Alternativt sikkerhedsudstyr til handicappede under transport

Anvendelse af alternativt sikkerhedsudstyr kræver Færdselsstyrelsens tilladelse. Til behandling af sager om alternativt sikkerhedsudstyr kræves omfattende dokumentation, som skal danne grundlag for en individuel og konkret vurdering af sagen.

Det kan være svært at kommunikere til et barn, der lider af et eller flere handicap, at det er farligt at spænde sikkerhedsselen op under kørslen. Det kan derfor være nødvendigt at søge om tilladelse til at anvende alternativt sikkerhedsudstyr, der sikrer, at barnet ikke kan frigøre sig fra sikkerhedsselen under kørslen. Alternativt sikkerhedsudstyr opfylder ikke de almindelig krav der følger af færdselsloven. Derfor skal der indhentes tilladelse fra Færdselsstyrelsen, som kan fremvises til politiet, så man undgår at få en bøde.

En tilladelse fra Færdselsstyrelsen til at anvende alternativt sikkerhedsudstyr er altså alene en dispensationstilladelse fra færdselslovens krav til sikkerhedsudstyr og ikke en tilladelse til den konkrete anvendelse, hvor barnet fikseres i sædet - eventuelt mod dets vilje.

Færdselsstyrelsen skal for at kunne behandle sagen have nedenstående dokumentation tilsendt.

1.    Oplysninger om brugeren

  • Navn og CPR-nummer på brugeren af det alternative sikkerhedsudstyr og dennes forældre- eller værge.
2.    Beskrivelse af problemet
  • Beskrivelse, der begrunder, hvorfor der ønskes en dispensation. Det skal være en beskrivelse af problemet under transport, hvor ofte der er brug for at benytte dispensationstilladelsen og om der er udsigt til forandring af tilstanden.
3.    Lægeerklæring
  • En sagkyndig attest i form af en lægeerklæring, der beskriver sammenhæng mellem handicap og beskrivelsen under punkt 2. Det skal af lægeerklæring fremgå hvilken diagnose og heraf følgende symptomer, der begrunder adfærden som beskrevet under punkt 2. Endvidere skal det fremgå, om der er tale om en stationær tilstand, eller om tilstanden kan ændre sig. Denne oplysning skal Færdselsstyrelsen bruge for at kunne vurdere, om der alene skal udstedes en tidsbegrænset tilladelse.
4.    Forældre-/værgetilsagn
  • Et forældre- eller værgetilsagn, hvoraf det fremgår, at værgen/forældrene er indforstået med, at der søges dispensation fra færdselslovens krav til sikkerhedsseler. Eventuelt også et tilsagn fra det modne barn, såfremt dette giver mening.
5.    Oplysninger om alternativt sikkerhedsudstyr
  • Dokumentation for det alternative sikkerhedsudstyr, der ønskes anvendt. Dette kan være et direkte link til produktet, brugsanvisning, CE-mærkning og en beskrivelse af dets anvendelsesformål.
Dispensationstilladelsen vil angive hvilket alternativt sikkerhedsudstyr, der gives tilladelse til. Det skal bemærkes, at en dispensationstilladelse kun giver lov til benyttelse af det alternative sikkerhedsudstyr, der fremgår af den pågældende dispensationstilladelse. Ønskes andet alternativt sikkerhedsudstyr anvendt, skal der søges ny dispensationstilladelse til dette.

Færdselsstyrelsen vil på baggrund af denne dokumentation foretage en konkret vurdering af brugerens særlige behov og helbredstilstand, som vil blive afvejet i forhold til det færdselssikkerhedsmæssige aspekt. På baggrund af denne vurdering afgøres det, hvorvidt brugerens handicap berettiger anvendelsen af alternativt sikkerhedsudstyr. Såfremt Færdselsstyrelsen har brug for yderligere oplysninger til vurdering af ansøgningen, vil der blive taget kontakt til ansøger.

Forældre-/værgetilsagn og lægeerklæring samt dokumentation for godkendt udstyr sendes som digital post til info@fstyr.dk. Det er vigtigt, at det af ansøgningen fremgår, hvem afgørelsen skal sendes til. Derfor skal der angives en sikker mail eller CPR-nummer på modtageren.

Krav til benyttelse af alternativt sikkerhedsudstyr 
   
Alternativt sikkerhedsudstyr skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne for produktet. Desuden stiller Færdselsstyrelsen krav om, at en selekniv til enhver tid skal være til stede, og kunne benyttes i tilfælde af, at udløsningsmekanismen på det pågældende sikkerhedsudstyr ikke fungerer.
Sidst opdateret: 28.09.2018