Ny bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

31-05-2023

Den nye bekendtgørelse indfører bl.a. mængdegrænser for privates transport af fyrværkeri og flaskegas og ændrer i de nationale bestemmelser for vejtransport af husstandsindsamlet affald, der er farligt gods.

Færdselsstyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

Bekendtgørelsen har fået opdateret fodnoten med:

  • Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2022/2407 af 20. september 2022 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling og,
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/1999 af 19. oktober 2022 om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej.

Mængdegrænser og transport af fyrværkeri

Der er desuden indsat mængdegrænser for, hvor meget fyrværkeri og flaskegas private må transportere til eget forbrug. Mængdegrænserne svarer til, hvad private må opbevare på bopælen af fyrværkeri og flaskegas. Desuden må fyrværkeri ikke transporteres samtidig med andet farligt gods.

Transport af affald, der er farligt gods

I bekendtgørelsens bilag 2 er der ændret i de nationale lempelser om særlige bestemmelser for national vejtransport af affald, der er farligt gods.

Ændringen imødekommer ønsker fra branchen og letter kommunernes indsamling af husholdningslignende affald, der er farligt gods fra bl.a. husstande og virksomheder.

Øvrige ændringer

Desuden er der sket redaktionelle justeringer og opdateringer i bekendtgørelsen.

Samtidig er der indsat en bestemmelse om, at standarder, der henvises til i bekendtgørelsen og i ADR-konventionen, ikke indføres i Lovtidende.

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2023.

Gå til bekendtgørelsen