International varebilskørsel

Her kan du læse mere om hvilke krav varebilsvognmænd, der udfører international godskørsel for fremmed regning, skal leve op til for opnåelse af fællesskabstilladelsen. Bemærk, at betingelserne for udstedelsen af fællesskabstilladelsen skal være opfyldt under hele gyldighedsperioden.

Sådan opnår du fællesskabstilladelse til international varebilskørsel

Du skal have en fællesskabstilladelse, hvis du vil transportere gods for fremmed regning med en varebil eller et vogntog med en samlet totalvægt mellem 2.500 kg og 3.500 kg udenfor Danmark og indenfor EU.

En fællesskabstilladelse udstedes, når virksomheden opfylder alle betingelserne for godkendelse til at udføre godkørsel for fremmed regning i en varebil eller et vogntog med en samlet totalvægt mellem 2.500 kg og 3.500 kg udenfor Danmark og indenfor EU. Fællesskabstilladelsen udstedes med en gyldighedsperiode på indtil 10 år. Fællesskabstilladelsen skal opbevares på virksomhedens forretningsadresse.

De bekræftede kopier af fællesskabstilladelsen udstedes både i forlængelse af ansøgningen om fællesskabstilladelsen, samt løbende efter virksomhedens behov. Ved ansøgning om yderligere bekræftede kopier, skal virksomheden dokumentere, at de opfylder det økonomiske krav for virksomheden samlede vejtransporttilladelser, samt at virksomheden råder over et antal køretøjer svarende til det samlede antal af bekræftede kopier. De bekræftede kopier udstedes for en periode, der følger fællesskabstilladelsen. Den bekræftede kopi af fællesskabstilladelsen skal altid medbringes i køretøjet.

Bemærk: Fællesskabstilladelsen gælder kun til international godskørsel med varebil. Godskørsel i Danmark kræver en tilladelse til  national varebilskørsel.

For at få en fællesskabstilladelse, skal følgende krav være opfyldt:

Krav du skal opfylde

Etablering

For at opfylde etableringskravet, skal virksomheden leve op til følgende betingelser:

Driftscentral

Virksomheden skal have en driftscentral, hvorfra virksomhedens hovedaktiviteter administreres og hvor virksomheden opbevarer sin fællesskabstilladelse.

På virksomhedens driftscentral skal der være adgang til de originale udgaver af virksomhedens kernedokumenter, samt andre dokumenter som Færdselsstyrelsen skal have adgang til for at kunne kontrollere, om virksomheden opfylder kravene til opretholdelse af fællesskabstilladelsen. Dokumenterne kan være i enten elektronisk eller andet format.

Køretøjets tilbagevenden hver 8. uge (return of the vehicle)

Virksomhedens køretøjer, der anvendes til international transport, skal vende tilbage til en af virksomhedens driftscentraler senest 8 uger efter køretøjet har forladt Danmark.

Skattepligt og momsregistrering

Virksomhedens skal opfylde de skatteretlige krav, herunder momsregistrering af virksomheden, når det er krævet i skatte- og momslovgivningen.

Køretøjer og chauffører

Virksomheden skal råde over ét eller flere køretøjer. Det gælder uanset om køretøjet er ejet, leaset, lejet eller andet. Det betyder, at virksomheden skal være registreret som ejer eller bruger af de køretøjer, som virksomheden anvender til vejtransport.

Hertil skal virksomheden have et antal chauffører til rådighed, der står i forhold til omfanget af virksomhedens transportaktiviteter.

Virksomheden kan som udgangspunkt kun få udstedt én bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen pr. indregistreret køretøj. Dog kan der udstedes et mindre antal buffer tilladelser for at imødegå fremtidige situationer, hvor virksomheden i en periode har behov for ekstra bekræftede kopier med kort varsel.

Økonomi

For at opfylde det økonomiske krav, skal virksomheden dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier svarende til antallet af de bekræftet kopier af fællesskabstilladelsen, der ansøges om.

Størrelsen af det økonomiske krav bestemmes af, hvor mange tilladelser virksomheden ønsker. Det økonomiske krav skal kunne dokumenteres i hele tilladelsens gyldighedsperiode.

Se satser for det økonomiske krav her

I tilfælde, hvor en virksomhed har både tilladelse til national og international varebilskørsel til den samme varebil, opgøres det økonomiske krav kun for én tilladelse.

Opfyldelse af det økonomiske krav kan dokumenteres ved:

  1. Virksomhedens åbningsbalance ved nyetablerede virksomheder, som endnu ikke har afgivet den første årsrapport
  2. Virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor. Det er ikke tilstrækkeligt, at årsrapporten er opstillet af en revisor
  3. Erklæring afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor
  4. Garanti stillet af et forsikringsselskab eller pengeinstitut med et indhold, der er fastsat af Færdselsstyrelsen.

Såfremt du tidligere har dokumenteret din opfyldelse af det økonomiske krav gennem en garanti, og har fået udstedt vejtransporttilladelser, vil det være muligt at få garantien frigivet. Du skal blot kunne dokumentere det økonomiske krav på anden vis. Frigivelse af en garanti, sker efter anmodning til Færdselsstyrelsen.

Transportleder

For at opfylde kravet om transportleder skal virksomheden udpege en godkendt transportleder.

Virksomheden skal udpege en eller flere transportledere, der faktisk og vedvarende skal forestå ledelsen af virksomhedens internationale varebilskørsel. Transportlederen skal have en reel tilknytning til virksomheden, og derudover opfylde betingelser om faglige kvalifikationer, gæld til det offentlige og vandel.

Hvis transportlederen er ansat, skal ansættelsen dokumenteres ved fremsendelse af en ansættelseskontrakt. Det skal af ansættelseskontrakten fremgå, at den udpegede transportleder er ansvarlig for virksomhedens transportledelse og får et vederlag på minimum 10.000 kr. om måneden. Hvis transportlederen tillige er chauffør, skal den pågældende i stedet have overenskomstmæssig aflønning som chauffør og derudover modtage et vederlag for arbejdet som transportleder på minimum 35.000 kr. om året.

Hvis den udpegede transportleder er ansat som direktør i virksomheden, skal ansættelseskontrakten for direktørstillingen indsendes som dokumentation for ansættelsen.

Hvis transportlederen overtager ansvaret for transportledelsen i virksomheden på baggrund af en tjenesteydelseskontrakt, er der særlige krav til kontraktens indhold. Kontrakten skal specificere transportlederens opgaver og ansvar, og det skal præciseres, at opgaverne udføres udelukkende i virksomhedens interesse og ansvaret udøves uafhængigt af de virksomheder, som den pågældende virksomhed udfører transporter for.

I tilfælde, hvor transportlederen ikke er ansat i virksomheden, fordi beskæftigelsen udøves som selvstændig erhvervsvirksomhed, skal der ikke foreligge en kontrakt.

Er varebilsvognmandsvirksomheden en personligt ejet virksomhed, skal transportlederen være virksomhedsejeren.

Transportlederen skal kunne kontaktes indenfor almindelig arbejdstid fra kl. 10-14.

Transportlederens faglige kvalifikationer

For at opfylde kravet om faglige kvalifikationer, skal transportlederen have gennemført og bestået et godsvognmandskursus, der er godkendt af Færdselsstyrelsen.

Kurset afsluttes med en skriftlig prøve, som skal bestås.

Uddannelsen som godsvognmand skal sikre, at vognmanden kender de gældende regler for at drive godsvognmandsvirksomhed.

Fritagelse for kursus på baggrund af tidligere beskæftigelse

Ansøgere, der kan fremlægge dokumentation for, at de i de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed, kan fritages for kursusdeltagelse efter ansøgning. Prøven skal bestås.

Hvis beskæftigelsen er udført på anden måde end ved lønmodtagerbeskæftigelse, indsendes oplysninger herom, eventuelt vedlagt dokumentation

Du skal udfylde ansøgningen om kursusfritagelse i afsnit I. Afsnit II skal udfyldes af din arbejdsgiver med oplysninger om din beskæftigelse. Ansøgning og arbejdsgivererklæring skal indsendes til Færdselsstyrelsen via Info@fstyr.dk.

Fritagelse for kursus og prøve på baggrund af tidligere beskæftigelse

Ansøgere, der kan fremlægge dokumentation for, at de vedvarende i en periode på ti år forud for den 20. august 2020 har ledet en virksomhed, der udfører international godskørsel for fremmed regning i varebiler, kan fritages for at gennemføre godsvognmandskurset og prøven.

Ved ansøgning om kursus- og prøvefritagelse, skal arbejdsgivererklæringen i ansøgningsblankettens afsnit II udfyldes med oplysninger om beskæftigelsen i de seneste 10 år forud for 20. august 2020. Erklæringen skal udfyldes og underskrives af arbejdsgiveren.

I tilfælde, hvor der er flere arbejdsgivere, skal samtlige arbejdsgivere udfylde en arbejdsgivererklæring. Hvis beskæftigelsen er udført på anden måde end ved lønmodtagerbeskæftigelse, indsendes oplysninger herom, eventuelt vedlagt dokumentation.

Tro- og loveerklæringen i ansøgningens afsnit III skal udfyldes med oplysninger om de perioder i årene 2010 til 2020, hvor virksomheden har udført international godstransport. Hvis det er muligt, skal erklæringen vedlægges dokumentation for én international godstransport, fx en faktura eller et fragtbrev.

Fritagelsen for kursus og prøve er alene gældende for transportledere i virksomheder, som har fællesskabstilladelse til international varebilskørsel. Fritagelsen er således ikke gyldig ved virksomhedens senere ansøgning om fællesskabstilladelser til godskørsel for fremmed regning i køretøjer eller vogntog med tilladt totalvægt over 3.500 kg.

Ansøgningen skal indsendes til Færdselsstyrelsen via via Info@fstyr.dk udfyldt i afsnit I, afsnit II og afsnit III.

Løn- og arbejdsvilkår

For at opfylde kravet om løn- og arbejdsvilkår, skal en ansøger eller en indehaver af en fællesskabstilladelse til international varebilskørsel, følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.

Det er ikke krav, at virksomheden skal være medlem af en arbejdsgiverforening eller at chaufførerne skal være medlem af en fagforening. Men chaufførernes løn- og arbejdsvilkår skal følge en kollektiv overenskomst for chauffører, der udfører godskørsel.

Færdselsstyrelsen kan ikke rådgive dig om fortolkning af de kollektive overenskomsterne. Råd og vejledning må søges hos egne rådgivere.

Læs mere om bestemmelserne om løn- og arbejdsvilkår her

Gæld til det offentlige

Der kan ikke udstedes en fællesskabstilladelse, hvis virksomheden eller transportlederen har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover. Kravet gælder kun for ikkepersonlig gæld til det offentlige.

Forud for udstedelse af fællesskabstilladelsen indhenter Færdselsstyrelsen, efter samtykke, høringer hos Skatteforvaltningen om forfalden gæld til det offentlige.

Hvis virksomheden eller transportlederen har indgået og overholder en betalingsaftale, medregner Færdselsstyrelsen ikke gælden ved opgørelse af forfalden gæld til det offentlige.

Er du i tvivl om, hvorvidt du har restancer, eller hvad den samlede størrelse af restancen er, bedes du kontakte Gældsstyrelsen.

Vandel

For at opnå fællesskabstilladelse skal virksomheden, dennes administrerende direktør(er) samt transportlederen opfylde vandelskravet. Der kan også indgå oplysninger om virksomhedens ejere, bestyrelsesmedlemmer eller andre personer med væsentlige interesser i selskabet. For at opfylde vandelskravet må den relevante personkreds ikke være dømt for blandt andet strafbare forhold, der kan begrunde nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udføre vognmandsvirksomhed, være ansvarlig for økonomiske vanskeligheder, herunder konkurser i andre transportvirksomheder eller lignende.

 

Strafbare forhold

For at opfylde vandelskravet, må virksomheden og transportlederen blandt andet ikke groft eller gentagende gange have overtrådt relevante bestemmelser eller være dømt for strafbare forhold, der kan begrunde fare for nye overtrædelser i forbindelse med drift af vejtransporterhvervet.

Når der ansøges om fællesskabstilladelse, indhenter Færdselsstyrelsen efter samtykke straffeattester til offentlig brug og eventuelt enkeltstående oplysninger fra Kriminalregistret.

Når vi modtager straffeattesterne, vurderes det, om der er grund til at nære tvivl om transportlederens eller transportvirksomhedens vandel med hensyn til straffe eller sanktioner for alvorlige overtrædelser af relevante nationale og internationale regler, herunder bl.a. regler inden for konkurs- og skattelovgivningen, narkotikalovgivningen m.m.

 

Konkurser

Foruden strafbare forhold, kan der ved vurderingen af, om virksomheden og transportlederen opfylder vandelskravet indgå oplysninger om, hvorvidt transportlederen, virksomhedens ejere, medlemmer af bestyrelsen eller direktionen eller andre personer med væsentlige interesser i selskabet har været godkendt som transportleder eller har haft væsentlige interesser i en gods- eller buskørselsvirksomhed, der har eller har haft økonomiske vanskeligheder, som kan tilskrives forhold, som de pågældende har været ansvarlige for.

Det betyder, at tidligere konkurser af gods- eller buskørselsvirksomheder kan få betydning for, hvorvidt vandelskravet kan opfyldes, hvis det vurderes, at konkursen skyldes forhold, som de ovenstående personer vurderes at være ansvarlige for.

Har de ovenstående personer være involveret i konkurser i andre gods- eller buskørselsvirksomheder, indhenter Færdselsstyrelsen redegørelser fra kurator i konkurssagen med henblik på at foretage en vurdering heraf.

 

Andre relevante forhold

Udover oplysninger om strafbare forhold og tidligere konkurser, kan det desuden indgå i vurderingen, om:

  • Man tidligere er blevet nægtet godkendelse som transportleder eller har fået tilbagekaldt sin godkendelse som transportleder.
  • Man har været godkendt som transportleder i en virksomhed, der er blevet nægtet tilladelse eller har fået tilbagekaldt tilladelser.
  • Man har været godkendt transportleder i en virksomhed, der i forbindelse med udførslen af transportvirksomheden groft eller gentagne gange har overtrådt relevante bestemmelser i nævnte lovgivning.

Færdselsstyrelsen foretager på baggrund af alle relevante forhold en samlet vurdering af, om vognmandsvirksomheden kan drives på forsvarlig måde.

Ansøg om fællesskabstilladelse til international varebilskørsel

Ønsker virksomheden at søge om fællesskabstilladelse eller yderligere bekræftede kopier, kan virksomheden indsende ansøgningen via vores digitale blanketter ved brug af digital signatur.

Før der indsendes en ansøgning, skal virksomheden været registreret hos Erhvervsstyrelsen og have et CVR-nr.

Nærmere oplysninger om, hvordan du får et CVR-nr. findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Du kan registrere din virksomhed under start virksomhed.

Enhver medarbejder med en medarbejdersignatur kan udfylde og indsende ansøgningen. Er ansøgningen indgivet af transportlederen eller den administrerende direktør, har den pågældende givet det fornødne samtykke til at indhente oplysninger om gæld til det offentlige samt oplysninger fra Kriminalregistret.

Hvis ansøgningen ikke er indgivet af transportlederen eller den administrerende direktør, skal vedkommende sørge for at indsende en samtykkeerklæring til brug for behandling af ansøgningen. Samtykkeerklæringen kan findes på virk.dk.

Hvad du skal forvente

Det er styrelsens mål, at du kan forvente at få en skriftlig afgørelse senest 8 uger efter, at styrelsen har modtaget din ansøgning om fællesskabstilladelsen, samt de bekræftede kopier heraf.

Hvis du ansøger om bekræftede kopier af fællesskabstilladelsen, kan du forvente en sagsbehandlingstid på ca. 4 uger fra sagen er fuldt oplyst.

Vedrører din ansøgning fornyelse af fællesskabstilladelsen, er det styrelsens mål, at du kan forvente at få en skriftlig afgørelse senest 12 uger efter, at styrelsen har modtaget din ansøgning om fornyelse af fællesskabstilladelsen.

Der kan forekomme forlænget sagsbehandlingstid i tilfælde, hvor der er behov for indhentning af yderligere oplysninger, eller hvis sagen er særligt kompliceret. Hvis vi mangler oplysninger, vil vi anmode om disse skriftligt via Digital Post til virksomhedens digitale postkasse. 

Når behandlingen af din ansøgning er afsluttet, vil du modtage en afgørelse i virksomhedens digitale postkasse. 

Hvis du får afslag på din ansøgning, modtager du en begrundet afgørelse. Du kan ikke klage over afgørelsen til andre myndigheder.  Du kan dog altid henvende dig til os igen indenfor rimelig tid, hvis du mener, at der er grundlag for at få sagen genoptaget.

Ved spørgsmål til din ansøgning, kan du kontakte Færdselsstyrelsen på Tlf.nr.: 7221 8899 eller via info@fstyr.dk. Ved henvendelse bedes du oplyse dit sagsnummer.

Når du er blevet indehaver af en fællesskabstilladelse

Som indehaver af en fællesskabstilladelse til international varebilskørsel skal du i hele gyldighedsperioden opfylde kravene til opnåelse af fællesskabstilladelsen.

Færdselsstyrelsen fører løbende tilsyn med, at alle ovenstående krav er opfyldt.