Udlejning af motorkøretøjer

Du skal være opmærksom på reglerne om udlejning, hvis du erhvervsmæssigt ønsker at udleje motorkøretøjer uden fører, eller hvis du ønsker at leje.

I tilfælde hvor en udlejning eller leasing varer i 30 dage eller mere, er der krav om, at lejer skal registreres som bruger af køretøjet i Køretøjsregisteret med alt, hvad dette indebærer.

Det gælder særligt for leje af udenlandske køretøjer, der skal bruges til godskørsel for fremmed regning, at det lejede køretøj, som er registreret i en anden EU/EØS-stat, skal registreres til lejeren i Køretøjsregisteret, hvis lejeperioden varer i mere end 30 dage. En dansk etableret virksomhed må ikke køre firmakørsel i et udlejningskøretøj, som er indregistreret i et andet land.

Du kan få mere information hos Motorstyrelsen om, hvornår man skal registreres som bruger af køretøjet.

Udleje af motorkøretøjer i indtil 30 dage (korttidsleje)

Reglerne for korttidslejede motorkøretøjer gælder ved erhvervsmæssig udlejning af motorkøretøjer uden fører og fremgår af udlejningsbekendtgørelsen.

Det gælder alle forhold, hvor køretøjet erhvervsmæssigt overlades til brug, så længe brugeren ikke opnår varig rådighed over køretøjet, og hvor det alene er køretøjet, der udlejes, og ikke også en fører af køretøjet. Det er lejeforholdet, der skal være erhvervsmæssigt og ikke nødvendigvis anvendelsen af selve køretøjet.

I tilfælde hvor brugeren opnår varig rådighed over køretøjet, det vil sige, at køretøjet er til lejerens rådighed i 30 dage eller mere, da skal lejeren af køretøjet registreres som bruger af køretøjet i Køretøjsregisteret.

Hvis motorkøretøjets ejer lader en anden person etablere udlejningsforholdene, og hvis det har karakter af en fast forretningsforbindelse, sådan at den anden person beslutter, hvem motorkøretøjet skal udlejes til, skal denne anden person registreres som bruger af køretøjet og anses som udlejer.

Motorkøretøjer, der anvendes til kortidsudlejning uden fører, skal registreres i Køretøjsregisteret til udlejning. Hvis der er tale om en varebil, så skal den ikke også registreres til godskørsel for fremmed regning eller til firmakørsel i korttidslejeperioden.

Du kan få mere information om registrering af et køretøj hos Motorstyrelsen.

Udlejers forpligtelser:
 • At sikre at udlejning kun kan ske til personer, der lovligt kan føre det udlejede køretøj.
 • At kræve dokumentation i form af fremvisning af gyldigt kørekort.
 • At kræve de nødvendige tilladelser og uddannelsesbeviser fremvist, hvis køretøjet skal anvendes til kørsel, der kræver særlig tilladelse eller uddannelse.
 • At oprette en skriftlig lejekontrakt med lejeren i mindst to eksemplarer, hvoraf lejer skal have udleveret det ene.
 • At registrere nærmere oplysninger om udlejningen.
Lejers forpligtelser
 • At sikre at et udlejet motorkøretøj kun føres af lejeren eller eventuelle andre personer, der med lejekontrakten har fået tilladelse hertil.
 • At medbringe kopi af lejekontrakten under kørsel, som skal fremvises til politiet, evt. ved brug af elektroniske hjælpemidler.

Lejekontrakten skal som minimum indeholde oplysninger om:

 • At lejer har tilladelse til at føre køretøjet.
 • om udlejer har tegnet kaskoforsikring for køretøjet.
 • At lejer har samme retsstilling over for køretøjets ejer, som han ville have haft, hvis kaskoforsikring havde været tegnet (hvis lejer ikke har en kaskoforsikring).
 • At udlejeren og lejeren kan aftale, at lejeren skal holde udlejeren skadesløs for ethvert beløb på indtil 5.000 kr., som udlejeren er forpligtet til at betale i medfør af bestemmelser i ansvarsforsikringspolicen eller i en eventuel kaskoforsikringspolice om, at udlejeren bærer en del af risikoen for de skader, som er omfattet af den pågældende forsikring.
 • Lejerens fulde navn og adresse samt navnene på eventuelle førere, der med kontrakten gives tilladelse til at føre køretøjet, og, hvis lejer er en virksomhed, dennes CVR-nummer.
 • Nummer, udstedelsessted og -dato for lejerens pas eller dermed ligestillet identitetskort, hvis den pågældende er udenlandsk, ikke-nordisk statsborger.
 • Nummeret på hvert enkelt kørekort, der skal forevises til udlejer.
 • Nummeret på tilladelser og navnet på udstedende myndighed og dato for uddannelsesbeviser, der skal forevises til udlejer.
 • Køretøjets registreringsnummer.
 • Tidspunktet for lejeforholdets begyndelse og ophør med angivelse af dato og klokkeslæt.

Særligt for udlejningskøretøjer, der bruges til godskørsel for fremmed regning

Hvis et lejet køretøj skal bruges til godskørsel for fremmed regning, så gælder der nogle særlige regler i godskørselsbekendtgørelsen om udlejningskøretøjer, der supplerer reglerne ovenfor i udlejningsbekendtgørelsen.

Reglerne gælder, så længe der er tale om et udlejningskøretøj, dvs. uanset om det udlejes for mindre eller mere end 30 dage, og uanset om man har foretaget brugerskifte i Køretøjsregisteret. Vær opmærksom på, at reglerne også gælder for køretøjer, der er omfattet af en leasingaftale.

Ved et udlejningskøretøj forstås her et udlejet eller leaset motorkøretøj, en påhængsvogn, en sættevogn eller et vogntog der udelukkende er bestemt til godstransport.

Der er krav om at:

 • Køretøjet er indregistreret eller taget i brug i overensstemmelse med lovgivningen i et EU- eller EØS-land.
 • Der kun er tale om udlejning af et køretøj uden fører.
 • Køretøjet skal i hele lejeperioden udelukkende stå til rådighed for den virksomhed, der skal benytte det.
 • Køretøjet skal føres af ansatte/chaufførvikarer i den virksomhed, som benytter køretøjet.

Der skal medbringes lejekontrakt/leasingkontrakt og chaufførens ansættelseskontrakt eller en nylig udstedt  lønseddel under kørsel, som skal fremvises til politiet, evt. ved brug af elektroniske hjælpemidler.

Lejekontrakten/leasingkontrakt skal som minimum indeholde oplysninger om:
 1. udlejerens navn,
 2. lejerens navn,
 3. lejekontraktens dato og varighed,
 4. køretøjets registreringsnummer eller stelnummer.
Ansættelseskontrakten skal som minimum indeholde oplysninger om:
 1. arbejdsgiverens navn,
 2. den ansattes navn,
 3. ansættelseskontraktens dato og varighed.

Eksempler:

 • En vognmandsvirksomhed har leaset en lastbil i en periode på 2 år og er registreret som bruger af den i Køretøjsregisteret. Når lastbilen benyttes til godskørsel for fremmed regning, skal chaufføren under kørslen medbringe leasingkontrakten samt sin ansættelseskontrakt.
 • En vognmandsvirksomhed udfører godskørsel for fremmed regning med egen lastbil, som trækker en fyldt sættevogn, der er leaset af en speditør. Speditøren er registreret som bruger af sættevognen i Køretøjsregisteret. Den leasede sættevogn står ikke til rådighed for vognmandsvirksomheden i hele leasingperioden, da den kun benyttes i forbindelse med denne enkeltstående fragt. Der er derfor ikke tale om et lejeforhold mellem speditøren og vognmandsvirksomheden og reglerne om udlejning i godskørselsloven finder ikke anvendelse i forbindelse med fragten af sættevognen.
 • En vognmandsvirksomhed udfører godskørsel for fremmed regning i en lastbil, som er lejet i 25 dage. Når lastbilen benyttes til godskørsel for fremmed regning, så skal vognmandsvirksomheden indberette registreringsnummeret på det lejede køretøj til Færdselsstyrelsen, og chaufføren skal under kørslen medbringe lejekontrakten samt sin ansættelseskontrakt.

Det er desuden et krav, at lejeren senest på ibrugtagningstidspunktet indberetter registreringsnummeret på et udlejningskøretøj, som er udlejet uden fører, og som anvendes til godskørsel for fremmed regning, til Færdselsstyrelsen via www.virk.dk.

Vær opmærksom på, at man kun kan indberette registreringsnummeret til Færdselsstyrelsen på et udlejningskøretøj, der skal udlejes i indtil 30 dage.

Man skal derfor ikke indberette registreringsnummeret, hvis man allerede på ibrugtagningstidspunktet er registreret som bruger i Køretøjsregisteret.

Busudlejning

Motorkøretøjer må kun udlejes til erhvervsmæssig personbefordring med henblik på midlertidigt at erstatte et køretøj, der anvendes i lejerens virksomhed, og som er ude af funktion. Udlejning kan i så fald ske for en periode på højst 8 uger.

Du kan læse mere om busudlejning her.