Ombytning af udenlandsk kørekort

Læs om, hvornår du må køre i Danmark med et udenlandsk kørekort, hvornår det skal ombyttes til dansk kørekort, og om hvordan du ansøger om turistkørekort.

Click here for english

Hvis du har bopæl i Danmark
Reglerne, om hvorvidt du skal ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, afhænger bl.a. af, om du har sædvanlig bopæl i Danmark.

Du har som udgangspunkt sædvanlig bopæl i Danmark fra det tidspunkt, du bosætter dig i Danmark med henblik på at opholde dig her i landet i mindst 185 dage om året som følge af din personlige eller erhvervsmæssige tilknytning.

Der vil ved vurderingen navnlig kunne lægges vægt på, om du kan siges at være etableret her i Danmark med et varigt hjem, om dine ejendele og din nærmeste familie (f.eks. ægtefælle og børn) befinder sig i Danmark, og om du opholder dig i Danmark, når der ses bort fra midlertidige udrejser som følge af f.eks. forretnings-, studie- eller ferierejser.

Hvis du alene opholder dig her i landet med henblik på udførelsen af et tidsbegrænset erhverv eller som led i et uddannelsesforløb og ikke har personlig tilknytning til Danmark, har du som udgangspunkt ikke sædvanlig bopæl i Danmark.

Det samme gælder, hvis du alene har erhvervsmæssig tilknytning til Danmark, og du har din personlige tilknytning til et andet land, som du regelmæssigt vender tilbage til.

Det er kommunen, som i forbindelse med ansøgning om udstedelse af kørekort og ansøgning om ombytning af kørekort, vurderer, om ansøger har sædvanlig bopæl i Danmark efter kørekortreglerne.

Hvis du har bopæl i Danmark og erhverver kørekort i udlandet
Dit kørekort kan ombyttes til et dansk kørekort, hvis opholdet i udlandet har været af mere end 6 måneders varighed.

Denne begrænsning gælder dog ikke færøske og grønlandske kørekort eller kørekort erhvervet i et EU-land eller EØS-land.

Hvis du har udenlandsk kørekort og opholder dig midlertidigt i Danmark
Hvis du ikke har bopæl i Danmark, må du køre i Danmark, hvis du er indehaver af et af følgende kørekort:
  1. Kørekortet er udstedt i et EU-land eller et EØS-land (Island, Norge og Lichtenstein).
  2. Et færøsk kørekort.
  3. Et grønlandsk kørekort.
  4. Et midlertidigt kørekort, som er udstedt i Finland, Island, Norge eller Sverige.
  5. Et udenlandsk kørekort (der ikke er udstedt i et EU-land eller EØS-land) udfærdiget med latinske bogstaver eller ledsaget af en oversættelse til dansk, engelsk eller fransk. Oversættelsen skal være udført af en offentlig myndighed eller af en organisation, der i udstedelseslandet er bemyndiget til det.
  6. Et internationalt kørekort som du skal forevise ved siden af dit originale kørekort.
Du må køre de samme køretøjer i Danmark, som du må køre i det land, hvor kørekortet er udstedt.

Hvis du har brug for et turistkørekort, mens du opholder dig midlertidigt i Danmark
Hvis du ikke har bopæl i Danmark, og du ikke er i besiddelse af fornødent kørekort, kan du få udstedt et turistkørekort.

For at ansøge om et turistkørekort skal du henvende dig på en politistation med dokumentation fra dit hjemland om dit kørekort.

Hvis du har et udenlandsk kørekort og har fået bopæl i Danmark

Hvis du har fået bopæl i Danmark, skal du i visse tilfælde ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

Om du skal ombytte dit udenlandske kørekort, og om du inden ombytningen skal aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve, afhænger af, hvilket land/delstat der har udstedt dit kørekort. Derudover er der forskellige regler for, hvor lang tid du kan vente med at ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

Kørekort udstedt i et EU-land eller EØS-land (Island, Norge og Lichtenstein)

Efter 1. maj 2018 er reglerne om ombytning af EU-kørekort ændret. Der stilles ikke længere krav om ombytning, og du kan føre de samme køretøjer i Danmark, som du må ifølge dit gyldige kørekort fra udstedelseslandet.

Det er dog en betingelse, at du opfylder de aldersbetingelser, som gælder for udstedelse af et tilsvarende dansk kørekort (med visse undtagelser for kørekort fra EU- og EØS-lande).

Selv om der ikke er krav om ombytning, kan du søge om det, hvis du ønsker det. Du skal som udgangspunkt ikke aflægge kontrollerende køreprøve i forbindelse med ombytningen.

Kørekort udstedt på Færøerne
Et færøsk kørekort sidestilles i enhver henseende med et dansk kørekort og giver indehaveren ret til at føre samme køretøjer i Danmark, som det berettiger til på Færøerne i den i kørekort angivne gyldighedsperiode, medmindre denne er længere end til indehaverens fyldte 70. år for kørekort til køretøjer i gruppe 2.

Selvom der ikke er et krav om ombytning af kørekortet, kan du søge om det, hvis du ønsker det. Du skal som udgangspunkt ikke aflægge kontrollerende køreprøve i forbindelse med ombytningen.

Kørekort udstedt på Grønland
Du har ret til at køre med dit gyldige grønlandske kørekort i op til 90 dage efter, at du har etableret bopæl i Danmark.

Det er dog en betingelse, at du opfylder de aldersbetingelser, som gælder for udstedelse af et tilsvarende dansk kørekort.

Hvis du efter 90 dage fra du har etableret sædvanlig bopæl i Danmark, forsat ønsker at køre her, skal du have ombyttet dit grønlandske kørekort til et dansk kørekort. Du skal i den forbindelse aflægge en kontrollerende køreprøve.
Det er muligt, at få sidestillet sit grønlandske kørekort med et dansk kørekort uden ombytning. Du kan læse mere om denne ordning under menuen "Grønlandske kørekort".

Kørekort udstedt i andre lande, eller kørekort udstedt på baggrund af et sådant kørekort
Hvor længe du har ret til at køre med dit udenlandske kørekort, og om du skal aflægge en kontrollerende køreprøve i forbindelse med ombytning af kørekortet er afhængig af, hvilket land/delstat mv. der har udstedt dit kørekort. Der skelnes i den forbindelse mellem forskellige grupper af lande; Gruppe 1, Gruppe 2 eller øvrige lande.

Ombytning af kørekort efter ombytningsbekendtgørelsen nr. 203 af 04/03/2016
Ombytning af flere kørekortkategorier
Udenlandske kørekort, som tilhører enten gruppe 1 eller gruppe 2 lande, kan kun ombyttes til kategori B uden kontrollerende køreprøve.

Hvis du har yderligere kategorier som fx kategori A eller C, og du ønsker at få disse ombyttet, skal du som udgangspunkt til en kontrollerende prøve i kategori B, og du får dermed automatisk ombyttet dine tidligere erhvervede kategorier.

Tidspunkt for ombytning
Der er ikke fastsat en bestemt frist for ombytning af dine kategorier. Hvis du eksempelvis 1 år efter ombytningen fortryder ikke at have fået kategori A ombyttet, skal du således op til en kontrollerende køreprøve i kategori B.

Skriftlige erklæringer
Erklæringer til underskrift forefindes hos Borgerservice.

Gruppe 1-lande
Hvis dit kørekort er udstedt i Australien Capital Territory, Brasilien, Japan, kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Ukraine eller Schweiz, kan du køre med dit udenlandske kørekort i 90 dage fra den dag, hvor du etablerede bopæl i Danmark.

Det er dog en betingelse, at dit udenlandske kørekort er gyldigt. Derudover skal kørekortet være udstedt med latinske bogstaver eller være ledsaget af en officiel oversættelse til dansk, engelsk eller fransk.

Du skal desuden opfylde de aldersbetingelser, der gælder for udstedelse af et tilsvarende dansk kørekort.

Du har ret til at køre på dit udenlandske kørekort i op til 90 dage efter, at du har etableret sædvanlig bopæl i Danmark. Hvis du efter 90 dage fortsat ønsker at køre i Danmark, skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

Du skal i forbindelse med ansøgningen afgive en skriftlig erklæring på tro og love om, at du ikke har været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

Du skal som udgangspunkt ikke aflægge en kontrollerende køreprøve for at få ombyttet dit kørekort til et dansk kørekort, hvis dit kørekort er udstedt i et af de pågældende lande.

Gruppe 1-ordningen er beskrevet i Bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve.

Gruppe 2-lande
Hvis dit kørekort er udstedt i Singapore, USA, Canada, Australien (uden ACT), Chile, Bosnien-Herzegovina, Øen Man (Isle of Man), Serbien, New Zealand eller Israel kan du køre med dit udenlandske kørekort i op til 90 dage fra den dag, hvor du etablerede sædvanlig bopæl i Danmark. Hvis du herefter fortsat ønsker at køre i Danmark, skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

Det vil tillige være en betingelse for ombytning, at du i forbindelse med ansøgningen afgiver en skriftlig erklæring på tro og love om at have haft og gjort brug af din førerret til kategori B (almindelig bil) i de seneste to år, og at du afgiver en skriftlig erklæring på tro og love om, ikke at have været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

Hvis dit kørekort er udstedt i et land/delstat, hvor køreuddannelsen ikke helt kan sidestilles med den danske, men hvor det generelle færdselssikkerhedsniveau er sammenligneligt med det danske, har du mulighed for at få ombyttet dit kørekort uden at aflægge kontrollerende køreprøve, hvis det pågældende land/delstat er omfattet af denne ordning (gruppe 2-ordningen).

Hvis du ikke kan finde det relevante land/delstat i bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, kan du rette henvendelse til landet/delstaten (eventuelt ambassaden/konsulatet) for at høre, om der er ansøgt om optagelse i gruppe 2-ordningen.

Deltagelse i ordningen sker på baggrund af en ansøgning fra det pågældende land/delstat.

Det er landet/delstaten (eventuelt en ambassade/konsulat), der skal ansøge om at blive omfattet af gruppe 2-ordningen. Til brug for ansøgningen skal landet/delstaten benytte et særligt ansøgningsskema, hvor der skal gives oplysning om de færdselssikkerhedsmæssige forhold i det pågældende land/delstat.

Ansøgningsskemaet kan udleveres ved henvendelse til Færdselsstyrelsen.

Færdselsstyrelsen afgør om landet/delstaten kan deltage i gruppe 2-ordningen.

 Gruppe 1-lande
 Gruppe 2-lande
 Australien Capital Territory
Singapore
 Brasilien USA
 Japan  Canada
 Kinesisk Taipei (Taiwan)
 Australien (uden ACT)
 Republikken Korea (Sydkorea)
 Chile
 Rusland  Bosnien-Herzegovina
 Ukraine  Øen Man (Isle of Man)
 Schweiz  Serbien
  New Zealand
  Israel


Gruppe 2-ordningen er beskrevet i Bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve.

Øvrige lande
Hvis dit kørekort er udstedt i et andet land end de ovenfor omtalte, har du ret til at køre med dit udenlandske kørekort i op til 90 dage efter, at du har etableret sædvanlig bopæl i Danmark.

Dette gælder dog kun, hvis dit udenlandske kørekort er gyldigt, og hvis kørekortet er udstedt med latinske bogstaver eller er ledsaget af en officiel oversættelse til dansk, engelsk eller fransk.

Du skal desuden opfylde de aldersbetingelser, der gælder for udstedelse af et tilsvarende dansk kørekort.

Du skal senest 90 dage efter etablering af bopæl have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

For at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk, skal du aflægge en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve).

Læs mere om, hvordan du ansøger om ombytning af kørekort.
Kontakt
Politiets Administrative Center
Telefon: 70 20 14 72
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: 10.00-15.00
Fredag: 10.00-13.00

E-mail:
Sikker mail via borger.dk og virk.dk

Vejledning til sikker mail via borger.dk
Vejledning til sikker mail via virk.dk

Post:

Politiets Administrative Center (PAC)
Att.: Kørekort
Postboks 1290
7500 Holstebro

Bemærk: Der ikke er mulighed for personlig betjening.
Sidst opdateret: 18.12.2019