10-punktsplanen

10-punktsplanen er en handlingsplan fra 2014 for tiltag, der skulle styrke sikkerheden i busser. Herunder findes hovedpunkterne i planen. Ønsker man at se hele "10-punktsplanen" og "Guide til eftermontering af sikkerhedsseler i bus", findes de i menuen til højre.

Der gøres opmærksom på, at guiden også er fra 2014, og at der løbende kommer nye regler på området. De gældende regler er beskrevet i "Vejledning om syn af køretøjer" (Se link i menuen til højre)

Handlingsplanens punkter

Punkt 1:
Indskærpelse over for synsbranchen, at der er et behov for øget fokus på kontrol af sikkerhedsudstyr til børn, samt under hvilke omstændigheder eftermonterede sikkerhedsseler kan godkendes. Der bliver i den forbindelse foretaget en revision af ”Vejledning om syn af køretøjer”, så der ikke bør kunne opstå tvivl om kravene til godkendt sikkerhedsudstyr.

Punkt 2:
Systematisk stikprøvekontrol af sikkerhedsudstyr i minibusser.

Punkt 3:
Ekstraordinær indkaldelse til syn af de busser, som ikke har meldt tilbage på synsvirksomhedernes tidligere anmodning om kontrol af, om selerne er fastgjort lovligt.


Punkt 4:
Øget forbrugerinformation om regler, mærkning og anvendelse af sikkerhedsudstyr til børn, herunder kampagne til private institutioner og skoler.


Punkt 5:
Forbrugerinformation om de særlige forhold, som gør sig gældende ved ombygning af busser til transport til børn. Informationen skal rette sig imod bl.a. institutioner.


Punkt 6:
Skærpet markedsovervågning af sikkerhedsudstyr til børn (flere jævnlige stikprøvekontroller, offentliggørelse og systematisk opfølgning på eventuelle tilbagekaldelser, offentliggørelse af ulovlige produkter på styrelsens hjemmeside), og der bliver udarbejdet en skriftlig redegørelse om, hvordan Trafikstyrelsen agerer på dette område.

Punkt 7:
Samarbejde med SKAT om at busser, der er indregistreret første gang efter den 1. oktober 1999, og som alene er godkendt til rutekørsel, fremover skal indkaldes til syn ved omregistrering til andre formål, f.eks. kørsel af børn i institutioner.


Punkt 8:
Systematisk vurdering af, om de anerkendte prøvningslaboratorier fortsat har den nødvendige ekspertise til at kunne foretage en kvalificeret vurdering af fastgørelse af eftermonterede sikkerhedsseler, herunder plan for løbende opfølgning.


Punkt 9:
Vurdering af, om de internationale tekniske krav til sikkerhedsudstyr til børn er gode nok og virker efter hensigten, eller om der bør arbejdes på at ændre dem.

Punkt 10:
Redegørelse til Transportudvalget om status på og effekt af handlingsplanens tiltag.

Sidst opdateret: 06.07.2018