Bekendtgørelser om synsvirksomheder og omsynsvirksomheder opdateres

14-02-2024

Krav om indberetning af fotodokumentation og start- samt sluttidspunkt ved gennemførelsen af syn og omsynsyn og omsyn udskydes midlertidigt.

Færdselsstyrelsen har måttet konstatere, at det ikke vil være muligt at gøre den nye syns-app klar til brug ude i synshallerne inden den 1. april 2024. Derfor udskydes indberetningspligten af fotodokumentation og start- samt sluttidspunktet for gennemførsel af syn og omsyn.

Færdselsstyrelsen udmøntede i november 2023 den politiske aftale af den 10. august 2023 om en styrket indsats mod sms-syn med udstedelse af opdaterede bekendtgørelser om synsvirksomheder og omsynsvirksomheder.

Med bekendtgørelserne blev der bl.a. fastsat bestemmelser om, at syn- og omsynsvirksomheder med virkning fra den 1. april 2024 forpligtes til at indberette fotodokumentation og start- samt sluttidspunkt ved gennemførelsen af syn og omsyn til Færdselsstyrelsen via en dertil udviklet app-løsning.

Færdselsstyrelsen har noteret sig, at synsbranchen har udtrykt bekymring over tidsperspektivet ved implementeringen af den nye app-løsning.

Foranlediget af branchehenvendelserne – og tidsperspektivet med at få færdigudviklet app-løsningen – er det besluttet at udskyde virkningen af indbereteningspligten midlertidigt.

Af samme årsag udskydes muligheden for at Færdselsstyrelsen kan træffe afgørelse om at begrænse en syn- og omsynsvirksomheds tilladelse til at gennemføre syn på bestemte dage, tidspunkter eller til bestemte synstyper midlertidigt. De tilknyttede bestemmelser om straf og konsekvenser for syns- og omsynsmedarbejdere ophæves ligeledes midlertidigt.

Det forventes, at bestemmelserne om indberetningspligten og muligheden for at træffe afgørelse om at begrænse en syns- og omsynsvirksomheds tilladelse til at drive syn- og omsynsvirksomhed genindføres og får virkning inden årets udgang.

De nævnte ændringer til bekendtgørelserne træder i kraft den 30. marts2024.

Læs mere på Retsinformation om 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om synsvirksomheder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om omsynsvirksomheder