Pressemeddelelser

To nye bekendtgørelser om kontrol af arbejdstid træder i kraft den 21. maj 2022

11-05-2022

Bekendtgørelserne udmønter sammen med lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, og lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren, reglerne om kontrol af arbejdstid.

Som en del af Vejpakken har EU i juli 2020 med direktiv (EU) 2020/1057 vedtaget ændringer i direktiv 2006/22/EF (kontroldirektivet). Ændringerne indebærer en udvidelse af den eksisterende vej- og virksomhedskontrol på køre- og hviletidsområdet, således at der indføres krav om kontrol af en række bestemmelser i direktiv 2002/15/EF (vejtransport-direktivet om arbejdstid).

Med lov nr. 639 af 18. maj 2022 udmøntes ændringerne i national lovgivning, ligesom de nærmere regler fastsættes i bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport, og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransport aktiviteter.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

I bekendtgørelsen fastsættes der bl.a. bestemmelser om, at den administrative kontrol med virksomheders overholdelse af lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren og af bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransport-aktiviteter, udføres af Færdselsstyrelsen, samt at vejkontrollen udføres af politiet.

I forhold til vejkontrollen præciseres det i bekendtgørelsen, at der alene foretages kontrol med pauser, samt at vejkontrollen begrænses til de aspekter, der kan kontrolleres effektivt ved hjælp af takograf.

Det præciseres endvidere, at der er tale om en risikobaseret kontrol, hvorved forstås, at det er ved de vej- og virksomhedskontroller, hvor der konstateres mange eller alvorlige overtrædelser af køre- og hviletidsforordningen eller takografforordningen, at der vil blive foretaget en arbejdstidskontrol.

Bekendtgørelsesudkastet fastsætter ligeledes kontrolperioden for kontrol med arbejdstiden, ligesom der indsættes regler om udlevering af oplysninger om arbejdstid efter anmodning til Færdselsstyrelsen i forbindelse med kontrollen.

Med henblik på udarbejdelsen af en risikoprofil for den kontrollerede virksomhed, fastsættes det i bekendtgørelsesudkastet, at Færdselsstyrelsen indføjer oplysninger om det relative antal og alvoren af de overtrædelser af lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren eller bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransport-aktiviteter, som den enkelte virksomhed har begået.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransport-aktiviteter

Med henblik på at fastsætte samme sanktionssystem for overtrædelse af reglerne om arbejdstid, som der gælder på køre- og hviletidsområdet, indsættes der nye strafbestemmelser og regler om strafudmåling i bekendtgørelsen.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 21. maj 2022.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransportaktiviteter

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport