Opdateret vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

27-04-2023

Færdselsstyrelsen har opdateret Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen, da der er kommet nye fortolkningsbidrag fra EU-Domstolen og de danske domstole.

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen angiver en ramme for forståelsen af rækkevidden af de enkelte undtagelsesbestemmelser.

Færdselsstyrelsen modtog i foråret 2023 nye fortolkningsbidrag fra henholdsvis EU-Domstolen og de danske domstole. De nye fortolkningsbidrag er indarbejdet i den opdaterede vejledning.

Dom om servicebil

Et af de nye fortolkningsbidrag er fra en dom afsagt af Vestre Landsret den 5. april 2023. 

Sagen vedrører en lastbil (servicebil) med en største tilladt totalvægt, der overstiger 7,5 ton. 
Retten lægger til grund, at der i servicebilen transporteres værktøj og reservedele, der bruges i forbindelse med reparation af lastbiler (og trailere) ude på stedet, f.eks. en rasteplads. 

Retten konkluderer, at servicebilen er omfattet af køre- og hviletidsforordningen. 

Dom om begrebet ”godstransport”

Desuden har EU-Domstolen ved en dom afsagt den 2. marts 2023 fortolket begrebet ”godstransport”. 
Ifølge dommen omfatter begrebet ”godstransport” vejtransport udført af et køretøj, der er indrettet til ikke blot at tjene som midlertidig privat beboelse, men også til lastning af gods til ikke-kommercielle formål.