Høring: Færdselsstyrelsen sender bekendtgørelsesudkast om vejtransport af farligt gods i høring

Publiceringsdato: 27/04/2021
Færdselsstyrelsen har netop sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods i høring. Høringsfristen udløber den 21. maj 2021.
Som en del af ændringen af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods implemeteres Kommissionens delegerende direktiv 2020/1833/EU af 2. oktober 2020 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF for så vidt angår tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling. Fodnoten til bekendtgørelsens titel opdateres således, at den indeholder en reference til dette direktiv.

Derudover præciseres de enkelte myndigheders beføjelser i bekendtgørelsen således, at det fremgår, hvilke myndigheder der er de kompetente myndigheder inden for de enkelte områder af ADR-konventionen, som indeholder de internaionale regler for vejtransport af farligt gods. 

På baggrund af lov nr. 2081 af 21. december 2020 om ændring af færdselsloven præciseres det samtidig, at Færdselsstyrelsen fører kontrol med overholdelsen af bekendtgørelsen, jf. færdselslovens § 82, stk. 8. Det betyder blandt andet, at Færdselsstyrelsen fremadrettet vil kunne foretage undersøgelser af dokumenter m.v. og udtage prøver af farligt gods eller emballager med henblik på nærmere undersøgelse.  

Desuden er transport af al farligt gods, der udføres med køretøjer, som tilhører danske væbnede styrker samt køretøjer, som disse er ansvarlige for, undtaget fra bekendtgørelsen. 

Afslutningsvist er der med bekendtgørelsesudkastet foretaget en række redaktionelle ændringer og opdateringer.