Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009

21-10-2009

Om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF.