Bestillingskontor

Bestillingskontoret kan fortsætte driften indtil udløbet af gyldighedsperioden for godkendelsen. Kun taxier, der fungerer på grundlag af taxitilladelser i henhold til den gamle taxilov, kan være tilsluttet et bestillingskontor.

Et bestillingskontor, som ønsker at overgå til kørselskontorvirksomhed, kan søge om tilladelse til at drive kørselskontor. De tilsluttede vognmænd kan samtidig søge om ombytning af deres taxitilladelser til erhvervsmæssig persontransport.

Hvis bestillingskontoret ønsker at overgå til kørselskontor, skal det orienteres Færdselsstyrelsen skriftligt, fx pr. mail, om at bestillingskontoret skal nedlægges og erstattes af et kørselskontor.

Orienteringen skal indeholde oplysning om, hvornår det ansøgte kørselskontor ønskes godkendt og oplysning om det aktuelle antal taxitilladelser, der forudsættes ombyttet samtidig, samt CVR-numre på de pågældende tilladelsesindehavere.

Ansøgningen skal indsendes i god til før overgangen til kørselskontor, så styrelsen kan koordinere udstedelsen af tilladelserne til kørselskontor og vognmænd.

Bemærk: De enkelte taxivognmænd skal selv ansøge om ombytning af deres tilladelser. Ansøgningen skal foretages digitalt via virk.dk.

Bestillingskontoret bliver fortsat reguleret på grundlag af den kommunale godkendelse og vil være omfattet af tilsyn fra kommunen. Kommunen kan dog med et halvt års varsel overdrage tilsynsforpligtelsen til styrelsen.

Hvis der kun er oprettet ét bestillingskontor i kommunen og antallet af tilsluttede taxier er under 10, kan bestillingskontoret opretholdes indtil gyldighedsperioden for godkendelsen udløber. Er der i en kommune oprettet flere bestillingskontorer, og kommer antallet af tilsluttede taxier under 10 eller under det af kommunen fastsatte minimumsantal, bortfalder godkendelsen, og bestillingskontoret skal afvikles efter senest 6 måneder.

Glidende overgang til kørselskontor

Bestillingskontoret kan også vælge en glidende overgang fra at drive bestillingskontorsvirksomhed til at drive kørselskontor. Det sker ved at fortsætte driften af bestillingskontoret, samtidig med at det søger om og får en tilladelse til at drive kørselskontor.

Bestillingskontoret vil således i en overgangsperiode også sideløbende kunne fungere som kørselskontor, indtil alle tilsluttede taxier har fået ombyttet deres taxitilladelser til tilladelser til erhvervsmæssig persontransport.

Her må taxierne køre

Taxier tilsluttet bestillingskontoret må udføre følgende typer kørsel:

 • Kørsel, som begynder og afsluttes inden for kommunen
 • Kørsel, som begynder inden for kommunen og afsluttes uden for kommunen og
 • Kørsel, som begynder uden for kommunen og afsluttes inden for kommunen

Fra bestillingskontor til kørselskontor

Hvis et bestillingskontor ønsker at omdanne sig til et kørselskontor, kan ejerkredsen bag
bestillingskontoret, vælge at:

 • Nedlægge bestillingskontoret og i stedet oprette et kørselskontor
 • Søge tilladelse til at drive kørselskontor og sideløbende også fungere som bestillingskontor, indtil godkendelsen udløber.

Takster for bestillingskontorer

Et bestillingskontor kan fortsætte driften, indtil godkendelsen udløber. Prisen for taxikørsel og ydelser skal fortsat afregnes efter de maksimaltakster, der er fastsat af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor tilladelsen er udstedt.

Indehavere af en tilladelse til at drive et bestillingskontor har mulighed for at søge om tilladelse til også at drive kørselskontor. Virksomheden kan derfor både drive bestillingskontor og kørselskontor, indtil tilladelsen udløber. Priserne for taxikørsel, der sælges fra henholdsvis kørselskontoret og bestillingskontoret, vil blive fastsat efter forskellige takster. Kørselskontorets priser skal beregnes efter det landsdækkende prisloft, mens bestillingskontorets priser beregnes efter de af kommunalbestyrelsen fastsatte maksimaltakster.

Anmodning om ændring af kommunalt fastsatte takster

Indehavere af en tilladelse til at drive et bestillingskontor har mulighed for at fremsætte anmodning om ændring af maksimaltaksterne i kommunen.

Anmodning om ændring af maksimaltaksterne skal indgives til kommunalbestyrelsen i den kommune, som har udstedt tilladelsen. Hvis kommunen har overdraget tilsynsforpligtelsen, skal ansøgning om ændring af maksimaltaksterne indgives til styrelsen.
Når styrelsen modtager en anmodning fra et bestillingskontor om ændring af taksterne, vil styrelsen indledningsvis undersøge, hvorvidt der er mere end et bestillingskontor i den pågældende kommune.

Styrelsen undersøger også, hvorvidt der er landvognmænd i den pågældende kommune. Er der mere end et bestillingskontor eller en eller flere landvognmænd i den kommune, hvor der anmodes om ændring af maksimaltaksterne, vil styrelsen fremsende høring til de pågældende bestillingskontorer og landvognmænd om ændring af maksimaltaksterne. Styrelsen vil på baggrund af høringsvarerne vurdere, om der er grundlag for ændring af de eksisterende takster.

Hvis styrelsen imødekommer en anmodning om ændring af maksimaltaksten, vil taksen blive fastsat efter det landsdækkende prisloft, som beregnes ud fra en starttakst kombineret med en anvendelse af tidstakst og afstandstakst under hele turen.

Kommuner og regioner med ændrede maksimaltakster:

 • Aalborg Kommune
 • Aarhus Kommune
 • Assens Kommune
 • Favrskov Kommune
 • Frederikshavn Kommune
 • Herning Kommune
 • Horsens Kommune
 • Jammerbugt Kommune
 • Kolding Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Morsø Kommune
 • Nyborg Kommune
 • Odder Kommune
 • Region Hovedstaden
 • Ringkøbing-Skjern
 • Silkeborg Kommune
 • Skagen Kommune
 • Skanderborg Kommune
 • Skive Kommune
 • Taxinævnet i Region Hovedstaden
 • Thisted Kommune