Udstedelse af bekendtgørelse om omsynsvirksomheder

06-12-2023

Færdselsstyrelsen udsteder opdateret bekendtgørelse om omsynsvirksomheder

Bekendtgørelse om omsynsvirksomheder er opdateret for at sikre, at omsynsvirksomhederne overholder kravene i periodesynsdirektivet (direktiv 2014/45/EU).

Derudover er indsatsen mod sms-syn, som der blev indgået politisk aftale om den 10. august 2023, udmøntet.

Der er sket følgende ændringer i bekendtgørelsen:

Optagelse og indberetning af fotodokumenation og registrering af start- og sluttidspunkt for omsyn

  •  Omsynsmedarbejdere skal optage og indberette fotodokumentation for køretøjets tilstedeværelse på synsstedet, når de gennemfører et omsyn
  • Det er et krav, at omsynsmedarbejdere registrerer start- og sluttidspunktet for omsynet, de indberetter til Færdselsstyrelsen
  • Omsynsmedarbejdere kan straffes med bøde, hvis de ikke sikrer og indberetter dokumentationen til Færdselsstyelsen
  • En app-løsning til indberetningen er under udvikling. Styrelsen forventer, at den er klar til brug i 1. kvartal 2024, og kravet om indbretning får derfor virkning fra den 1. april 2024.

 Begrænsning af tilladelse til at foretage omsyn

  • Som led i udmøntningen af den politiske aftale om en styrket indsats mod sms-syn kan Færdselsstyrelsen nu træffe afgørelse om begrænsning af en omsynsvirksomheds tilladelse til at foretage omsyn, hvis der ikke foreligger fotodokumentation fra omsynet. Tilladelsen kan begrænses til at gælde på bestemte dage, på bestemte tidspunkter eller for bestemte køretøjer
  • Færdselsstyrelsens afgørelse om at begrænse tilladelsen kan indbringes for domstolene

Krav om grundlæggende uddannelse og efterfølgende efteruddannelse

  • Omsynsmedarbejdere skal gennemføre en grundlæggende uddannelse og efterfølgende efteruddannelse i overensstemmelse med kravene i bilag 1. Den grundlæggende uddannelse skal være gennemført inden udgangen af 2025.
  • Færdselsstyrelsen har justeret bilag 1, så det afspejler, at kravene til uddannelse ikke kun gælder virksomhedens teknisk ansvarlige, men for alle virksomhedens omsynsmedarbejdere.

Konsekvensrettelser og præciseringer af bestemmelser om indberetning eller underretning til Færdselsstyelsen

Desuden er der foretaget konsekvensrettelser og præciseringer om indberetning eller underretning af oplysninger til Færdselsstyrelsen. Det betyder, at de allerede eksisterende bestemmelser i bekendtgørelsen ensrettet.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Læs mere på Retsinformation om

Bekendtgørelse om omsynsvirksomheder