Prøvnings- og kontrolinstanser

Sidst opdateret 27/01/2020
Trafik- og Byggestyrelsen har den 1. juli 2016 udstedt regler for prøvnings- og kontrolinstanser på Færdselsstyrelsens område.

Om prøvnings- og kontrolinstanser

Sidst opdateret 06/03/2020
Trafik- og Byggestyrelsen har den 1. juli 2016 udstedt regler for prøvnings- og kontrolinstanser på Færdselsstyrelsens område.

Prøvningsinstanserne kan udføre prøvninger af samt udarbejde dokumentation for, at køretøjer og køretøjsdele lever op til visse tekniske krav inden for færdselslovens område. Tidligere blev denne opgave varetaget af anerkendte prøvningslaboratorier, og disse kan fortsat varetage deres opgaver frem til den 1. juli 2018.

 

Kvaliteten af prøvningsinstansernes arbejde sikres ved hjælp af virksomheder, der af Færdselsstyrelsen er godkendt til at kontrollere prøvningsinstansers kvalitetsstyringssystem (kontrolinstanser).

 

Reglerne om prøvnings- og kontrolinstanser fremgår af bekendtgørelse nr. 594 af 26. maj 2016 om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område. Se nederst på siden. 

 

Herunder kan du læse mere om godkendelsesprocessen for prøvnings- og kontrolinstanser. Her kan du også læse om anerkendte prøvningslaboratorier, akkrediterede prøvningsvirksomheder samt om prøvningsvirksomheder, der er godkendt i udlandet.

Bekendtgørelse

BEK nr 594 af 26/05/2016

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Gældende fra

01/07/2016

BEK nr 594 af 26/05/2016 Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Prøvningsinstanser

Sidst opdateret 27/01/2020
En prøvningsinstans er en virksomhed, der er godkendt til at udføre prøvninger og kalibreringer eller udarbejde dokumentation for opfyldelse af visse krav i regler om køretøjer på færdselslovens område.

En virksomhed, der ønsker at blive godkendt som prøvningsinstans, må indledningsvis gøre sig klart, hvilken del af det køretøjstekniske område, den ønsker at opnå godkendelse til at afprøve/vurdere. Det kunne f. eks. være anerkendelse til at teste lygter på motorcykler, eller til at lave bremseberegninger for påhængsvogne. Inden for dette område vil det være prøvningsinstansens opgave af fastslå, om køretøjet eller dets udstyr lever op til gældende regler og tekniske standarder.

Hvis virksomheden opnår godkendelse som prøvningsinstans hos Færdselsstyrelsen, vil det medføre, at danske myndigheder og synshaller mv. vil anerkende de rapporter, som prøvningsinstansen har udstedt inden for det pågældende køretekniske område.

Færdselsstyrelsens godkendelse giver derimod ikke sikkerhed for, at attester mv., som prøvningsinstansen udarbejder, vil blive anerkendt i andre lande. En prøvningsvirksomhed, der ønsker at sælge sine ydelser i udlandet, eller som har kunder, der skal anvende prøvningsattesten i udlandet, bør derfor overveje at blive akkrediteret hos DANAK eller et lignende akkrediteringsorgan, fremfor at søge om national godkendelse som prøvningsinstans hos Færdselsstyrelsen.

Reglerne for at opnå Færdselsstyrelsens godkendelse som prøvningsinstans fremgår af bekendtgørelsens kapitel 2. Virksomheden skal bl.a. dokumentere, at den anvender et kvalitetsstyringssystem, som er godkendt og kontrolleret af en af Færdselsstyrelsen godkendt kontrolinstans. Inden en virksomhed søger om godkendelse som prøvningsinstans, bør den følgelig udvælge og kontakte en godkendt kontrolinstans, som den ønsker at samarbejde med.


Godkendte prøvningsinstanser

Områder

 • Anbringelse af bagerste nummerplade
 • Afprøvning af påbudt mærkning af biler og påhængskøretøjer hertil
 • Kørselsstøjmåling bil
 • Standstøjsmåling bil
 • Kørselsstøjmåling motorcykel
 • Standstøjsmåling motorcykel
 • 7m standstøjsmåling
 • Dokumentation for brændstofforbrug
 • Afskærmning bagtil mod underkøring
 • Mekanisk prøvning af pedaler ved kørelærerens plads i bil til øvelseskørsel
 • Vejning af køretøjer
 • Udstedelse af data-erklæring til personbil M1, varebil N1, to- og trehjulet motorcykel, stor knallert, påhængskøretøjer indtil 3500 kg, hjultraktor og terminaltraktor
 • Afprøvning af bremsepræstation personbil og varebil
 • Afprøvning af bremsepræstation på busser, vare- og lastbiler samt påhængskøretøjer hertil
 • Komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog
 • Ombygning af VW Type 1 til buggy eller lignende
 • Montering af sidevogn på motorcykel
 • Test af køreegenskaber på motorcykel
 • Ændring af ramme
 • Test af selefastgørelsespunkter / Eftermonterede sikkerhedsseler
 • Replicabiler
 • Ombygning til rustvogn
 • Udskiftning af forgaffel og baggaffel på motorcykler
 • Effektmåling på motorcykler
 • Effektmåling i rullefelt af ibrugtagne person- og varebiler
 • Kontrol og afprøvning af ibrugtagne person- og varebiler i forhold til:

  A. Motoreffektforøgelser
  B. Topfartforøgelse eller ændring af topfartbegrænsning
  C. Udskiftning af hjul
  D. Udskiftning af fjedre, støddæmpere og krængningsstabilisator
  E. Udskiftning af bremsesystem
  F. Udskiftning af hjulophæng
  G. Ændring af karrosseri eller chassisramme
  H. Udskiftning af rat
  K. Sammensat bil

 • Kontrol og afprøvning af ibrugtagne tohjulede motorcykler i forhold til:

  A. Motoreffektforøgelser
  B. Topfartforøgelse eller ændring af topfartbegrænsning
  C. Udskiftning af hjul
  D. Udskiftning af fjedre og støddæmpere
  E. Udskiftning af bremsesystem
  I. Sammensat motorcykel

 • Test af væltestabilitet i henhold til UNECE-regulativ 107

Områder

 •  PEMS-måling - dog ikke PM

Områder

 • Udskiftning af forgaffel og baggaffel på motorcykler

Kontrolinstanser

Sidst opdateret 27/01/2020
En kontrolinstans er en virksomhed, som er godkendt af Færdselsstyrelsen til at godkende og efterprøve prøvningsinstansers kvalitetsstyringssystemer.
Kontrolinstansen skal bl.a. efterleve krav svarende til den til enhver tid gældende version af ISO 17021 eller tilsvarende niveau eller standard. De nærmere regler om, hvordan man opnår godkendelse som kontrolinstans på det køretøjstekniske område fremgår af bekendtgørelsens kapitel 3.

Godkendte kontrolinstanser

Bekendtgørelse

BEK nr 594 af 26/05/2016

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Gældende fra

01/07/2016

BEK nr 594 af 26/05/2016 Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Akkrediterede prøvningsvirksomheder

Sidst opdateret 27/01/2020
En virksomhed, som er akkrediteret af f.eks. DANAK til at udføre prøvninger og kalibreringer, kan udføre samme opgaver som en prøvningsinstans, der er godkendt af Færdselsstyrelsen.
Virksomheden kan søge om akkreditering hos DANAK eller et andet akkrediteringsorgan, som har undertegnet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsopgavers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

En akkrediteret virksomhed har ikke brug for yderligere godkendelse fra Færdselsstyrelsen for at kunne udføre prøvninger mv. inden for de køretøjstekniske områder, akkrediteringen vedrører, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 1, nr. 1.

Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at akkrediteringen gælder i alle de europæiske lande, der er tilsluttet samarbejdsorganisationen. Derimod gælder en godkendelse som prøvningsinstans fra Færdselsstyrelsen som udgangspunkt kun i Danmark, hvorfor der ikke er sikkerhed for, at udenlandske myndigheder og synshaller mv. vil anerkende prøvningsinstansens prøvningsrapporter mv.

Virksomheder, der af Danak er akkrediteret til at udføre undersøgelser på køretøjer, kan findes på Danaks hjemmeside (søg efter vehicles).

Virksomheder der er akkrediteret af Danak

Bekendtgørelse

BEK nr 594 af 26/05/2016

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Gældende fra

01/07/2016

BEK nr 594 af 26/05/2016 Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Myndighedsgodkendelse i udlandet

Sidst opdateret 27/01/2020
En prøvningsvirksomhed, der er blevet myndighedsgodkendt som prøvningsinstans i udlandet, kan på samme grundlag evt. også drive forretning i Danmark.
Danske myndigheder vil som udgangspunkt acceptere køretøjstekniske prøvningsrapporter fra en virksomhed, der er godkendt hertil af den kompetente myndighed i et andet EU-land, i et EØS-land eller Tyrkiet. Dette gælder navnlig for virksomheder, der udsteder prøvningsattester om overholdelse af bestemte internationale normer, f.eks. EU’s emissionsgrænser for køretøjer. Prøvningsattester om overholdelse af nationale danske køretøjsregler kan derimod ikke udstedes af udenlandsk godkendte virksomheder i forventning om, at attesterne anerkendes i Danmark.

Der kan i praksis nemt opstå tvivl om, hvorvidt der foreligger en gyldig tilladelse fra en kompetent udenlandsk myndighed, ligesom der kan være tvivl om indhold og rækkevidden af en konkret udenlandsk myndighedsgodkendelse.

Inden en prøvningsvirksomhed driver forretning her i landet på grundlag af en udenlandsk myndighedsgodkendelse er det derfor tilrådeligt at kontakte Færdselsstyrelsen for at få afklaret, i hvilket omfang danske myndigheder og synshaller vil anerkende de prøvningsattester, virksomheden udsteder. I modsat fald vil der være risiko for, at virksomhedens kunder ikke kan anvende de udstedte attester som forudsat.

Bekendtgørelse

BEK nr 594 af 26/05/2016

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Gældende fra

01/07/2016

BEK nr 594 af 26/05/2016 Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område