Høring over udkast til bekendtgørelse om kørekort
02.05.2017

Færdselsstyrelsen sendte den 1. maj et udkast til en ny kørekortbekendtgørelse i høring, som blandt andet ændrer reglerne for kørekort til ældre og ændrer bekendtgørelsens bilag 2 om mindstekrav til fysisk og psykisk egnethed til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort. Der er høringsfrist den 29. maj 2017.

Udkastet er i væsentligt omfang en videreførelse af gældende regulering. Der er derfor tale om en sammenskrivning af den nuværende hovedbekendtgørelse og de efterfølgende ændringsbekendtgørelser.

Udkastet indeholder derudover konsekvensændringer, der følger af forslag til lov om ændring af færdselsloven om ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort til ældre, som forventes fremsat i foråret 2017. Med ændringen vil ældre fremover være omfattet af den almindelige gyldighedsperiode på 15 år ved kørekort til ”gruppe 1-køretøjer” (almindelig bil, knallert og motorcykel).

Ændringerne i udkastet, som udspringer af lovforslaget, vil kun blive gennemført under forudsætning af, at lovforslaget bliver vedtaget i Folketinget.

Med udkastet ændres bekendtgørelsens bilag 2 om ”Mindstekrav til fysisk og psykisk egnethed til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort” i forhold til en række sygdomme. Afsnittet om hjerte- og karsygdomme er nyaffattet som følge af implementering af Kommissionens direktiv 2016/1106/EU af 7.juli 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF. Derudover er direktivet implementeret i afsnittet om diabetes, hvilket vil gøre det nemmere for visse personer, der lider af recidiverende alvorlig hypoglykæmi at få udstedt og fornyet kørekort.
Derudover er reglerne for syn og epilepsi ændret for at bringe de danske regler i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort med senere ændringer.

I udkastet er en række bestemmelser blevet ændret som følge af ressortændringen i 2015, hvor en række opgaver på kørekortområdet blev flyttet fra Justitsministeriet til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og enkelte bestemmelser er ændret for at bringe de danske regler i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort med senere ændringer.

Fristen for at fremsende bemærkninger til udkast til bekendtgørelsen er den 29. maj 2017.

Eventuelle bemærkninger fremsendes til info@fstyr.dk med cc til krmo@fstyr.dk
Mere information
Sidst opdateret: 02.05.2017