Synsrapport

Et registreringssyn afsluttes med, at synshallen udleverer en synsrapport med synsresultatet. Der findes fire typer af resultater: godkendt, betinget godkendt, kan godkendes efter syn eller ikke godkendt.

Godkendt
Dit køretøj bliver godkendt, når der ikke er fundet fejl af betydning for sikkerheden eller miljøet. En godkendelse betyder ikke nødvendigvis, at køretøjet er fejlfrit eller er i god stand ud fra en økonomisk betragtning, men at det er lovligt at anvende.

Når køretøjet er godkendt ved registreringssyn sørger synshallen for, at godkendelsen bliver registreret i Køretøjsregistret. Du skal altså ikke foretage dig yderligere.

Betinget godkendt
Dit køretøj bliver betinget godkendt, når der er fundet mindre fejl og mangler, som skal repareres. Du kan selv udbedre de konstaterede fejl og mangler uden at skulle til yderligere kontrol. Vær opmærksom på, at køretøjet først er lovligt efter udbedringen.

Når køretøjet er betinget godkendt ved et registreringssyn sørger synshallen for, at godkendelsen bliver registreret i Køretøjsregistret. Når fejl og mangler er udbedret, skal du altså ikke foretage dig yderligere.

Kan godkendes efter omsyn
Kan godkendes efter omsyn anvendes f.eks.:

  • Når der er fundet væsentlige eller farlige fejl, som skønnes at indebære en sikkerhedsmæssig risiko.

  • Når kontrol af udbedring af fejlene kræver særligt måleudstyr.

  • Når der på grund af fejlenes antal eller karakter skønnes at foreligge et særligt behov for fornyet kontrol.

  • Når fejl, der er anført på synsrapporten fra sidste syn ikke er afhjulpet.

Hvis dit køretøj har fået synsresultatet kan godkendes efter omsyn, skal dit køretøj til omsyn inden for 33 kalenderdage. Datoen, hvor dit køretøj blev synet, tæller som 1 dag. Fristen kan ikke forlænges, og det gælder også hvis du skal til omsyn flere gange. Overskrides omsynsfristen, kan der ikke foretages et omsyn.

Køretøjet er ikke godkendt
Dit køretøj kan ikke godkendes, hvis der konstateres mange væsentlige fejl og mangler på det. I synsrapporten vil de mest markante fejl og mangler bliver noteret.

Hvis et køretøj har fået synsresultatet køretøjet er ikke godkendt, sender Køretøjsregistret automatisk besked til politiet, som herefter vil inddrage køretøjets nummerplader.

Tilladt kørsel
Et køretøj der har fået afgørelsen betinget godkendt eller kan godkendes efter omsyn må, indtil fejlene på synsrapporten er udbedret, kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation, og må således ikke benyttes til almindelig kørsel.

Hvis der konstateres farlige fejl på køretøjet, kan synshallen fastsætte yderligere restriktioner på brug af køretøjet eller helt forbyde kørsel.

Hvis du vil klage over et synsresultat?
Hvis du vil klage over synsresultatet, skal du i første omgang rette henvendelse til synshallen. Du finder en klagevejledning på bagsiden af synsrapporten.

Hvis du ikke er tilfreds med synshallens afgørelse, kan du herefter kontakte Færdselsstyrelsen, som er klageinstans på området. Du skal være opmærksom på, at hvis du allerede har fået udført reparationer på køretøjet, kan det besværliggøre styrelsens behandling af klagen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Færdselsstyrelsen skal have modtaget klagen inden fristens udløb.

Klageformular kan findes her og skal sendes pr. mail til adressen info@fstyr.dk eller pr. brev til adressen Sorsigvej 35, 6760 Ribe. I klagen til Færdselsstyrelsen skal du huske at vedlægge:

  • Oplysninger om køretøjets registrerings- og stelnummer.

  • Kopi af synsrapporten og afgørelsen fra synshallen.
Sidst opdateret: 26.02.2019