Uddannelse i Trafikofficials og Race Marshals

Færdselsstyrelsen har udgivet en vejledning om anvendelse af trafikofficials og race marshals, godkendelse som kursusudbyder, visse myndighedspersoners regulering af færdslen samt bekendtgørelsens overgangsbestemmelser.

Politiets tilladelse til regulering af færdslen

Ved større sports- og kulturarrangementer kan arrangøren søge om tilladelse til at anvende trafikofficials og race marshals, når det er nødvendigt af hensyn til færdselssikkerheden eller en hensigtsmæssig trafikafvikling. Personer, der regulerer færdslen som trafikofficials og race marshals, skal have gennemført et kursus i færdselsregulering hos en godkendt kursusudbyder.

Vurdering af behovet for færdselsregulering

Det vil være op til arrangøren af arrangementet at vurdere, om der kan opstå situationer i forbindelse med arrangementets afvikling, hvor hensynet til færdselssikkerheden eller en hensigtsmæssig trafikafvikling kræver, at færdslen reguleres ved brug af trafikofficials og race marshals. Det kan f. eks. være i forbindelse med cykel- eller motionsløb, hvor der både er mange deltagere og tilskuere samt øvrig trafik, som skal afskærmes fra løbet.

Det kan tilsvarende være nødvendigt at færdselsregulere af hensyn til en hensigtsmæssig trafikafvikling. For eksempel kan der ved arrangementer opstå trafikale udfordringer, hvis et større antal køretøjer skal køre samme vej.

Arrangørens vurdering af behovet for færdselsregulering i forbindelse med et konkret arrangement, kan ske på baggrund af en forudgående dialog med den stedlige politikreds, hvor arrangementet afholdes. Det vil også være denne politikredsen som giver tilladelse til anvendelse af trafikofficials og race marshals.

Instruktion af trafikofficials og race marshals

I forbindelse med afvikling af et arrangement, hvor politiet har givet tilladelse til at anvende trafikofficials og race marshals, skal arrangøren af arrangementet sikre, at de trafikofficials og race marshals som skal regulere færdslen ved arrangementet modtager fornøden instruktion om opgaven. Forpligtelsens påhviler arrangøren af arrangementet, som vil være den person, forening eller virksomhed, der har ansøgt politiet om tilladelse til regulere færdslen i forbindelse med det pågældende arrangement.

Det vil være en konkret vurdering i forhold til det pågældende arrangement, hvad der er ”fornøden instruktion”. Det er derfor heller ikke muligt at lave en udtømmende opregning af hvilke oplysninger, arrangøren skal formidle til de trafikofficials og race marshal, der deltager ved et arrangement.

Instruktionen bør som minimum indeholde kontaktoplysninger på den person, som den pågældende trafikofficial eller race marshal refererer til under arrangementet, indholdet af politiets tilladelse og
andre planer for arrangementets afvikling. Der kan derudover være andre særlige oplysninger, som har betydning for færdselsreguleringen ved det konkrete arrangement. Instruktion kan både ske mundtligt og skriftligt, da dette ikke er nærmere reguleret i bekendtgørelsen.

Det vil derfor være op til arrangøren selv at afgøre, hvordan det bedst sikres, at alle har fået den fornødne instruktion.

Godkendte kursusudbydere af Trafic-offiicials og Race Marshals

VirksomhedAdressePostnummer/ ByTelefonnummer
Civilfærdselsregulering, c/o Christian FrydÆblegården 114300 Holbæk39282526
Idrætsforbund DIFIdrættens Hus, Brøndby Stadion 202605 Brøndby56808310
DGIVingsted Skovvej 17182 Bredsten40011218
Lisbeths KøreskoleVranderupvej 56000 Kolding36039175
TradiumVestre Alle 268900 Randers

Vejledning om betingelser for tilladelsesfri og tilladelseskrævende særtransport

Færdselsstyrelsen har udstedt en ny vejledning om betingelser for tilladelsesfri og tilladelseskrævende særtransport.

Vejledningen redegør for de betingelser, der skal være opfyldt for, at særtransporter er omfattet af særtransportbekendtgørelsen.

Desuden indeholder vejledningen en redegørelse for grundlæggende begreber, som ”nødvendigt”, ”udeleligt” og ”ét stykke gods”. Ligesom vejledningen redegør for den rimelighedsvurdering, som politiet skal foretage, når de skal vurdere, om, der kan gives en tilladelse til særtransport.

Regler og love på området