Kombineret transport

Nedenfor kan du læse om reglerne vedrørende kombineret transport.

Anvendelsesområde

Reglerne om kombineret transport gælder for virksomheder, der er etableret i et EØS-land, og som udfører godskørsel for fremmed regning eller firmakørsel ved kombineret godstransport mellem EØS-landene.

Kombineret transport kan udføres på baggrund af en fællesskabstilladelse, når dette kræves i medfør af EU-lovgivningen.

Reglerne er beskrevet i en bekendtgørelse, som gennemfører dele af direktivet om kombineret godstransport. Du kan finde bekendtgørelsen og direktivet ved hjælp af linkene til højre.

Definitionen af kombineret transport

Kombineret transport er transport af varer mellem EØS-landene uagtet varernes oprindelse eller endelige destination, når transporten af varerne sker ad vej til den indledende eller afsluttende strækning og til den resterende strækning anvender jernbane, indre vandveje eller søvejen, når denne strækning er over 100 km i lige linje.

Den indledende eller afsluttende vejstrækning skal tilbagelægges enten:
  1.  mellem det sted, hvor godset læsses, og den nærmeste egnede indladningsbanegård, for så vidt angår den indledende strækning,
  2. mellem den nærmeste egnede udladningsbanegård, og det sted, hvor godset losses, for så vidt angår den afsluttende strækning, eller
  3. inden for en radius på 150 km i lige linje fra laste- eller lossehavnen.
Transporten af varer på den indledende eller afsluttende vejstrækning, på jernbane, ad indre vandveje eller ad søvejen skal ske i en lastbil, påhængsvogn, sættevogn med eller uden trækkende køretøj, et veksellad eller en container på 20 fod og derover.

Varernes oprindelse eller endelige destination

Varernes oprindelse eller endelige destination har ikke betydning for, om der er tale om kombineret transport.

Det betyder, at det ikke er et krav, at varernes oprindelse eller endelige destination er en medlemsstat, og disse kan således være et tredjeland.

Der vil altid være krav om en international kombineret transport mellem EØS-landene, uanset om varernes oprindelse eller endelige destination er et tredjeland, for at transporten kan udføres efter reglerne om kombineret transport.

Eksempler:
  • Transport af varer i en container med fx skib fra Kina til Danmark, som herefter skal transporteres ad vej til en slutdestination i Danmark, kan ikke udføres efter reglerne om kombineret transport.
  • Transport af varer med fx skib fra Kina til Rotterdam i Holland, hvorefter varerne transporteres i en container med skib fra Rotterdam til Danmark, og som herefter skal transporteres ad vej til en slutdestination i Danmark, kan udføres efter reglerne om kombineret transport.

Kørsel med tomme lasteenheder

En tom påhængsvogn, sættevogn, veksellad eller container kan alene transporteres ad vej efter reglerne om kombineret transport, når transporten af den tomme lasteenhed ad vej udgør den indledende vejstrækning eller den afsluttende vejstrækning i den kombinerede transport.

Det betyder, at den tomme lasteenhed reelt skal udgøre varen i den kombinerede transport, som er bestilt og betalt for, og derfor skal den tomme lasteenhed transporteres som kombineret transport, dvs. ved anvendelse af flere transportformer, mellem medlemsstaterne.

Transporten af tomme påhængsvogne, sættevogne, veksellad eller containere før og efter transport af varer betragtes ikke som en del af en kombineret transport, medmindre transporten af den tomme lasteenhed sker som enten den indledende vejstrækning eller den afsluttende vejstrækning i en kombineret transport mellem medlemsstaterne og er genstand for omsætning dokumenteret ved et transportdokument.

Det betyder, at repositionering ikke er muligt efter reglerne om kombineret transport.

Tomkørsel mellem to punkter i Danmark, som ikke kan udføres efter reglerne om kombineret transport, vil blive betragtet som cabotagekørsel, hvis kørslen udføres af en udenlandsk virksomhed.

Anmeldelse i RUT-registret

Udenlandske virksomheder, som udfører kombineret transport i Danmark, skal anmelde sig i Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret).

Du kan læse mere om anmeldelse i RUT-registret på Arbejdstilsynets hjemmeside her.
Sidst opdateret: 17.12.2019