Producent af taxametre

Som producent af taxametre, skal du sikre, at dine taxametre er godkendt og mærket iht. Europa-Parlamentets og Rådets måleinstrumentdirektiv.

Som producent af taxametre, skal du sikre, at dine taxametre er godkendt og mærket iht. Europa-Parlamentets og Rådets måleinstrumentdirektiv 2014/32/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter.

Taxier og biler til kørsel for offentlig myndighed skal desuden indeholde følgende komponenter:

  1. Et kommunikationsmodul til trådløs, sikker og løbende overførsel af relevante data til kørselskontoret
  2. Et modul med et satellitbaseret kommunikationssystem (GNSS) til løbende registrering og logning af taxiens geografiske position
  3. En hændelseslog, der registrerer alle hændelser vedrørende taxametret og tilsluttet kontroludstyr, herunder frakobling og strømsvigt

Komponenter og forbindelser skal være forseglede, så de er sikret mod fejl og manipulation. Taxametret skal være konstrueret eller indstillet, så det ikke kan fungere, hvis der er en funktionsfejl ved det kontroludstyr, som skal være tilsluttet taxametret. Som taxameterfabrikant er du taxameterinstallatør. Du må derfor installere, justere og reparere kontroludstyr på lige fod med øvrige taxameterinstallatører. Taxameterfabrikanter kan også bemyndige andre til at foretage installation, justering og reparation af taxametre, som fabrikanten selv har produceret.