Bliv busvognmand

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du ansøger om at blive busvognmand, og om hvilke krav der stilles i forhold til faglige kvalifikationer, økonomi og lignende.

Du skal have en tilladelse, hvis du skal udføre erhvervsmæssig buskørsel.

En bus er et motorkøretøj indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet. En "universaltilladelse" til erhvervsmæssig buskørsel udstedes for en 10-årig periode, hvorefter den skal fornyes.

"Universaltilladelsen" er fællesskabstilladelsen udstedt iht. forordning nr. 1073/2009. Den gælder både til national kørsel i Danmark og til international kørsel indenfor EU.

For at få en bustilladelse skal du opfylde krav om:

 • Forretningssted
 • Faglige kvalifikationer
 • Økonomi
 • Restancer til det offentlige
 • Vandel og god skik.

Faglige kvalifikationer
Inden for de seneste 10 år skal du have gennemgået et busvognmandskursus, der er godkendt af styrelsen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve.

Det er muligt at blive fritaget fra kravet om kursus, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en virksomhed, der udfører personbefordring. Fritages du for kurset, skal du dog bestå prøven.

For at blive fritaget fra kravet om kursus skal du skriftligt ansøge styrelsen herom, f.eks. via din e-boks og vedlægge den nødvendige dokumentation. Herefter vil styrelsen behandle din ansøgning.

Økonomi
Du kan dokumentere opfyldelse af kravet til økonomi ved

 • en erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor eller
 • sikkerhedsstillelse i form af en garanti stillet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab eller
 • anvendelse af et selskabs seneste underskrevne årsrapport som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor. Ved nystiftede selskaber lægges den egenkapital, der fremgår af åbningsbalancen, til grund.

Størrelsen af egenkapitalkravet/sikkerhedsstillelsen bestemmes af, hvor mange tilladelser du ønsker. Kravet gælder i hele tilladelsesperioden. Egenkapitalen/sikkerhedsstillelsen er 150.000 kr. for de to første tilladelser og herefter 40.000 kr. for hver ekstra tilladelse.

Revisorerklæring og garanti skal udfærdiges med en særlig tekst, som fremgår af styrelsens vejledning om revisorerklæring og vejledning om garantistillelse.

Restancer til det offentlige
Du kan ikke få udstedt en tilladelse, hvis du har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover.

Styrelsen indhenter oplysninger om forfalden gæld til det offentlige hos Skatteforvaltningen.

Vandel og god skik
Du skal være vandelsmæssigt kvalificeret. Det betyder, at du ikke må være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye overtrædelser i forbindelse med driften af virksomheden.

Styrelsen indhenter en fuldstændig straffeattest og eventuelt en udskrift fra Kriminalregisteret for at bedømme din vandel. Eksempelvis kan en dom for spirituskørsel føre til, at der ikke kan udstedes tilladelser. Overtrædelser vil dog forældes efter et vist tidsrum.

Du skal desuden sandsynliggøre, at du kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen. Styrelsen kan nægte at udstede en tilladelse, hvis du tidligere:

 • har drevet vognmandsvirksomhed, der har været under konkurs eller rekonstruktionsbehandling, og årsagerne til de økonomiske vanskeligheder ikke er undskyldelige, eller
 • igennem en længere periode har udført ulovlig vognmandskørsel.

Om de økonomiske vanskeligheder vurderes som undskyldelig eller ikke-undskyldelige, er en konkret vurdering i hver enkelt sag.

Eksempler på ikke-undskyldelige økonomiske vanskeligheder:

 • Almindelig afmatning inden for branchen
 • store reparations- og vedligeholdelsesudgifter, dårligt materiel
 • kørselsaftaler, der ikke kunne dække omkostningerne (”underbud”)
 • investeringer på tidspunkter, hvor konjunkturudviklingen burde have vist, at investeringerne var uforsvarlige
 • dårlig bistand fra revisorer, advokater o. lign.
 • fejlinvesteringer i aktiviteter, der ligger uden for vognmandsbranchen.

Eksempler på undskyldelige økonomiske vanskeligheder:

 • uforskyldt tab af større kørselskunde,
 • svigtende kørsel på grund af transportkunder indstilling af virksomheden (f.eks. ved konkurs eller som følge af strejke)
 • tab på debitorer, herunder kunders konkurs.

Styrelsen foretager en samlet vurdering af, om virksomheden kan drives på forsvarlig måde. Det er styrelsens praksis at alle virksomheder, som er indehavere af tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring, anses for at være vognmandsvirksomhed, uanset om det er virksomhedens primære erhverv eller ej.

Virksomhedsform
Driver du buskørselsvirksomheden som personligt ejet virksomhed, skal du opfylde ovenstående krav.

Drives virksomheden som aktieselskab, anpartsselskab eller interessentskab m.v., skal tilladelserne ansøges af og udstedes til selskabet.

Selskabet skal have ansat en transportleder, der faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens buskørsel. Der skal foreligge en ansættelseskontrakt for transportlederen, hvoraf det fremgår, at vedkommende er transportleder, samt aflønningen herfor.

Selskabet skal opfylde kravene om forretningssted, økonomi, restancer og god skik. Transportlederen skal opfylde kravene om faglige kvalifikationer, restancer, vandel og god skik.

Ansættelseskontrakt
Hvis transportlederen ikke ejer samtlige anparter/aktier, skal ansættelseskontrakt mellem transportlederen og selskabet indsendes til styrelsen. Det skal af ansættelseskontrakten fremgå, at den pågældende ansættes som transportleder og får et vederlag på minimum 15.000 kr. om måneden. Er transportlederen tillige chauffør, skal den pågældende i stedet have overenskomstmæssig aflønning som chauffør og derudover modtage et vederlag for arbejdet som transportleder på minimum 50.000 kr. om året.

Løn- og arbejdsvilkår for virksomhedens chauffører

En indehaver af en vognmands tilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.

Der er ikke krav om, at virksomheden skal være medlem af en arbejdsgiverforening og heller ikke krav om, at chaufførerne skal være medlem af en fagforening. Men chaufførernes løn- og arbejdsvilkår skal følge en kollektiv overenskomst for chauffører, der udfører buskørsel.

Der findes følgende landsdækkende overenskomster for chauffører, der udfører buskørsel:

Styrelsen kan ikke rådgive dig om fortolkning af overenskomsterne. Du må derfor hente hjælp hos dine egne rådgivere, hvis du har spørgsmål til den enkelte overenskomst. 

Ansøgning
Ønsker du at søge om tilladelse, kan du indsende ansøgningen via Virk.dk ved brug af digital signatur. Der foreligger et link til ansøgningsblanketten øverst til højre under 'Blanketter'.

Før du indsender en ansøgning til styrelsen, skal din virksomhed være registreret hos Erhvervsstyrelsen og have fået et CVR-nr.

Nærmere oplysninger om, hvordan du får et CVR-nr., findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erhvervsstyrelsen.dk. Du kan registrere din virksomhed under "start virksomhed" på virk.dk.

Hvad sker der med din henvendelse?
Når vi har modtaget din ansøgning, indhenter vi straffeattest på ansøgende transportleder og oplysning om forfalden gæld til det offentlige på både ansøgende transportleder og virksomheden samt eventuelt tilknyttede virksomheder med tilladelser.

Hvad kan du forvente?
Det er styrelsens mål, at du kan forvente at få en skriftlig afgørelse senest 8 uger efter, at styrelsen har modtaget din ansøgning. Du må i øjeblikket forventet en forlænget sagsbehandlingstid, ligesom nogle sager kræver længere tid at behandle. Dette er eksempelvis tilfældet ved behov for indhentning af yderligere oplysninger, eller hvis sagen er særligt kompliceret og/eller principiel.

Afgørelsen kan være, at du får tilladelse, eller at du skal bestå busvognmansdskursus, før du kan få tilladelse. Hvis du får afslag på din ansøgning, får du en begrundelse. Du kan ikke klage over vores afgørelse til andre myndigheder. Du kan dog altid henvende dig til os igen, hvis du mener, at der er grundlag for at få sagen genoptaget.

Når du er blevet vognmand
Det er en betingelse for opretholdelsen af tilladelserne, at virksomheden er registreret som bruger af én eller flere busser til erhvervsmæssig personbefordring.

Virksomheden skal endvidere være momsregistreret.

En indehaver af en tilladelse til buskørsel skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. Se punktet overenskomstforhold i menuen til venstre.

Sidst opdateret: 02.08.2019