Løn- og arbejdsvilkår for taxichauffører

Her kan du finde alle gældende overenskomster og vejledninger til, hvordan du skal forholde dig, når du har chauffører ansat.

Virksomheder, der har ansat chauffører, skal sikre, at chaufførernes løn- og arbejdsvilkår er mindst lige så gode som de vilkår, der er fastsat for samme arbejde i henhold til en kollektiv overenskomst, der er indgået af repræsentative arbejdsmarkedsparter på dette faglige område, og som gælder for hele landet.

Dette betyder, at virksomheder, der har ansat chauffører, skal sikre, at vilkårene for blandt andet løn, arbejdstid, pension, opsigelse, ferie, sygdom, og barsel, skal være mindst lige så gode som de vilkår, der er fastsat for samme arbejde i henhold til følgende kollektive landsdækkende overenskomster for fagområder omfattet af taxiloven.

  • Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2018 - 2021 mellem 3F Fagligt Fælles Forbund og ATAX Arbejdsgiverforeningen for indehavere af tilladelser til taxi, limousine, sygetransport, offentlig servicetrafik og buskørsel
  • Overenskomst 2019-2022 mellem Det Faglige Hus og Kristelig Arbejdsgiverforening
  • Landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiverforening,Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) og 3F Fagligt Fælles Forbund
  • Overenskomst for taxikørsel 2017-2020 mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Fagligt Fælles Forbund
  • Overenskomst for taxikørsel 2017-2020 mellem DI Overenskomst II (ATV) og 3F Fagligt Fælles Forbund

Der er ikke krav om, at virksomhederne skal være medlem af en arbejdsgiverforening og heller ikke krav om, at chaufførerne skal være medlem af en fagforening.

Såfremt virksomheden oplyser, at denne er medlem af en arbejdsgiverforening eller har tegnet en tiltrædelsesoverenskomst, sender styrelsen høring herom til de pågældende overenskomstparter.

Hvis virksomheden angiver at ville følge en overenskomst, som ikke er indgået af en af de mest repræsentative parter på området, sender styrelsen den pågældende overenskomst i høring ved ovennævnte overenskomstparter.

Ansættelseskontrakt

Gældende for den ansvarlige leder, for både vognmænd og kørselskontorer:

For at kunne blive godkendt som ansvarlig leder i en virksomhed, der udfører erhvervsmæssig persontransport, er det et krav, at den ansøgende ansvarlige leder faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens drift.

I forbindelse med ansøgning om tilladelser, ansøgning om godkendelse af ny ansvarlig leder eller tilsyn med en virksomhed med tilladelser til erhvervsmæssig persontransport og/eller tilladelser til drift af kørselskontor, foretages der en konkret vurdering af, om den ansøgende ansvarlige leder faktisk og vedvarende forestår virksomhedens drift. I forbindelse med denne vurdering indgår oplysninger om arbejdsopgaver og aflønning af den ansvarlige leder.

Det vurderes, om den ansøgende ansvarlige leders arbejdsopgaver svarer til, at denne skal forestå virksomhedens drift. Det skal fremgå af ansættelseskontrakten, at den ansvarlige leder er ansat som ansvarlig leder eller transportleder i virksomheden, der ansøger om tilladelser.

Færdselsstyrelsen stiller krav om, at en ansvarlig leder, der er ansat i en virksomhed med tilladelser udstedt efter taxiloven, og som ikke er eneejer af virksomheden. Er den ansvarlige leder tillige ansat som chauffør i virksomheden, skal vedkommende have overenskomstmæssig aflønning som chauffør og derudover aflønnes med mindst 50.000 kr. om året for arbejdet som ansvarlig leder.
Aflønningsniveauet er fastsat i overensstemmelse med de krav, der er til aflønning af transportledere på det øvrige vejtransportområde, hvor det er vurderet, at aflønning skal være af et vist niveau, før end der tale om, at den ansvarlige leder faktisk og vedvarende kan forestå virksomhedens drift. Er der tale om en stor virksomhed med mange tilladelser, kan styrelsen, efter en konkret vurdering, kræve en højere aflønning end ovenfor angivet.

Ansættelseskontrakten mellem den ansvarlige leder og virksomheden skal indsendes til styrelsen sammen med ansøgningen via www.virk.dk.