Ændring af bekendtgørelse om styrthjelme
21.12.2018

Færdselsstyrelsen har ændret bekendtgørelse om styrthjelme. Formålet med ændringerne er, at skærpe reglerne for anvendelse af styrthjelme for førere af motorcykler og knallerter. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Ændringerne i bekendtgørelsen fjerner muligheden for at blive fritaget for pligten til at anvende styrthjelm på grundlag af en lægeattest. Samtidig udgår muligheden for at få dispensation fra pligten til at anvende styrthjelm på grund af særlige ikke lægelige forhold.

Det betyder, at det fremover ikke vil være muligt at blive fritaget fra kravet om anvendelse af styrthjelm i medfør af færdselsloven.

Som følge af ændringerne er der indsat en overgangsbestemmelse i forhold til de lægeattester og dispensationer, der er udstedt inden bekendtgørelsens ikrafttræden. Det betyder, at attester om fritagelse for anvendelse af styrthjelm af lægelige grunde udstedt inden den 1. januar 2019 er gældende indtil den 1. juli 2019. Dispensationer på baggrund af særlige ikke lægelige forhold gælder indtil den 1. juli 2019, eller indtil attestens eller dispensationens angivne gyldighedsperiode udløber.

Endelig ophæves cirkulæreskrivelse om fritagelse for pligten til at anvende styrthjelm som konsekvens af ændringerne.
Sidst opdateret: 21.12.2018