Udrykningskøretøjer

Færdselsstyrelsen kan tillade, at ambulance, redningskøretøj eller lignende motorkøretøj, der tilhører private, kan registreres som udrykningskøretøjer (§4, stk. 2).

Reglerne om udrykningskørsel findes i færdselslovens § 7 og i bekendtgørelse om udrykningskørsel. Hent bekendtgørelse om udrykningskørsel nedenfor (nr. 154 af 25. februar 2009).

Private køretøjer der kan registreres som udrykningskøretøjer

Færdselsstyrelsen kan tillade, at ambulance, redningskøretøj eller lignende motorkøretøj, der tilhører private, kan registreres som udrykningskøretøjer (§4, stk. 2).

Køretøjerne skal desuden godkendes til udrykningskørsel af en synsvirksomhed (§2) og registreres hos Motorstyrelsen som udrykningskøretøj (§2).

Typer af tilladelser

Færdselsstyrelsen udsteder to typer tilladelser, der afhænger af køretøjets type, og hvad det skal bruges til.

Hvis der er tale om ambulancer, brand-/redningskøretøjer eller slæbningskøretøjer kan der gives en køretøjsbestemt tilladelse . Denne tilladelse giver mulighed for at registrere et ubegrænset antal køretøjer som udrykningskøretøjer, når blot køretøjerne hører ind under en af de tre nævnte
køretøjstyper. Tilladelsen giver ikke ret til at registrere andre typer af køretøjer som udrykningskøretøjer.

Til alle andre typer af køretøjer kræves en konkret tilladelse . Denne tilladelse udstedes specifikt til hvert enkelt køretøj efter en vurdering af, hvorvidt ansøger har det fornødne behov for at køre udrykning.

Ved vurderingen foretager Færdselsstyrelsen en afvejning af på den ene side ansøgers interesser og behov for udrykningskørsel og på den anden side de færdselssikkerhedsmæssige hensyn. Hensynet til færdselssikkerheden vejer tungt. Der gives på denne baggrund kun tilladelse under ganske særlige
omstændigheder og i tilfælde af særligt behov. Før der træffes afgørelse, sendes ansøgningen i høring hos de relevante politikredse.

Søg om tilladelse

Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende informationer:

  • Oplysning om hvem der søger tilladelse med angivelse af navn og CVR-/CPR-nr.
  • Oplysning om, hvilke køretøjer der søges tilladelse til med angivelse af registreringsnummer eller stelnummer. Såfremt registreringsattest haves, skal den medsendes.
  • Dokumentation for ejerforholdet, såfremt det ikke fremgår af registreringsattesten.
  • Foto af motorkøretøj - forfra, bagfra og fra siden.

Ved ansøgning om konkret tilladelse skal ansøgningen endvidere indeholde:

  • Beskrivelse af, hvorfor man har behov for tilladelse til at registrere køretøj som udrykningskøretøj, og fornøden dokumentation for behovet i form af f.eks. kontrakter eller aftaler.
  • Beskrivelse af, i hvilke situationer man påtænker at køre udrykningskørsel.
  • Angivelse af, i hvilke geografiske områder udrykningskørsel kan komme på tale.

Love og regler på området

Betingelser for udrykningskørsel

Udrykningskørsel må kun foretages, når det skønnes nødvendigt af hensyn til politimæssige opgaver, personredning, brand, forureningsuheld eller afværgelse af omfattende skader i øvrigt (§1).

Tilladelsen tilhører:

Tilladelsen udstedes til et firma eller en person med angivelse af navn og CVR-/CPR-nr. Tilladelsen er kun gyldig, så længe firmaet/personen udfører den type opgaver, der er oplyst i forbindelse med ansøgningen.

Hvis virksomheden skifter navn, ophører eller ikke længere udfører den type opgaver, som er oplyst i ansøgningen, skal dette indberettes til Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, såfremt Færdselsstyrelsen på baggrund af indberetningen vurderer, at grundlaget for tilladelsen ikke længere er til stede.

Overdragelse af en tilladelse

For begge typer af tilladelser gælder det, at de ikke kan overdrages fra et firma eller en person til et andet firma eller en anden person, hvis køretøjet eller firmaet sælges eller overdrages.