Selvkørende motorkøretøjer

I forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer varetager Færdselsstyrelsen vejledning, godkendelse og tilsyn med assessorer.

Hertil vejledes der i forbindelse med godkendelse af køretøjer til forsøg med selvkørende motorkøretøjer om registreringsgrundlaget for køretøjerne. Henvendelser herom bedes rettes til Færdselsstyrelsen på nedenstående adresse/mailadresse.

Link til bekendtgørelse om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer, vejledningsmateriale samt ansøgningsskema findes herunder. Vejdirektoratet varetager godkendelse af forsøg med selvkørende motorkøretøjer og vejledningen herom.
Henvendelser som ikke relaterer sig til godkendelse af køretøjer eller assessorordningen bedes derfor rettes til Vejdirektoratet. Ønsker du at læse om hvad en selvkørende bil er, kan du læse mere nedenfor.

Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe
Tlf..: 7221 8899

info@fstyr.dk

Læs mere om selvkørende biler på Vejdirektoratets hjemmeside

MERE INFORMATION OM SELVKØRENDE BILER

En selvkørende bil er et køretøj der helt eller delvist kan køre uden assistance fra en fører. Selvkørende biler defineres også som automatiserede biler, således kan kørslen være helt eller delvist automatiseret afhængigt af hvilke systemer der er aktive, samt hvilke forhold køretøjet befinder sig under. 

Køretøjer opdeles i 6 automatiseringsniveauer jf. standarden SAE J3016, niveauerne beskrives i nedenstående SAE model:

Der kan læses mere om standarden SAE J3016 på SAE Internationals hjemmeside.

Ved lov nr. 696 af 8. juni 2017 blev transport- og boligministeren med en ændring af færdselsloven bemyndiget til at give tilladelse til forsøg med selvkørende motorkøretøjer. Loven blev udformet som en forsøgsordning, da der er tale om test af ny teknologi, som giver mulighed for nye kørselsformer. 

Ved lov nr. 696 af 8. juni 2017 blev transport- og boligministeren med en ændring af færdselsloven bemyndiget til at give tilladelse til forsøg med selvkørende motorkøretøjer. Loven blev udformet som en forsøgsordning, da der er tale om test af ny teknologi, som giver mulighed for nye kørselsformer.

I lovforslagets bemærkninger beskrives automationsniveauet for køretøjer i henhold de 6 SAE niveauer.

”SAE’s seks automatiseringsniveauer går fra 0 til 5, hvor føreren i Niveau 0, 1 og 2 varetager sine opgaver i overensstemmelse med førerens roller i færdselslovens forstand. Forsøg med automatisering på disse tre niveauer på offentlig vej i Danmark vil derfor ikke forudsætte en ansøgning efter lovforslaget. Kørsel på Niveau 0, 1 og 2 inden for den geografiske afgrænsning af et forsøg, som forudsætter tilladelse fra transport- og bygningsministeren, skal anføres i ansøgningen, selvom denne kørsel sker inden for rammerne af færdselslovens almindelige bestemmelser.

Førerens rolle på Niveau 3 og 4 har en karakter, der indebærer, at den ikke er i overensstemmelse med førerens roller efter færdselsloven, hvorfor forsøg på offentlig vej i Danmark forudsætter tilladelse fra transport- og bygningsministeren. En ansøgning om tilladelse til Transport- og Bygningsministeriet forudsættes bl.a. at indeholde oplysninger om forsøgets geografiske udstrækning på strækningsniveau med en klar angivelse af, på hvilke strækninger der ønskes gennemført forsøg med kørsel på henholdsvis Niveau 3 og 4.

Ved en Niveau 3 forsøgsstrækning forstås, at den tekniske indretning er i stand til at føre køretøjet på strækningen. Det er imidlertid en forudsætning, at der er en fysisk fører, som under de givne forhold på et hvert tidspunkt under kørslen har køretøjet inden for synsvidde, og som er parat til at foretage alle nødvendige manøvrer, der kan sikre, at kørslen sker trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt. Den tekniske indretning af køretøjet kan altså undtagelsesvist få behov for, at den fysiske fører overtager kontrollen med køretøjet under kørsel på forsøgsstrækningen.

Ved en Niveau 4 forsøgsstrækning er det ligeledes den tekniske indretning, som er i stand til at føre køretøjet på strækningen. Den tekniske indretning kan på et hvert tidspunkt foretage en korrekt tolkning af trafikken omkring køretøjet og kan foretage alle nødvendige manøvrer, der sikrer, at kørslen sker trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, herunder ultimativt i en uforudset situation bringe køretøjet til sikker standsning på en måde, som er forsvarlig i forhold til trafiksikkerheden.

Ved en Niveau 4 forsøgsstrækning forudsættes det i forsøgsordningen, at den tekniske indretning kort efter en sådan uforudset situation overdrager føringen til enten en fysisk fører, som har køretøjet inden for synsvidde, eller til en operatør, som ikke behøver at have køretøjet inden for synsvidde. Overdragelsen af føringen til en fysisk fører eller til en operatør sker efter at køretøjet er bragt til sikker standsning. I det tilfælde at føringen overdrages til en operatør skal denne være en fysisk person, som har adgang i realtid til detaljeret information om køretøjets omgivelser gennem tekniske hjælpemidler såsom kamera, mikrofon, GNSS, radar, lidar (afstandsmåling med laser) eller andre typer sensorer.

Baggrunden for forsøgsordningens krav om, at der på Niveau 4 forsøgsstrækninger skal være en fysisk fører eller operatør, der er stand by, er hovedsageligt et hensyn til, at der efter en sikker standsning ofte kan opstå behov for en dialog med myndighedspersoner eller andre om, hvor køretøjet skal parkeres hensigtsmæssigt i forhold til den øvrige færdsel. Det kan f.eks. være i forbindelse med et færdselsuheld, som køretøjet ikke selv er impliceret i. Det gælder for både fører og operatør, at de skal have erhvervet kørekort til den pågældende køretøjskategori.

Automatiseret kørsel på Niveau 5 er et stadium, hvor den nye teknologi er fuldt udviklet og fungerer trafiksikkert under alle tænkelige trafikale forhold. Transport- og bygningsministeren bemyndiges med forslaget ikke til at give tilladelse til forsøg med selvkørende motorkørertøjer på Niveau 5.”

For assessorer gælder følgende

Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 789 af den 16. juni 2017, om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer, finder anvendelse på virksomheder eller dele af virksomheder, der skal virke som assessor i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer. Assessor skal afgive en kvalificeret vurdering af konsekvenserne for færdselssikkerheden ved gennemførelse af et konkret forsøg.

En assessor er en virksomhed eller dele af en virksomhed, der ønsker at beskæftige sig med vurdering af forsøg med selvkørende motorkøretøjer. En assessor skal godkendes af Færdselsstyrelsen. Assessorordningen i forbindelse med forsøg med
selvkørende motorkøretøjer er tilrettelagt således, at assessor godkendes til at fungere som assessor på et konkret forsøg med selvkørende motorkøretøjer. Der er således ikke tale om en generel godkendelse af assessorer.

Registreringsgrundlag for køretøjer til anvendelse i forsøgmed selvkørende motorkøretøjer

Til forsøget kan der anvendes 3 typer køretøjsgodkendelser; EU-typegodkendte, ombyggede EUtypegodkendte og specialbyggede køretøjer med en Dansk National enkeltstyks godkendelse.

Den nærmere proces for disse godkendelser fremgår af Vejledningen om syn af køretøjer. Køretøjer anvendt i forsøget forudsættes ikke at være EU-typegodkendte.

De kan således opnå en national godkendelse ved at være undersøgt og vurderet af en godkendt prøvningsinstans for deres sikkerhed i forhold til gældende regler. Anvendes der i forsøget køretøjer baseret på EUtypegodkendte køretøjer, men ombygget til selvkørende funktion i niveau 3, 4 eller 5, lægges det som udgangspunkt til grund, at de mekaniske og tekniske krav til køretøjet fortsat er opfyldt.

Køretøjer bygget specifikt til forsøget kontrolleres i deres helhed af en godkendt prøvningsinstans. Se evt. mere herom i lovforslagets bemærkninger, side 6.

Det betyder at køretøjer, som ikke er typegodkendt skal undersøges i sin helhed af en godkendt prøvningsinstans. At køretøjet skal undersøges i sin helhed, betyder at køretøjet skal undersøges, som komplet færdigopbygget køretøj. Findes der delafprøvning fra en anerkendt prøvningsinstans, kan prøvningsinstansen lade disse indgå i deres undersøgelse.

Idet der i forsøgsordningen formodentligt vil blive anvendt ny teknologi som anvendes i ikke færdigudviklede køretøjer, kan der i visse tilfælde være behov for dispensationer fra nogle af de tekniske krav til køretøjers indretning og udstyr. En sådan dispensation skal søges hos Færdselsstyrelsen, og søges på baggrund af prøvningsinstansen undersøgelse af køretøjet, i henhold til de danske regler, som fremgår af Detail forskrifter for køretøjer og nærmere beskrevet i Vejledning om syn af køretøjer.

Ønsker du vejledning herom, er du velkommen til at rette henvendelse til Færdselsstyrelsen.