Fornyelse af kørelærergodkendelsen

Du skal forny din kørelærergodkendelse hvert femte år ved at gennemføre et efteruddannelseskursus.

Du har selv ansvar for at sikre dig at din kørelærergodkendelse er gyldig. Hvert femte år skal du derfor tilmelde dig og gennemføre et efteruddannelseskursus på et efteruddannelsescenter, der er godkendt af Færdselsstyrelsen.

Herefter kan du ved personligt fremmøde på Borgerservice få fornyet dit kørekort, så påtegnelsen om, at du er godkendt som kørelærer er gyldig. Du skal lægge dit efteruddannelsesbevis ved ansøgningen om fornyelse. Du finder blanketten nederst på siden.

Efteruddannelsesbevis og kørelærerkategorier

Efter gennemført efteruddannelse får du et efteruddannelsesbevis med en gyldighed på fem år. Det skal fornyes hvert femte år. Dine kørelærerkategorier er såkaldt gruppe 2-kategorier. Det betyder, at hvis de udstedes uden anden tidsbegrænsning end gældende for alder og kategori, vil du kunne få dem fornyet for maksimalt fem år ad gangen. Hvis dine helbredsmæssige forhold taler for en tidsbegrænsning af dit kørekort, vil dine kørekortkategorier kunne blive udstedt med denne tidsbegrænsning. Uanset om din kørelærerkategori er blevet tidsbegrænset, fx til en kortere tid end fem år, så vil dit efteruddannelsesbevis stadig være gyldigt i fem år.

Udløbsdatoen for dit efteruddannelsesbevis fremgår ikke af dit kørekort, kun på efteruddannelsesbeviset. Husk derfor, at du selv skal holde øje med udløbsdatoen på efteruddannelsesbeviset.

Krav til fornyelse af kørelærergodkendelse

I forbindelse med fornyelse af din kørelærergodkendelse, er der en række krav, som skal være opfyldt, heriblandt, at:

 1. din førerret har ikke i de seneste 2 år været frakendt ubetinget eller inddraget administrativt,
 2. du har gennemført et obligatorisk efteruddannelseskursus.
 3. du er ikke er dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer.

Hvis du inden for de seneste 2 år, forud for tidspunktet for fornyelse af din kørelærergodkendelse, har været frakendt førerretten betinget, fornyes kørelærergodkendelsen på vilkår af, at du består en kontrollerende køreprøve, og at de øvrige vilkår, som fastsættes ved afgørelsen om frakendelse, overholdes.

Hvis betingelserne for fornyelse af kørelærergodkendelse ikke er opfyldt

Har du fået afslag på ansøgning om fornyelse af din kørelærergodkendelse, så er det en betingelse at du består en ny kørelærerprøven til kategori B. Har du tidligere alene været godkendt som kørelærer til kategori A, skal du bestå en kørelærerprøve til kategori A.

Om efteruddannelsen

For at få din kørelærergodkendelse fornyet, skal du gennemgå et efteruddannelseskursus på et efteruddannelsescenter, der er godkendt af Færdselsstyrelsen. Efteruddannelsen skal sikre, at du som kørelærer fortsat er i besiddelse af de teoretiske og praktiske forudsætninger, du behøver, for at kunne undervise køreelever i overensstemmelse med de gældende regler for køreuddannelsen.

Efteruddannelsen sigter mod:

 1. at kørelæreren har viden om og kan anvende forskellige undervisningsmetoder, så kørelæreren kan gennemføre undervisning på mange måder, alt efter hvad deltagerne og stoffet kræver,
 2. at kørelæreren kan planlægge egen undervisning samt kan detailplanlægge en undervisningslektion,
 3. at sikre kørelærerens viden om risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi,
 4. at kørelæreren har viden om undervisningsplanerne for køreuddannelsen med tilhørende lærervejledninger,
 5. at kørelæreren har viden om relevante love og bekendtgørelser, og
 6. at kørelæreren har viden om administrative bestemmelser for køreuddannelsen

Efteruddannelsen sigter endvidere mod at bibringe kørelæreren viden om og/eller færdighed i et af følgende valgfrie emner:

 1. køretøjsteknik og køreteknik,
 2. energi- og miljørigtig køreteknik til den pågældende kategori,
 3. arbejdsmiljø i det omfang det er relevant for drift af en køreskole, og
 4. virksomhedsøkonomi med fokus på drift af en køreskole.

Undervisningen skal følge undervisningsplanen for efteruddannelse af kørelærere.

Praktiske oplysninger om efteruddannelsesforløbet

Efteruddannelsen skal gennemføres i forbindelse med fornyelse af kørelærergodkendelse hvert 5. år og afholdes over en periode på højst 3 måneder, der ligger inden for det seneste år af godkendelsesperioden.

Efteruddannelsen indeholder ikke eksamen, men der skal lægges vægt på deltagernes aktive deltagelse som betingelse for at modtage et kursusbevis.

Efteruddannelsen af kørelærere skal have en varighed på 5 undervisningsdage (8 timer pr. dag). Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 1, 2 og 3 skal have en varighed af 3 sammenhængende dage.
Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 4, 5 og 6 skal have en varighed af 1 dag, og undervisningen i afsnit 7 skal tillige have en varighed af 1 dag.

Efteruddannelsen kan tages sammenhængende eller opdeles i 2 moduler. Efteruddannelsen kan gennemføres således:

 • 5 dage, svarende til 1 modul
 • 4 dage og 1 dag, svarende til 2 moduler eller
 • 3 dage og 2 dage, svarende til 2 moduler.

Læs mere om efteruddannelsescentrene her

Love og regler på området

Ansøgning om ændringer i kørekort

Vejledninger