Brancherettet efteruddannelse

Ajourføring chauffør på spule Slamsugerbil

2023

På baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, eller erfaring og denne ajourføring, har deltageren opnået kendskab til nyeste regler og standarder indenfor: Gældende arbejdsmiljøregler og ATvejledninger ved arbejde med kloaker:

  • Tegningsforståelse herunder opbygningen af almindelige og avancerede afløbsinstallationer
  • Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med etablering af og arbejde i rørgrav, brønde og bygværker efter gældende normer, love og AT-vejledninger
  • Hvorledes arbejdet udføres sundhedsog sikkerhedsmæssigt forsvarligt efter gældende miljøog arbejdsmiljølovgivning
  • Sikkerhed ved arbejde på og ved vej
  • Vurdere konkrete arbejdsmiljøproblemstillinger og vælge arbejdsmetoder, der minimerer eller fjerner arbejdsmiljørisici under hensyntagen til egen og andres sikkerhed