Du vil drive et kørselskontor

Et kørselskontor er en virksomhed, der sælger taxikørsel. For at drive kørselskontor, skal man have en tilladelse. Et kørselskontor kan vælge at betjene hele eller nærmere bestemte dele af landet.

Du skal opfylde en række krav, for at få tilladelse til at oprette et kørselskontor

Dette omfatter blandt andet:

 • Placering
 • Din økonomi
 • Forfalden gæld til det offentlige
 • Vandel og god skik
 • Den ansvarlige leder

Hvis du i dag driver et bestillingskontor efter de gamle regler, og ønsker at skifte til drift af kørselskontor, kan du følge linket herunder:

Gå til siden Bestillingskontor

 

Gå til Taxi-kvalifikationsuddannelsen

Forskel på driftsområder

Her kan du læse mere om forskellene mellem at drive et kørselskontor i et landdistrikt eller et landsdækkende kørselskontor.

Formålet med bestemmelsen er at sikre taxibetjeningen i områder, hvor det skønnes vanskeligt at etablere og drive kørselskontor på normale vilkår.

Kørselskontorer i landdistrikter skal have fast forretningssted i det område, som tilladelsen omfatter, og der må højst være tilknyttet tre taxier, som primært skal betjene kunderne i området.

Dette kan du som et kørselskontor i et landdistrikt:

 • Du må sælge taxikørsel, som begynder og afsluttes inden for det angivne område,
 • Du må sælge taxikørsel, der begynder inden for området, og som afsluttes uden for området, og
 • Du må sælge taxikørsel, der begynder uden for området, og som afsluttes inden for området.

Der må højst være tilsluttet 3 biler til kørselskontoret. Sideløbende med salg af taxikørsel kan kørselskontoret sælge andre former for erhvervsmæssig persontransport.

Sideløbende med salg af taxikørsel kan kørselskontoret sælge andre former for erhvervsmæssig persontransport, så som kørsel for offentlig myndighed.

Du skal opfylde følgende krav for at få tilladelse til at oprette et kørselskontor i et landdistrikt:

Kørselskontorets placering

Kørselskontoret skal have fast forretningssted i et landdistrikt. Det skal oplyses i ansøgningen, hvilket område ansøgningen angår. Hvorvidt der er tale om et landdistrikt afgøres i forbindelse med vurderingen af den konkrete ansøgning.

Økonomi

Du skal have en egenkapital på mindst 40.000 kr.

Du kan dokumentere egenkapitalkravet ved:

 • En erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor
 • Sikkerhedsstillelse i form af en garanti stillet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab
 • Virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor
  • Opstillede regnskaber er ikke godkendt dokumentation af egenkapital.
 • Virksomhedens åbningsbalance, såfremt virksomheden endnu ikke har aflagt sit første regnskab.
  • Åbningsbalancen må ikke være mere end 18 mdr. gammel på ansøgningstidspunktet.


Bemærk: En selskabsomdannelse fra IVS til ApS som udgangspunkt ikke er omfattet af taxiloven som godkendt dokumentation af egenkapital.

Restancer til det offentlige

Du kan ikke få tilladelse til at oprette et kørselskontor i et landdistrikt, hvis du har en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere.

Vandel og god skik

Den ansvarlige leder skal opfylde vandelskravet. Det betyder, at den ansvarlige leder ikke må være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye lovovertrædelser i forbindelse med driften af virksomheden. Styrelsen indhenter en fuldstændig straffeattest og eventuelt en udskrift fra kriminalregisteret for at bedømme den vandelsmæssige baggrund.

Eksempelvis kan en dom for bedrageri føre til, at en person ikke kan godkendes. Domme for lovovertrædelser forældes efter et vist tidsrum. Dette kommer dog an på, hvilken type overtrædelse, der er tale om.

Den ansvarlige leder og personkredsen bag virksomheden skal desuden sandsynliggøre, at de kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Styrelsen kan nægte at udstede en tilladelse, hvis den ansvarlige leder og personkredsen bag virksomheden tidligere:

Har drevet vognmandsvirksomhed, der har været under konkurs eller rekonstruktionsbehandling, og årsagerne til de økonomiske vanskeligheder ikke er undskyldelige,  eller igennem en længere periode har udført ulovlig vognmandskørsel.

Den ansvarlige leder

Den ansvarlige leder må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover. Den ansvarlige leder skal kunne godkendes på vandel og god skik.

 

 

For at kunne blive godkendt som ansvarlig leder i en virksomhed med en tilladelse til drift af kørselskontor, er det et krav, at den ansøgende ansvarlige leder faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens drift.

I forbindelse med ansøgning om tilladelser, ansøgning om godkendelse af ny ansvarlig leder eller tilsyn med, om en virksomhed med tilladelser til erhvervsmæssig persontransport og/eller tilladelser til drift af kørselskontor, foretages der en konkret vurdering af, om den ansøgende ansvarlige leder faktisk og vedvarende forestår virksomhedens drift. I forbindelse med denne vurdering, indgår oplysninger om arbejdsopgaver og aflønning af den ansvarlige leder.

Det vurderes om den ansøgende ansvarlige leders arbejdsopgaver svarer til, at denne skal forestå virksomhedens drift. Det skal fremgå af ansættelseskontrakten, at den ansvarlige leder er ansat som ansvarlig leder eller transportleder i virksomheden der ansøger om tilladelser.

Ansættelseskontrakten mellem den ansvarlige leder og virksomheden skal indsendes til styrelsen sammen med ansøgningen via virk.dk.

Kørselskontorets pligter

Et kørselskontor skal løbende og digitalt indsamle og opbevare oplysninger om den taxikørsel, der sælges af kørselskontoret, dvs. den kørsel som kørselskontoret har ansvaret for. Kørselskontoret skal efter anmodning fra myndighederne (styrelsen, Skat og politiet) indsende de indsamlede oplysninger
eller dele heraf i digital form.

Kørselskontorets administrative system skal revideres en gang årligt af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Hent IT-instruks om krav til systemrevision af kørselskontorets systemanvendelse for håndtering af
kørselsdata her.

Kørselskontorer er forpligtede til at være tilmeldt et uafhængigt klagenævn. Klagenævnet for Taxi er fungerende klagenævn for taxibranchen.

Bemærk: Der opkræves et gebyr på 550 kr. pr. time for behandling af ansøgning og udstedelse af tilladelse til at drive kørselskontor. Der vil derfor efter endt sagsbehandling blive fremsendt en regning for den tid, som det har taget at behandle sagen. Idet gebyret dækker sagsbehandlingen, vil der også blive
fremsendt en regning i de tilfælde, hvor ansøgningen ikke kan imødekommes, eller hvor sagsbehandlingen afbrydes uden, at der træffes endelig afgørelse.

Ansøgningsskemaer for kørselskontorer i landdistrikt

Du skal opfylde følgende krav for at få tilladelse til at oprette et landsdækkende kørselskontor:

 

Forretningssted

Virksomheden skal have fast forretningssted i Danmark. Det betyder, at den skal have et dansk CVRnummer.

Økonomi

Virksomheden skal have en egenkapital på mindst 500.000 kr. Virksomheden kan dokumentere egenkapitalkravet ved:

 • En erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor
 • Sikkerhedsstillelse i form af en garanti stillet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab
 • Virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor
  • Opstillede regnskaber er ikke godkendt dokumentation af egenkapital.
 • Virksomhedens åbningsbalance, såfremt virksomheden endnu ikke har aflagt sit første regnskab.
  • Åbningsbalancen må ikke være mere end 18 mdr. gammel på ansøgningstidspunktet.


Bemærk: En selskabsomdannelse fra IVS til ApS som udgangspunkt ikke er omfattet af taxiloven som godkendt dokumentation af egenkapital.

Restancer til det offentlige

Virksomheden kan ikke få tilladelse til at drive kørselskontor, hvis virksomheden eller den ansvarlige leder har en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere.

Vandel og god skik

Den ansvarlige leder skal opfylde vandelskravet. Det betyder, at den ansvarlige leder ikke må være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye lovovertrædelser i forbindelse med driften af virksomheden. Styrelsen indhenter en fuldstændig straffeattest og eventuelt en udskrift fra kriminalregisteret for at bedømme den vandelsmæssige baggrund.

Eksempelvis kan en dom for bedrageri føre til, at en person ikke kan godkendes. Domme for lovovertrædelser forældes efter et vist tidsrum. Dette kommer dog an på, hvilken type overtrædelse, der er tale om.

Den ansvarlige leder og personkredsen bag virksomheden skal desuden sandsynliggøre, at de kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Styrelsen kan nægte at udstede en tilladelse, hvis den ansvarlige leder og personkredsen bag virksomheden tidligere:

Har drevet vognmandsvirksomhed, der har været under konkurs eller rekonstruktionsbehandling, og årsagerne til de økonomiske vanskeligheder ikke er undskyldelige,  eller igennem en længere periode har udført ulovlig vognmandskørsel.

Den ansvarlige leder

Den ansvarlige leder må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover. Den ansvarlige leder skal kunne godkendes på vandel og god skik.

For at kunne blive godkendt som ansvarlig leder i en virksomhed med en tilladelse til drift af kørselskontor, er det et krav, at den ansøgende ansvarlige leder faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens drift.

I forbindelse med ansøgning om tilladelser, ansøgning om godkendelse af ny ansvarlig leder eller tilsyn med, om en virksomhed med tilladelser til erhvervsmæssig persontransport og/eller tilladelser til drift af kørselskontor, foretages der en konkret vurdering af, om den ansøgende ansvarlige leder faktisk og vedvarende forestår virksomhedens drift. I forbindelse med denne vurdering, indgår oplysninger om arbejdsopgaver og aflønning af den ansvarlige leder.

Det vurderes om den ansøgende ansvarlige leders arbejdsopgaver svarer til, at denne skal forestå virksomhedens drift. Det skal fremgå af ansættelseskontrakten, at den ansvarlige leder er ansat som ansvarlig leder eller transportleder i virksomheden der ansøger om tilladelser.

Ansættelseskontrakten mellem den ansvarlige leder og virksomheden skal indsendes til styrelsen sammen med ansøgningen via virk.dk.

Kørselskontorets pligter

Et kørselskontor skal løbende og digitalt indsamle og opbevare oplysninger om den taxikørsel, der sælges af kørselskontoret, dvs. den kørsel som kørselskontoret har ansvaret for. Kørselskontoret skal efter anmodning fra myndighederne (styrelsen, Skat og politiet) indsende de indsamlede oplysninger
eller dele heraf i digital form.

Kørselskontorets administrative system skal revideres en gang årligt af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Hent IT-instruks om krav til systemrevision af kørselskontorets systemanvendelse for håndtering af
kørselsdata her.

Kørselskontorer er forpligtede til at være tilmeldt et uafhængigt klagenævn. Klagenævnet for Taxi er fungerende klagenævn for taxibranchen.

Bemærk: Der opkræves et gebyr på 550 kr. pr. time for behandling af ansøgning og udstedelse af tilladelse til at drive kørselskontor. Der vil derfor efter endt sagsbehandling blive fremsendt en regning for den tid, som det har taget at behandle sagen. Idet gebyret dækker sagsbehandlingen, vil der også blive
fremsendt en regning i de tilfælde, hvor ansøgningen ikke kan imødekommes, eller hvor sagsbehandlingen afbrydes uden, at der træffes endelig afgørelse.

Ansøgninger for landsdækkende kørselskontor

Styrelsen kan nægte at udstede en tilladelse, hvis du tidligere:

har drevet vognmandsvirksomhed, der har været under konkurs eller rekonstruktionsbehandling og årsagerne til de økonomiske vanskeligheder ikke er undskyldelige, eller igennem en længere periode har udført ulovlig vognmandskørsel.
Styrelsen foretager i hver enkelt sag en konkret vurdering af, om økonomiske vanskeligheder i en tidligere virksomhed har været undskyldelige.

Gebyrer

TypeGebyr 2023Beskrivelse
Tilladelse til at drive kørselskontor550 kr. pr. TimeBehandling af ansøgning og udstedelse af tilladelse til at drive kørselskontor, der sælger taxikørsel. Bemærk, at der opkræves betaling for sagsbehandlingen uanset om en ansøgning imødekommes eller ej

Vejledninger og skemaer