Uddannelse i særtransport

Indholdsside

Her kan du læse om den nye uddannelse, som giver adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter.

Den 1. april 2014 trådte bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter (BEK nr. 1282 af 12/11/2013) i kraft.

Bekendtgørelsen giver mulighed for, at personer, som har gennemgået en særlig uddannelse, kan opnå ret til at regulere færdslen i forbindelse med særtransportopgaver.

Den uddannelse, som giver ret til at regulere færdslen, kan tages på uddannelsescentre, som er godkendt af styrelsen.

Sådan får du et legitimationskort

Det kræves, at du som særtransport-assistent har dokumentation, i form af legitimationskort, for at have gennemført kursusuddannelsen.

For at få det legitimationskortet, der giver ret til færdselsregulering i forbindelse med særtransportopgaver skal du gennemføre en uddannelse, opfylde Politiets vandelskrav og endelig ansøge om selve legitimationskortet.

Den uddannelse, som du skal gennemføre, vil blive udbudt af uddannelsescentre, der er godkendt af styrelsen.

For at starte på uddannelsen er det en forudsætning, at du har gyldigt kørekort til de kategorier, som kræves af chauffører, der udfører særtransporter.

For at opfylde Politiets vandelskrav må du ikke være dømt for strafbare forhold, der kan begrunde fare for nye overtrædelser i forbindelse med regulering af færdslen. Læs mere i "Politiets erklæring om strafbare forhold", som du finder i boksen 'Mere information'.

Når du har gennemført uddannelsen

Når du har gennemført uddannelsen, skal der sendes en elektronisk ansøgning til styrelsen om at få udstedt dit legitimationskort.

Til brug i forbindelse med ansøgning tager uddannelsesstedet et fotografi, samtidig skal du afgive en underskrift på en særlig elektronisk plade.

Du skal også medsende en udfyldt "Erklæring om strafbare forhold", som du finder herunder. Inden du sender erklæringen sammen med din ansøgning, skal Politiet først have modtaget og gennemset, at du opfylder deres vandelskrav. Din erklæring må ikke blive ældre end 6 måneder, når du får udstedt legitimationskorte. Du finder adressen til Politiet på erklæringsskemaet.

Legitimationskortet

Dit legitimationskort har en gyldighed på 5 år fra udstedelsesdatoen. Fornyelse af legitimationskortet kræver, at man gennemfører et suppleringskursus af 2 dages varighed. Herefter kan man få udstedt et nyt legitimationskort, der er gyldigt i 5 år.

Legitimationskortet skal altid medbringes under kørslen og på forlangende forevises for politiet. Du kan få en bøde, hvis du ikke medbringer beviset under kørslen på samme vis, som det gælder for kørekort.

Udbydere af uddannelsen i Særtransport

EUC Lillebælt
Teknikervej 2
7000 Fredericia
Tel.: 79201111
E-mail: info@eucl.dk
www.eucl.dk

Lovgivning på området