Vejledning om reglerne

Indholdsside

Her finder du information om køre- og hviletidsreglerne, samt arbejdstid. Læs bl.a. om, hvem der er omfattet af reglerne.

Reglerne om køre– og hviletid er EU-regler, som gælder for alle EU-medlemslande samt Island, Liechtenstein og Norge (EØS-lande) ved kørsel i EU– og EØS-lande.

Du er omfattet af reglerne hvis du:

 • Kører godstransport med et køretøj, hvis største tilladte totalvægt inklusive påhængsvogn eller sættevogn overstiger 3,5 ton
 • Kører personbefordring med et køretøj, der er konstrueret eller permanent indrettet til at befordre mere end 9 personer inklusive føreren, og er beregnet til dette formål

Arbejdsgivers og førers ansvar

Er du fører eller vognmand, er der nogle regler du skal leve op til i forhold til køre– og hviletidsreglerne.

Som udgangspunkt er det vognmanden, i hvis interesse køretøjet er anvendt, som er ansvarlig for, at køre– og hviletidsreglerne bliver overholdt. Det er også vognmandens ansvar at al data bliver korrekt og forsvarligt downloadet og opbevaret
Det er vognmandens opgave at alle førere bliver instrueret i reglerne om køre– og hviletid, og kontrollere at de bliver fulgt.

Som fører af et køretøj har man også et ansvar for at reglerne om køre– og hviletid bliver overholdt, og kan, såfremt man overtræder disse, blive dømt for disse overtrædelser.

En kørselsperiode er den samlede køretid fra det tidspunkt, en fører begynder at køre efter et hvil eller en pause, indtil han indleder et hvil eller en pause. Kørselsperioden kan være sammenhængende eller opdelt.

 • De generelle regler for køretid er:
 • En uafbrudt køretid/kørselsperiode må ikke overstige 4,5 time.
 • Efter en uafbrudt køretid/kørselsperiode på 4,5 time skal føreren holde en sammenhængende pause på mindst 45 minutter, medmindre han påbegynder et hvil.
 • Pausen på 45 minutter kan erstattes af en opdelt pause på mindst 15 minutter efterfulgt af en pause på mindst 30 minutter fordelt over kørselsperioden. Der kan ikke byttes om på rækkefølgen af disse to pauser.
 • Efter en samlet eller opdelt pause kan en ny kørselsperiode på maksimalt 4,5 time påbegyndes.
 • Den daglige køretid må ikke overstige 9 timer.
 • 2 gange om ugen kan køretiden sættes op til 10 timer.
 • Den ugentlige køretid må ikke overstige 56 timer.
 • I to på hinanden følgende uger må summen af køretiderne ikke overstige 90 timer.

Et hvil er enhver sammenhængende periode, hvor føreren frit kan disponere over sin tid.

Der skelnes mellem dagligt hvil og ugenligt hvil. Både daglig og ugentlig hvil dækker over begreberne regulær og reduceret hvil.

De generelle regler for daglig hvil er:

Indenfor 24 timer skal du hvile i sammenhængende 11 timer (regulær daglig hvil).

Det er tilladt at reducere det daglige hvil til 9 timer (reduceret daglig hvil) - dog højst tre gange mellem to ugentlige hvil.

Den daglige hviletid kan deles op i 2 perioder, hvoraf den første skal være mindst 3 sammenhængende timer og den næste skal være mindst 9 sammenhængende timer (3+9 hvil).

De generelle regler for ugentlig hviletid er:

Et ugehvil skal være på mindst 45 timer (regulær ugentlig hvil) I en 2 på hinanden følgende uger skal en fører tage mindst:

2 regulære ugentlige hviletider på mindst 45 timer, eller

En regulær ugentlig hviletid på mindst 45 timer og en reduceret ugentlig hviletid på mindst 24 timer. Denne reduktion skal dog kompenceres med et tilsvarende hvil, som skal tages samlet inden 3 uger efter udløbet af den pågældende uge.

Et ugehvil skal starte senest 6 x 24 timer efter forrige ugehvil.

Hviis du holder en reduceret ugentlig hviletid?

Hvis du vælger at holde et reduceret ugehvil på mellem 45 og 24 timer, skal forskellen mellem det regulære ugehvil på 45 timer og det afholdte reducerede ugehvil holdes samlet inden 3 uger efter udløbet af den pågældende uge, hvor hviletiden er reduceret, og i forlængelse af et andet hvil på mindst 9 timer.

Hvis der er 2 førere om at skiftes til at betjene et køretøj, skal hver fører have en daglig hviletid på mindst 9 sammenhængende timer indenfor 30 timer efter afslutningen af det foregående daglige eller ugentlige hvil.

Ved flermandsbetjening er tilstedeværelsen af en eller flere andre førere valgfri den første time, men obligatorisk resten af tiden.

Har et eller flere af virksomhedens køretøjer foretaget rutekørsel med personer, hvor rutens længde ikke overstiger 50 km, er kørslen undtaget fra køre– og hviletidsbestemmelserne.

Rutekørsel er personbefordring efter faste tidsintervaller og i en bestemt trafikforbindelse, hvor på– og afstigning kan ske ved forud fastsatte stoppesteder.

Special rutekørsel er rutekørsel med bestemte kategorier af passagerer, hvorved andre passagerer udelukkes.

Uanset hvilken type rutekørsel der udføres, må rutens længde ikke overstige 50 km mellem rutens endestationer (start– og slutsted).

Mener du som vognmand, at et eller flere at dine køretøjer udfører rutekørsel, skal du såfremt du bliver indkaldt til virksomhedskontrol, indsende dokumentation herfor.

Hvis du som fører har ledsaget et køretøj ombord på færge eller tog i forbindelse med afholdelse af hvil, kan du muligvis anvende færgereglen.

Færgereglen betyder, at en regulær daglig hviletid kan afbrydes højst 2 gange i forbindelse med ombord– og frakørsel til/fra færge eller tog. Afbrydelserne må sammenlagt højst være 1 time.

I tilfælde, hvor den samlede afbrydelse af den regulære daglige hviletid er længere end tilladt, kan færgereglen ikke anvendes, og forholdet skal bedømmes efter de almindelige regler om daglig hviletid.

Hvis du som fører har ledsaget et køretøj ombord på færge eller tog i forbindelse med afholdelse af en regulær daglig hviletid, skal virksomheden indsende dokumentation herfor, fx i form af kopi af færgebillet.

Du kan læse mere om færgereglen i "Køre– og hviltidsforordningen", som du finder under "Regler og vejledninger".

Hvilken dokumentation skal jeg sende ind?

Du skal indsende:

 • Kopi af rutetilladelser (fra Færdselsstyrelsen/Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen)
 • Kopi af kontrakt om rutekørsel
 • Ruteplaner som angiver ruternes længde
 • Oversigt over/beskrivelse af hvilke chauffører og hvilket køretøj der kører ruterne, og på hvilke dage og tidspunkter de kører

Nedenfor findes en skabelon til brug ved rutekørsel, den kan med fordel udfyldes løbende.

Hvis din virksomhed ikke selv har rutetilladelse, men udfører rutekørsel for en anden virksomhed med tilladelse, skal du indsende kopi af rutetilladelse og kopi af kontrakt /aftale med den virksomhed du kører for.

Du kan læse mere om reglerne for rutekørsel i "Vejledning om undtagelser fra køre– og hviletidsforordningen", som du finder under "Regler og vejledninger".

Brud på reglerne

Overtrædelse af køre– og hviletidsbestemmelserne kan medføre bødestraf for både føreren og virksomheden. Desuden kan føreren i visse tilfælde frakendes førerretten.

Virksomheden er objektivt ansvarlig for førerens overtrædelser af køre– og hviletidsbestemmelserne. Det betyder, at en virksomhed, pålægges ansvar som arbejdsgiver, uanset om der er noget at bebrejde virksomheden, i forbindelse med førerens overtrædelse af køre– og hviletidsbestemmelserne.

Det betyder, at en virksomhed har et ansvar som arbejdsgiver, for at førerne overholder reglerne.

Sanktioner

Sanktioner ved overtrædelse af takografforordningen

 • Til føreren fastsættes en bøde på 500 - 6.000 kr. for hver overtrædelse af takografforordningen.
 • Til virksomheden fastsættes en bøde på 1.000 - 12.000 kr. for hver overtrædelse af takografforordningen.

Hvis der konstateres 6 overtrædelser af takografforordningen indenfor 3 år, vil førerretten blive frakendt betinget. Overtrædelserne kan være begået i samme eller flere uger. Har man eksempelvis 12 overtrædelser indenfor 3 år ( 2 x 6 overtrædelser), frakendes førerretten
ubetinget, da de 2 gange 6 overtrædelser hver for sig giver en betinget frakendelse.

Sanktioner ved overtrædelse af køre– og hviletidsforordningen

 • Til føreren fastsættes er bøde på 100 kr. for hver procent, en regel om køre– og hviletid er overskredet.
 • Til virksomheden fastsættes en bøde på 200 kr. for hver procent, en regel om køre– og hviletid er overskredet.

Der er fastsat en generel tolerancegrænse på 5 procent, og der bliver derfor kun rejst tiltale, hvis overskridelsen er på 5 procent eller mere.

Det betyder, at den mindste bøde fastsættes til 500 kr. til føreren og 1.000 kr. til virksomheden. Bøderne rundes op til nærmeste hele beløb, som er deleligt med 500 kr. Hvis der er flere overtrædelser, foretages oprundingen først efter sammenlægningen af bøderne.

 • Til føreren fastsættes er bøde på 50 kr. for hver procent, en regel om køre– og hviletid er overskredet.
 • Til virksomheden fastsættes en bøde på 100 kr. for hver procent, en regel om køre– og hviletid er overskredet.

Der er fastsat en generel tolerancegrænse på 5 procent, og der bliver derfor kun rejst tiltale, hvis overskridelsen er på 5 procent eller mere.

Det betyder, at den mindstebøde fastsættes til 250 kr. til føreren og 500 kr. til virksomheden. En bøde for overtrædelse af artikel 7 kan nedsættes, hvis der foreligger formildende omstændigheder, hvilket kan gøre sig gældende, såfremt årsagen til, at den samlede køretid er overskrevet, alene skyldes, at den eller de afholdte pauser har været for korte.

Føreren frakendes førerretten betinget, hvis føreren har overtrådt artiklerne 6, 8 eller 9 i Køre- og hviletidsforordningen med mere end 40 procent.

Der sker ubetinget frakendelse af førerretten, såfremt føreren har gjort sig skyldig i flere forhold, hvor bestemmelserne om køre– og hviletid er overtrådt med mere end 40 procent og forholdene er begået i en periode på mere end én uge.

En uge er defineret som tidsrummet mellem mandag kl. 00:00 og søndag kl. 24:00.

For overtrædelse af artikel 7 sker der ikke frakendelse af førerretten.

Sanktion ved manglende indsendelse af oplysninger

Hvis man som virksomhed ikke indsender diagramark eller digitale data, når man er indkaldt til virksomhedskontrol, fastsættes bøden således:

 • 6.000 kr. til virksomheden pr. manglende diagramark.
 • 6.000 kr. til virksomheden pr. manglende ”dag”, hvor der ikke er udleveret digitale oplysninger fra den digitale takograf samt førerkort.

Vejledninger til regler og love