Undtagelse fra kvalifikationsuddannelse

Her kan du læse mere om hvilke former for kørsel, der er undtaget fra kravet om kvalifikationsuddannelse for chauffører.

Kørsel, som er undtaget fra kravet om kvalifikationsuddannelse

De fleste chauffører, der kører bus eller lastbil, er omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse.

Der er dog undtagelser til reglen, som vil blive præciseret i det nedenstående. Undtagelserne fremgår af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport nr. 322 af 30. marts 2020, § 4, § 5 og § 6. Det er fastsat for at undtage de personer, som ikke udfører egentligt chaufførarbejde, men som udelukkende er førere af køretøjer, der bruges til at transportere materiel og udstyr i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv.

Det er en betingelse for at være undtaget fra krav om kvalifikationsuddannelse, at kørslen ikke er førerens hovedaktivitet. Føreren må altså ikke transportere udstyr eller materialer til andre arbejdsopgaver end dem han selv deltager i. Han må heller ikke hente eller bringe materialer (”rene” transportopgaver).

I tilfælde, hvor en person – uanset jobfunktion – udfører chaufførarbejde, er den pågældende således omfattet af krav om kvalifikationsuddannelse. Det er således ikke omfanget af chaufførarbejdet, der er afgørende, og heller ikke om personens jobfunktion normalt ikke er chauffør.

 • Forsvarets, redningsberedskabets og politiets køretøjer
 • Køretøjer, der anvendes i katastrofetilfælde eller under redningsoperationer
 • Køretøjer, der benyttes til køretimer
 • Køretøjer, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring og varetransport i privat øjemed
 • Køretøjer, der bruges til at transportere materiel og udstyr, som føreren skal bruge til at udøve sit egentlige erhverv.
 • Køretøjer, der kører i landdistrikter for at forsyne deres egen virksomhed, når føreren ikke tilbyder transportydelser, og når transporten er lejlighedsvis og ikke påvirker trafiksikkerheden
 • Køretøjer, som landbrugs-, gartneri-, skovbrugs-, opdræts- og fiskerivirksomheder anvender eller lejer uden fører til tranport af varer som led i deres egen erhvervsmæssige virksomhed, medmindre kørslen er en del af chaufførens hovedaktivitet eller overstiger 100 km, fra basen fra den virksomhed som ejer, lejer eller leaser køretøjet.

Som udgangspunkt er kørsel i relation til beredskabslovgivningen undtaget for kravet om kvalifikationsuddannelse, heri medregnes også træningskørsel. Desuden er alle former for udrykningskørsel (kørsel med ”blåt blink”) undtaget, dette indbefatter også returkørsel.

 • Kørsel med ambulance
 • Kørsel med køretøjer indregistreret med anvendelsen "ambulancekørsel" er undtaget fra kravet om kvalifikationsuddannelse.
 • Kørsel med TV-inspektionskøretøjer
 • Førere af TV-inspektionskøretøjer er undtaget fra kravet om kvalifikationsuddannelse for chauffører, da de alene transporter materiel eller udstyr, som skal anvendes under udøvelsen af deres erhverv.
 • Kørsel med prøveskilte (prøvenummerplader)

Er køretøjet ikke indregistreret betragtes det ikke som værende sat i drift, og kørslen er således ikke omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse, hvis kørslen finder sted i forbindelse med reparation, vedligeholdelse, syn eller op - / ombygning.

Kørsel med køretøjer opbygget med lystavle, skilte og evt. stødpuder til brug ved afspærring og færdselsregulering er undtaget fra kravet om kvalifikationsuddannelse. Undtagelsen forudsætter, at køretøjet står stille, når det er i brug.

Kørsel med mobilkran er undtaget fra kravet om kvalifikationsuddannelse, såfremt alle de følgende betingelser er opfyldt:

Personen, som fører mobilkranen, skal være den samme, som senere skal betjene kranen efter opstilling.

Under kørslen må der ikke medbringes udstyr eller materialer, der skal anvendes af andre.

Kørsel på et lukket område vil være undtaget fra kravet om kvalifikationsuddannelse, såfremt alle de følgende betingelser er opfyldt:

 • Der køres inden for et begrænset område som f.eks. en lufthavn.
 • Der er hastighedsbegrænsning på hele området på max. 45 km/t.
 • Køretøjet må ikke lovligt kunne fremføres med en hastighed, der er højere end 45 km/t.
 • Energiselskabers specialkøretøjer registreret til særlig anvendelse
 • Kørsel med køretøjer registreret til særlig anvendelse hos energiselskaber kan fritages fra kravet om kvalifikationsuddannelse såfremt følgende betingelser er opfyldt:

Personen, som fører køretøjet, skal være den samme, som senere skal betjene dets udstyr.

Under kørslen må der ikke medbringes udstyr eller materialer, der skal anvendes af andre.

Kørsel i forbindelse med asfaltarbejde er undtaget fra kravet om kvalifikationsuddannelse såfremt følgende betingelser er opfyldt:

Chaufføren transporterer kun asfalt, som han selv skal bruge, når han udfører en bestemt anlægsopgave.

Det er en forudsætning, at der ikke udføres andre transportopgaver hverken før, under eller efter anlægsopgaven. Det har ingen betydning, om der er tale om nyanlæg eller vedligehold. Der skelnes ikke mellem disse to typer arbejdsopgaver.

Kørsel i forbindelse med opsætning af stilladser er undtaget fra kravet om kvalifikationsuddannelse såfremt følgende betingelser er opfyldt:

 • Chaufføren transporterer kun materiel, som han selv skal bruge, i forbindelse med opsætning af stillads.

Det er en forudsætning, at der ikke udføres andre transportopgaver hverken før, under eller efter opsætningen af stilladset.