Vejledning

Vejledning om kørsel i Danmark for indehavere af ukrainsk kørekort

2023

Gyldigheden for ukrainske kørekort, der er udstedt i forbindelse med førstegangserhvervelse af kørekort, og som er udløbet efter den 31. december 2021, er forlænget.

Ingen krav om ombytning af ukrainsk kørekort

Personer, der i EU er under midlertidig beskyttelse grundet situationen i Ukraine, kan bruge deres gyldige ukrainske kørekort i EU i den tid, den midlertidige beskyttelse varer. Der er ikke krav om, at der skal medbringes en oversættelse af kørekortet, eller at der skal medbringes et internationalt kørekort.

Myndighederne kan til enhver tid kontrollere gyldigheden af ukrainske kørekort. Kørekort udstedt af Ukraine i elektronisk format kan på nuværende tidspunkt ikke anvendes i Danmark.

Forlængelse af udløbne kørekort udstedt af Ukraine

Gyldigheden for ukrainske kørekort, der er udstedt i forbindelse med førstegangserhvervelse af kørekort, og som er udløbet efter den 31. december 2021, er forlænget. Disse kørekort skal således anses som gyldige i Danmark.

Forlængelsen er gældende, mens den ukrainske krigslov er gældende og indtil et år efter, at loven er ophævet.

Forlængelsen gælder kun for kørekort, herunder kategorier, der er udstedt for første gang, og som er udløbet. Det er af Ukraine blevet oplyst, at et kendetegn for disse kørekort er, at de alene er gældende for en periode på 2 år.

Det vil sige, at et ukrainsk kørekort, som er udløbet efter den 31. december 2021, og som kun har en gyldighed for 2 år fra udstedelsesdatoen, skal anses som gyldig for nuværende.

Mulighed for ombytning

Selvom der ikke er krav om ombytning af ukrainske kørekort for personer, der i EU er under midlertidig beskyttelse grundet situationen i Ukraine, kan der ansøges om at få ombyttet det udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

Ansøgning om ombytning af et udenlandsk kørekort skal indleveres ved en Borgerservice i en kommune, som du selv kan vælge.

For at kunne få udstedt et dansk kørekort er det et krav, at du har sædvanlig bopæl i Danmark. Man har som udgangspunkt sædvanlig bopæl i Danmark fra det tidspunkt, hvor man har bosat sig i Danmark med henblik på at opholde sig i landet i mindst 185 dage om året, som følge af ens personlige eller erhvervsmæssige tilknytning. Vurderingen om sædvanlig bopæl foretages af kommunen i forbindelse med indleveringen af ansøgningen.

Vurderes det, at du ikke har sædvanlig bopæl i Danmark, skal du ikke ombytte dit ukrainske kørekort, og du kan derfor fortsætte med at køre i Danmark med dit ukrainske kørekort.

Ombytning af kørekort til almindelig bil

Danmark har godkendt Ukraine som et gruppe 1-land i kørekortmæssig sammenhæng. Det betyder, at borgere med et ukrainsk kørekort kan ombytte kørekortet til et dansk kørekort uden at skulle aflægge en kontrollerende køreprøve. Ombytningen uden kontrollerende køreprøve gælder dog kun for kørekort til kategori B (almindelig bil). I Danmark giver kørekort til kategori B ret til at føre traktorer og motorredskaber samt lille og stor knallert.

Ved indleveringen af ansøgning om ombytning skal du medbringe:

  • Dit udenlandske kørekort
  • Gyldig opholdstilladelse eller opholdsbevis, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger eller lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse
  • Lægeattest
  • En skriftlig erklæring på tro og love om, at du ikke har været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår

Kan du ikke afgive en skriftlig erklæring på, at du ikke har været frakendt og din førerret er ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår, kan du stadig få dit kørekort ombyttet, men på betingelse af at du består en kontrollerende køreprøve.

Vær opmærksom på at kommunen kan kræve, at dit kørekort bliver oversat til dansk, engelsk eller fransk. Oversættelsen skal være udfærdiget af en offentlig myndighed eller en organisation, der i Ukraine er bemyndiget hertil.

Ombytning af kørekort til bus, lastbil og/eller motorcykel

Hvis du har kørekort til flere kategorier, og du ikke vil nøjes med at ombytte dit kørekort til almindelig bil, er det en betingelse for ombytningen til et dansk kørekort, at du består en kontrollerende køreprøve. En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Det er ikke et krav om, at man skal have modtaget undervisning hos kørelærer, men det kan være gavnligt at få teoretisk og praktisk undervisning hos en kørelærer inden, at man skal til en kontrollerende køreprøve.

Ved indleveringen af ansøgning om ombytning skal du medbringe:

  • Dit udenlandske kørekort
  • Gyldig opholdstilladelse eller opholdsbevis, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger eller lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse
  • Lægeattest

Vær opmærksom på at kommunen kan kræve, at dit kørekort bliver oversat til dansk, engelsk eller fransk. Oversættelsen skal være udfærdiget af en offentlig myndighed eller en organisation, der i Ukraine er bemyndiget hertil.

Kvalifikationskrav for erhvervsmæssig kørsel

For at arbejde som erhvervschauffør i Danmark, skal man, foruden et kørekort til den enkelte kategori, også have gennemført og bestået en kvalifikationsuddannelse for chauffører til enten lastbil, bus, varebil eller erhvervsmæssig persontransport (taxikørsel, limousinekørsel samt kørsel for offentlige myndigheder).

Hvis du ønsker at udføre erhvervsmæssig kørsel i en lastbil eller bus, kan du læse mere om kravene og uddannelsen her. Der er krav om kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, hvis man vil køre bus erhvervsmæssigt. For at få udstedt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring skal man bestå en køreprøve. Der må ikke anvendes tolk ved denne prøve, dog kan prøven aflægges på engelsk. Herudover er der også krav til helbred, alder samt vandel.

Hvis du ønsker at arbejde som varebilschauffør kan du læse mere her

Hvis du ønsker at arbejde som taxichauffør m.v. kan du læse mere om kravene her. Der er et sprogkrav forbundet med optagelse på kvalifikationsuddannelsen til erhvervsmæssig persontransport efter taxiloven. Man skal derfor i forbindelse med optagelse på kurset kunne skriftligt dokumentere, at man taler dansk på et niveau svarende til Dansk Prøve 2. Herudover er der også en række andre krav til helbred, alder, erfaring samt vandel og god skik.

Indhold