Kørelærergodkendelsen

Læs om kravene til at få fornyet din godkendelse som kørelærer og om den nødvendige efteruddannelse.

Fornyelse af kørelærergodkendelsen
Godkendelsen kan fornyes, hvis du opfylder følgende krav:
 1. førerretten har ikke i de seneste 2 år været frakendt ubetinget eller inddraget administrativt,

 2. har gennemført et obligatorisk efteruddannelseskursus og

 3. ikke er dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer.
Hvis indehaveren af en kørelærergodkendelse i de seneste 2 år forud for tidspunktet for fornyelse har været frakendt førerretten betinget, fornyes kørelærergodkendelsen, på vilkår af, at kontrollerende køreprøve bestås, og at de øvrige vilkår, som fastsættes ved afgørelsen om frakendelse, overholdes.

Efteruddannelse

For at få kørelærergodkendelsen fornyet, skal du gennemgå et særligt efteruddannelseskursus på et af Færdselsstyrelsen godkendt efteruddannelsescenter. Efteruddannelsen skal sikre, at kørelæreren fortsat er i besiddelse af teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne undervise køreelever i overensstemmelse med de gældende regler for køreuddannelsen.

Efteruddannelsen sigter mod:
 1. at kørelæreren har viden om og kan anvende forskellige undervisningsmetoder, så kørelæreren kan gennemføre undervisning på mange måder, alt efter hvad deltagerne og stoffet kræver,

 2. at kørelæreren kan planlægge egen undervisning samt kan detailplanlægge en undervisningslektion,

 3. at sikre kørelærerens viden om risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi,

 4. at kørelæreren har viden om undervisningsplanerne for køreuddannelsen med tilhørende lærervejledninger,

 5. at kørelæreren har viden om relevante love og bekendtgørelser, og

 6. at kørelæreren har viden om administrative bestemmelser for køreuddannelsen.

Efteruddannelsen sigter endvidere mod at bibringe kørelæreren viden om og/eller færdighed i et af følgende valgfrie emner:
 1. køretøjsteknik og køreteknik,

 2. energi- og miljørigtig køreteknik til den pågældende kategori,

 3. arbejdsmiljø i det omfang det er relevant for drift af en køreskole, og

 4. virksomhedsøkonomi med fokus på drift af en køreskole.
Undervisningen skal følge undervisningsplanen for efteruddannelse af kørelærere.

Praktiske oplysninger om efteruddannelsesforløbet

Efteruddannelsen skal gennemføres i forbindelse med fornyelse af kørelærergodkendelse hvert 5. år og afholdes over en periode på højst 3 måneder, der ligger inden for det seneste år af godkendelsesperioden.
Efteruddannelsen indeholder ikke eksamen, men der skal lægges vægt på deltagernes aktive deltagelse som betingelse for at modtage et kursusbevis.

Efteruddannelsen af kørelærere skal have en varighed på 5 undervisningsdage (8 timer pr. dag). Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 1, 2 og 3 skal have en varighed af 3 sammenhængende dage.
Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 4, 5 og 6 skal have en varighed af 1 dag, og undervisningen i afsnit 7 skal tillige have en varighed af 1 dag.

Efteruddannelsen kan tages sammenhængende eller opdeles i 2 moduler. Efteruddannelsen kan gennemføres således:
 1. 5 dage, svarende til 1 modul

 2. 4 dage og 1 dag, svarende til 2 moduler eller

 3. 3 dage og 2 dage, svarende til 2 moduler.
Ansøgning om fornyelse skal indgives til et af kommunernes borgerservicecentre.

Efteruddannelsescenter

En ansøger kan godkendes som efteruddannelsescenter, såfremt ansøgeren med hensyn til sine økonomiske forhold og omstændighederne i øvrigt vurderes at have de nødvendige forudsætninger for at drive efteruddannelsesvirksomhed på en sådan måde, at kravene til efteruddannelsen opfyldes. Der kan knyttes vilkår til godkendelsen.

Efteruddannelsescenteret skal optage kursister uanset disses eventuelle organisatoriske tilhørsforhold.

Der henvises til Færdselsstyrelsens vejledning om efteruddannelse af kørelærere.

Der kan endvidere udskrives en formular til brug ved ansøgning om godkendelse som efteruddannelsescenter.

I kørelæreruddannelsen til kategori C, D og E indgår også C1, D1, C1/E, D1/E og B/E (B+).

Oversigt over de efteruddannelsescentre Færdselsstyrelsen har godkendt, finder du i boksen til højre.

Hvis betingelserne for fornyelse af kørelærergodkendelse ikke er opfyldt

Har du fået afslag på ansøgning om fornyelse af din kørelærergodkendelse, kan du alligevel få ny kørelærergodkendelse til tidligere erhvervede kategorier, hvis du består prøven til kategori B.

Har du tidligere alene været godkendt som kørelærer til kategori A, skal du bestå en kørelærerprøve til kategori A.

Udenlandsk kørelærergodkendelse

Et lovreguleret erhverv er et erhverv, hvor man kun må arbejde, hvis man har bestemte kvalifikationer. I Danmark er kørelærererhvervet et lovreguleret erhverv.

Hvis du vil arbejde inden for et lovreguleret erhverv, skal du have autorisation fra den kompetente myndighed i Danmark. Det vil sige, at du skal have dine kvalifikationer anerkendt af den ansvarlige myndighed, før du må gå i gang med arbejdet.

Kommer du fra et EU/ EØS-land eller Schweiz?

Inden for EU er der indført særlige regler, som skal lette adgangen til de lovregulerede erhverv. Du er omfattet af EU-reglerne, hvis disse to betingelser er opfyldt:
 1. Du er statsborger i et EU/EØS-land (inkl. Island, Norge, Liechtenstein) eller Schweiz

 2. Du er etableret i et af de nævnte lande og er fuldt kvalificeret til at udøve det samme erhverv dér, som du nu ønsker at udøve i Danmark.
Hvis du ansøger om autorisation efter EU-reglerne, har du krav på en afgørelse fra den kompetente myndighed senest tre måneder efter, at myndigheden har modtaget alle de nødvendige dokumenter. I nogle tilfælde kan fristen dog forlænges med en måned.

En dansk myndighed skal behandle din ansøgning i overensstemmelse med EU's Adfærdskodeks. Du kan læse EU's Adfærdskodeks enten på dansk eller engelsk.

Kompetent myndighed for kørelærere er:

Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe
Mail: info@fstyr.dk
Sidst opdateret: 29.04.2019