fra en enkeltmandsvirksomhed til et ApS, hvor der oprettes et nyt CVR-nummer skal du søge om fællesskabstilladelsen med det nyoprettede CVR-nummer.

Nej.

Idet fællesskabstilladelsen er udstedt til virksomhedens CVR-nummer, må den kun benyttes af det CVR-nummer, som den er udstedt til.

Transportlederen varetager den faktiske daglige drift af transportvirksomheden, og det er påkrævet, at virksomheden har udpeget mindst én transportleder.

Transportlederen skal godkendes af Færdselsstyrelsen.

Du skal altid op til prøven.
Det er dog muligt at blive fritaget for at deltage i selve kurset efter nogle nærmere fastlagte kriterier, hvis du f.eks. kan dokumentere, at du igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en buskørselsvirksomhed.

Hvis virksomhedens transportleder fratræder, skal Færdselsstyrelsen underrettes herom. Virksomheden skal have ansat og have godkendt en ny transportleder inden for 6 måneder fra den tidligere transportleders fratrædelsesdato.

Såfremt transportlederen afgår ved døden, kan fristen for ansættelse og godkendelse af en ny transportleder forlænges med 3 måneder.

Hvis virksomhedens transportleder fratræder, skal Færdselsstyrelsen underrettes herom. Virksomheden skal have ansat og have godkendt en ny transportleder inden for 6 måneder fra den tidligere transportleders fratrædelsesdato.

Såfremt transportlederen afgår ved døden, kan fristen for ansættelse og godkendelse af en ny transportleder forlænges med 3 måneder.

Virksomhedens egenkapital kan dokumenteres ved:

  1. virksomhedens åbningsbalance ved nyetablerede virksomheder, som endnu ikke har skullet afgive sin første årsrapport
  2. virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor
  3. erklæring afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller
  4. garanti stillet af et forsikringsselskab eller pengeinstitut med et indhold, der er fastsat af Færdselsstyrelsen.

Det afhænger af, hvilken typer gæld, der er tale om.

Der kan ikke udstedes tilladelser, hvis virksomheden eller transportlederen har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover.

Kravet gælder dog kun for ikke-personlig gæld til det offentlige, hvorfor gæld vedrørende SU-lån,
kontanthjælp, børnebidrag og lignende privatretlig gæld ikke medregnes i vurderingen af, om virksomheden eller transportlederen kan godkendes.

Nej.

Det er ikke nødvendigt at underrette Færdselsstyrelsen, hvis virksomheden skifter navn. Det vigtige er, at det er det rigtige CVR-nummer, som tilladelsen er udstedt til, der også fremgår af fællesskabstilladelsen.

Færdselsstyrelsen anbefaler dog, at der i køretøjet medbringes en udskrift fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvor navneændringen fremgår.

Ja. Hvis virksomheden og CVR-nummeret ophører helt, skal virksomheden underrette Færdselsstyrelsen og indsende sin fællesskabstilladelse samt bekræftede kopier af fællesskabstilladelsen til styrelsen.
Hvis virksomheden blot ophører med at drive busvognmandsvirksomhed, men CVR-nummeret består med anden drift i virksomheden, skal Færdselsstyrelsen underrettes om, at den tilladelseskrævende kørsel ophører. Virksomheden skal ligeledes indsende sin fællesskabstilladelse samt bekræftede kopier af fælleskabstilladelsen til styrelsen.

En privat person, der har en bus, må kun udføre privat buskørsel med personer, som den pågældende har nærmere tilknytning til f.eks. den nærmeste familie eller nære venner.
Falder passagererne uden for denne kategori af passagerer er der ikke længere tale om privat buskørsel.

Nej.

Udlån og udleje af en bus kræver tilladelse efter buskørselsloven.
Ikke-erhvervsdrivende foreninger, klubber og lignende sammenslutninger kan dog tilladelsesfrit udlåne sine egne busser til hinanden. Én idrætsklubb kan således låne en bus af en anden idrætsklub. Der skal i bussen medbringes en erklæring fra Færdselsstyrelsen om, at der er tale om et låneforhold mellem ikke-erhvervsdrivende foreninger m.v.