Ny bekendtgørelse om kørekort er udstedt

01-07-2024

En del af initiativpakken er implementeret

Transportministeren har indgået en aftale med kørelærerforeningerne om 12 initiativer til forbedring af kørekortområdet.

Flere af initiativerne betyder ændringer i kørekortbekendtgørelsen, der træder i kraft den 1. juli 2024.

Initiativerne indebærer bl.a. følgende:

Indførelse af karensperioder med virkning fra 15. august 2024

Elever, der første gang erhverver kørekort til kategori B, og ikke består en praktisk prøve, udelukkes fra at aflægge en ny praktisk prøve, før der er gået 7 dage. Målet er at mindske prøvespild og sikre, at kørekortansøgere, der ikke har de fornødne færdigheder, ikke går op til køreprøve igen, før de har haft mulighed for at forbedre deres færdigheder.

Desuden indføres en karensperiode på 6 måneder for kørekortansøgere, som snyder eller på anden vis omgår reglerne for at aflægge køreprøve. Det betyder, at ansøgere tidligst kan gå op til en ny køreprøve seks måneder efter den seneste køreprøve. Sanktionerne ved snyd skærpes, da de gældende tiltag ikke er tilstrækkelige.

Karensperioden indebærer alene, at eleven ikke kan aflægge en teoretisk eller praktisk prøve i perioden. Det er derfor muligt for køreeleven at fortsætte eller genoptage køreundervisningen i karensperioden.

Indførelse af forsøgsordning med kode 78 med virkning fra 1. juli 2024

Der indføres en forsøgsordning, som gør det muligt at gennemføre en del af køreundervisningen og aflægge køreprøve i en bil med automatgear, uden at kørekortet påføres kode 78, der begrænser førerretten til kun at gælde køretøjer med automatgear.

Forsøgsordningen giver også mulighed for at få fjernet kode 78 fra kørekortet på baggrund af gennemført køreundervisning.

Aflæggelse af køreprøver på dansk, engelsk, grønlandsk, færøsk, og tysk i det dansk-tyske grænseområde med virkning fra 1. januar 2025

Køreprøven kan fremover alene afvikles på enten dansk eller engelsk hos Færdselsstyrelsens prøvesagkyndige. Dermed bortfalder den nuværende mulighed for at bruge tolk. Der vil være særlige foranstaltninger i forhold til at aflægge prøve på tysk i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner, samt på færøsk og grønlandsk. 

Begrænsningen af de sprog, som køreprøver kan afvikles på, skal fremme og understøtte en mere effektiv prøveafvikling.

Øvrige ændringer

Derudover indeholder bekendtgørelsesudkastet følgende ændringer:

  • Tilsyn med køretekniske anlæg
    Færdselsstyrelsen har konstateret visse uhensigtsmæssigheder i forbindelse med reglerne om tilsyn med de lukkede øvelsespladser og køretekniske anlæg, der anvendes i forbindelse med køreundervisning.

    Uhensigtsmæssighederne består i, at selvom kørekortbekendtgørelsen indeholder krav om Færdselsstyrelsens godkendelse af begge typer af anlæg, findes der ikke et ensartet regelgrundlag for styrelsens efterfølgende tilsyn med de to typer af køreanlæg.

    På den baggrund indføres der en bestemmelse om, at Færdselsstyrelsen også fører tilsyn med køretekniske anlæg, ligesom det præciseres, at styrelsen kan tilbagekalde en meddelt godkendelse af anlægget.

  •  Justering af § 33
    Justering af § 33 fastlægger, at Færdselsstyrelsen ejer løsningen for den digitale lægeattest.

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2024.

 

Se mere på Retsinformation